Energiahatékonysági pályázat

További részletek, a pályázathoz szükséges dokumentumok a Tovább gombra kattintva tekinthetők meg.

HATÁRIDŐ

2022. november 15.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 1. A pályázat megnevezése és célja
 • Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) pályázatot hirdet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)” előirányzatból bruttó 15 000 000 Ft keretösszegben

Természetes személyek részére

nem önkormányzati tulajdonú I. kerületi lakóingatlanok

energetikai korszerűsítésének támogatására

 • A pályázat célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervében meghatározott célok elérése érdekében a környezeti fenntarthatóságot, energiahatékonyságot javító beruházások, felújítások támogatása, azon belül a nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása
 • Támogatás igényelhető az alábbi célokra:
  • Nyílászárók cseréje esetén, amennyiben a hőátbocsátási tényező tekintetében legalább
 • üveg: Ug max 1,0 W/m2K,
 • tok és keretszerkezet: Uf max 1,3 W/m2K
 • teljes nyílászáró: Uw max 1,6 W/m2K

értékeknek megfelelő nyílászáró beépítése történik.

 • Fűtéskorszerűsítés esetén, amennyiben
 • komfortfokozat egy szinttel történő javítása,
 • összkomfortos lakás esetén dokumentummal igazolhatóan jobb hatékonyságú (kevesebbet fogyasztó) berendezésre történő csere
 • „A”, „A+”, „A++” energiaosztályú kazán beépítése „B”, „C”, „D” energiafokozatú kazán helyett
 • HÉRA fűtés lecserélésekor egyedi központi fűtésrendszer kiépítése

történik.

 • Használati melegvíz előálítás korszerűsítése esetén, amennyiben villany/gázbojler helyett hőszivattyús bojler beépítése történik.
 • Világításkorszerűsítés, amennyiben
 • elavult elektromos hálózat cseréje és egyidejűleg a világító berendezésekben LED fényforrás megoldások alkalmazása legalább a berendezések 50 százalékában megtörténik, és ahol a fényforrás élettartama min. 25 000 óra,
 • okos világítórendszerek kiépítése történik.
 1. A pályázat benyújtására jogosultak KÖRE:
  • Pályázatot nyújthat be az a természetes személy (továbbiakban: pályázó), aki az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
   • Budapest I. kerület közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
   • Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa,

vagy

társtulajdonosa, aki életvitelszerűen a lakóingatlanban él,

vagy

Budapest I. kerület közigazgatási területén a kérelem benyújtásakor a korszerűsítéssel érintett nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlant érintően 1 évet meghaladó bérleti joggal rendelkezik és életvitelszerűen a bérelt lakóingatlanban él.

 • Pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
 1. a) egyedülélő és egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kilencszeresét (256 500 Ft/fő)
 2. b) család esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének nyolcszorosát (228 000 Ft/fő).
 • Lakóingatlanonként egy pályázó jogosult pályázat benyújtására.
 1. A pályázati feltételek, a pályázat formai és tartalmi követelményei:
 • Pályázati feltételek:
  • Pályázat az 1. pontban meghatározott célra nyújtható be.
  • Pályázat tervezett korszerűsítési munkákra, vagy a jelen pályázat közzétételét követően megkezdett, de a pályázat benyújtása időpontjában még be nem fejezett korszerűsítési munkákra nyújtható be.
  • Az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: legfeljebb 1 000 000 Ft.
  • A maximális támogatási intenzitás mértéke: a projekt összköltségének 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 Ft.
  • A szükséges saját forrás mértéke: a projekt összköltségének 50%-a, de ha a tervezett projekt összköltsége meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, abban az esetben a többlet költség a pályázó önrésze, a támogatási intenzitás mértékének csökkenése mellett.
  • Elszámolható költségek azok, melyek közvetlenül kapcsolódnak az 1.3. pontban részletezett munkákhoz, és amelyek az alábbi feltételnek is megfelnek
 • amennyiben tervezési költség felmerül, úgy az csak a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a lehet,
 • a kivitelezési költség összegében a munkadíj legfeljebb 50% lehet.
  • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozás formájában.
  • Több részletben történő folyósítás lehetőségét a kiíró nem biztosítja.
  • Nem nyújtható támogatás azon személy esetében:
 • akinek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
 • akinek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
 • aki a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
 • aki a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
 • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen.
 • Érvénytelen a pályázat, ha
 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó nyújtotta be;
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be;
 • határidőn túl került benyújtásra;
 • a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget a pályázó.
 • A pályázathoz kötelezően benyújtandó adatlap tartalma és mellékletek felsorolása:
 • Pályázati adatlap, mely tartalmazza
 • a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét, címét, tartózkodási helyét, valamint elérhetőségének megjelölését, bankszámlaszámát,
 • a pályázó jövedelmére vonatkozó adatait,
 • a tervezett lakáskorszerűsítés helyét (címét, helyrajzi számát),
 • a megvalósítás tervezett időbeni ütemezését,
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését,
 • költségtervet, mely tartalmazza az általános forgalmi adó összegét,
 • a támogatási igény összegét,
 • a rendelkezésre álló saját forrás és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.
 • Mellékletek
 • Jövedelemigazolások
 • Az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
 • Legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat
 • Tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 • A pályázati kiírás 2.2. pont szerinti lakásbérlet esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló okirat másolata.
 • A pályázati kiírás 2.2. pont szerinti lakásbérlet esetén a lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a korszerűsítési munkálatokhoz, valamint a felek magállapodása
  • a korszerűsítéssel létrehozott új érték tulajdonjogát illetően, és
  • a felek közötti elszámolás módjáról

legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban.

 • Fényképfelvételek a korszerűsítés előtti állapotról (legalább 3 db), amennyiben megkezdődött a projekt megvalósítása
 • a pályázati adatlapon megjelölt nyilatkozatok (1-10.)
 1. a pályázat benyújtásának határideje és módja:
  • Benyújtási határidő: meghirdetéstől folyamatos a pályázati keret kimerüléséig, de legfeljebb 2022. november 15-ig,

A pályázat benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határidő 2022. november 15. 24.00 óra.

 • A benyújtás helye és módja:

Pályázat benyújtására személyesen, a Polgármesteri Hivatal székhelyén (1014 Budapest, I. kerület, Kapisztrán tér 1.) földszinti ügyfélszolgálati irodán vagy postai úton -1250 Budapest, Pf.: 35. postafiók címre címezve – van lehetőség a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. A borítékon fel kell tüntetni „Lakóingatlan energetikai korszerűsítése pályázat 2022”

Pályázat benyújtására elektronikus úton is lehetőség van, a pályázatnak energetikaipalyazat@budavar.hu  elektronikus címre történő megküldésével. Ez esetben a pdf formátumú pályázatot elektronikus aláírással kell ellátni.

 1. A hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések
  • A pályázat kezelője a beérkezett pályázatokat megvizsgálja. Amennyiben a beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz, vagy a pályázó a szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy pályázata jelenleg érvénytelennek minősül, és a hiányok pótlására hívja fel határidő megadásával, és azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a pályázat elutasításra kerül.
  • Hiánypótlási határidő legalább 15, legfeljebb 30 nap. A hiánypótlás benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a hiánypótlás, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a hiánypótlást határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határnap 24.00 óra végén jár le.
  • Hiánypótlási felhívás esetén a pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.
 1. A pályázatok elbírálásának határideje, az eredményéről történő értesítés módja
  • A pályázati kiírásnak pályázatok a benyújtás sorrendjében a pályázati keret erejéig részesülnek támogatásban. Hiánypótlási felhívás esetén a Pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.
  • A benyújtott pályázatokról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban VKB) dönt.
  • A pályázat kezelője által hiánytalannak minősített pályázatokról a VKB 30 napon belül dönt.
  • A VKB – a pályázati kiírás céljaival összhangban – jogosult nem csupán a teljes pályázatot, hanem annak egyes pályázati elemeinek megvalósítását támogatni, illetve jogosult a támogatást feltételhez kötni.
  • A pályázat kezelője a pályázatok elbírálásáról és a meghozott döntésről valamennyi pályázót 15 napon belül írásban értesíti. Az értesítést ajánlott postai küldeményként kell megküldeni a pályázó által megadott pályázati levelezési címre, kivéve, ha a pályázó kéri, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre legyen megküldve az értesítés.
  • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen, a pályázó valamennyi mellékletet és nyilatkozatot csatolja, továbbá, hogy ne álljon fel vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok.
 1. A támogatási jogviszony létrejöttére és a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek:
  • A nyertes pályázókkal ( a továbbiakban támogatott) a döntést követő 30 napon belül Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ( továbbiakban támogató) támogatási szerződést köt, kivéve, ha a támogatási döntés csak az egyes projektelemekre vonatkozik, vagy feltételt tartalmaz, mely esetekben további 30 nap áll rendelkezésre a pályázati döntés átvezetésére a pályázati dokumentumokban.
  • A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a korábban már csatolt mellékleteken túlmenően rendelkezésre álljon a nyertes pályázó banki felhatalmazó nyilatkozata.
  • A támogatás folyósítása a támogatási szerződés hatályba lépését követően 15 napon belül, a támogató utalványozása alapján, a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
  • A megvalósításra rendelkezésre álló időkeret a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap.
 1. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
  • A támogatási jogviszony alapján a támogatottak az elnyert támogatás összegét elszámolási kötelezettséggel kapják.
  • Az elszámolást a támogatott a projekt megvalósítását követő 30 napon belül köteles benyújtani, de legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépést követő 210. nap végéig.
  • Az elszámolásra az elszámolási lapon kerül sor, a pénzügyi elszámoláshoz nyújtott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. Az elszámoláshoz benyújtandók a felújítási tevékenység igazolásaként a támogatott nevére kiállított, az átalános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák, a pénzügyi teljesítés igazolására szolgáló dokumentumok, továbbá a műszaki teljesítés igazolására vonatkozó dokumentumok. Az elszámolható és el nem számolható költségek körét,a feltételeket, korlátokat jelen kiírás 3.1. pontja tartalmazza.
  • A munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható be, ha a vállalkozó a támogatottnak nem közeli hozzátartozója, élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében a támogatott vagy közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, melyről a támogatottnak nyilatkozatot kell csatolnia.
  • Amennyiben a projekt összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeget ennek megfelelő arányban csökkenteni kell, a fel nem használt támogatási összeget a támogatott köteles visszafizetni a támogató részére az elszámolás benyújtásával egyidejűleg.
  • Amennyiben a támogatott a támogatás összegét nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használja fel, vagy a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használta-e fel, a támogatott a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések szerint köteles támogatás visszafizetésére a támogató által megadott bankszámlaszámára történő utalással. Ennek elmulasztása esetén vele szemben a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések alkalmazásának van szemben, melynek keretében a támogató a becsatolt banki felhatalmazó levél alapján a banki inkasszó jogát is érvényesítheti.
 1. tájékoztatás Támogatás nyújtásának feltételeiről
  • A támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés meghozatalán kívül az, hogy az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírás 7.1. pontjában feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését megtagadja.
  • A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a felhatalmazás megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál korábbi időpontot nem tartalmazhat.
 1. Alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
  • A pályázatok benyújtására, elbírálására, és a támogatási jogviszonyra a pályázati kiírásban foglalt feltételeken túl a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.
 1. pályázati információk:
  • Pályázati lebonyolító: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Iroda;

e-mail: energetikaipalyazat@budavar.hu

 • Pályázati kapcsolattartók:

László Veronika beruházási ügyintéző

e-mail: laszlo.veronika@budavar.hu, telefon: +36 1 4583020

Újszászi Györgyi környezetvédelmi referens

e-mail: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu, telefon: +36 1 4583083, +36 20 3539336,

A pályázati csomag tartalma:

 1. pályázati KIÍRÁS
 2. kitöltési útmutató
 3. Pályázati kiírás és a pályázati eljárás során alkalmazott fogalommeghatározások
 4. Adatlap kitöltési útmutató
 • Mellékletek összeállítására vonatkozó segédlet és ellenőrző lista a beadáshoz
 1. Jogszabály kivonatok és tájékoztató a nyilatkozatokhoz
 2. Kitöltendő nyomtatványok:
 3. Adatlap
 4. Nyilatkozatok