Budavári Kapu Kft.

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

Rövid neve: Budavári Kapu Kft.
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-952764
Adószám: 23117413-2-41
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Telefon: +36 1-458-3072, +36 1-458-3058

Internetes elérhetőség: www.budavarikapu.hu 

 

Ügyfélszolgálat: 1011 Budapest, Fő u. 15.

Telefon: +36 1-510-0766

E-mail: ugyfelszolgalat@budavarikapu.hu

Nyitvatartás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00-17:00 óra
Szerda: 9:00-18:00 óra
Péntek: 9:00-16:00 óra

Tájékoztató

A Budavári Kapu Kft. által üzemeltetett várakozóhelyek igénybevételének szabályai, a tevékenységet szabályozó rendelet és annak módosításai 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft. által üzemeltetett várakozóhelyek igénybevételének szabályait – így a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft., mint üzemeltető, és a várakozóhelyet igénybe vevő gépjármű tulajdonos között, a gépjármű leparkolásával, mint ráutaló magatartással létrejövő polgári jogi szerződés feltételeit, – a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg különösen a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI.4). Fővárosi Közgyűlési rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rögzíti.

Az ÁFÁ-s számla igénylés lehetősége

A közterületi parkolásért fizetendő összeg egy szolgáltatási díj (TEÁOR 5221), melynek bruttó összege 27% ÁFA tartalommal bír. Természetesen a szolgáltatásról igény szerint számlát is kiállítunk.

Készpénzzel megváltott jegyeknél:
ÁFA-s számlát készpénzzel megváltott jegyek, pótdíjak és egyéb befizetések eredeti bizonylatairól tudunk kiállítani Ügyfélszolgálati Irodánkban.
Az ügyintézés történhet személyesen (Ügyfélszolgálati Irodánkban), vagy postai úton.
Postai befizetés, illetve átutalás esetén a számla kiállítása csak a befizető nevére és címére történhet. Amennyiben a számlakérés postán történik, a kísérő levélben kérjük feltüntetni a számlakérő nevét, címét, illetve postázási címét, melyre a számla megküldését kéri.

Ugyancsak számlát adunk a parkolási pótdíjak befizetése esetén. A számla a fővárosi rendelet alapján két tételből áll: a várakozási díjkülönbözetből (mely egy órai alapdíjnak felel meg), és az ezen felüli – a befizetés időpontjától függő mértékű – pótdíjból, (ez utóbbi nem tartalmaz ÁFA-t).

Pótdíj befizetési lehetőségek

Csekkes befizetés: 
A pótdíj bármelyik postahivatalban befizethető, a fizetési felszólításhoz mellékelt sárga csekken, vagy ennek hiányában rózsaszínű belföldi postautalványon. A pótdíj maradéktalan rendezése érdekében kérjük, hogy minden esetben a megfelelő napi pótdíjat szíveskedjék megfizetni. Rózsaszín csekken történő befizetés esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gépjármű rendszámát, illetve a felszólításon szerepelő nyolc számjegyből álló azonosító számot. A címzett neve és címe: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,  1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Személyesen történő befizetés: 
Ügyfélszolgálati Irodánkban készpénzzel illetve bankkártyával történő fizetéssel is kiegyenlíthető a pótdíjhátralék.
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 1011 Budapest, Fő u. 15.

Átutalással történő pótdíj megfizetés: 
Amennyiben nem szeretne személyesen befáradni Ügyfélszolgálati Irodánkba, lehetőség van a pótdíjhátralékot akár otthonról, bankon keresztül történő átutalással is kiegyenlíteni.
Fontos, hogy amennyiben ezt a befizetési módot választja, két bankszámlaszámot kell megkülönböztetni:
– az első felszólítás után (gépjárművön elhelyezett piros zacskó) az alábbi bankszámlaszámra fizethető be a pótdíj: 12010154-00379543-02800005,

– a második felszólítás után (felszólító levél) az alábbi bankszámlaszámon egyenlíthető ki a tartozás: 12010154-00379543-02900002

FONTOS! A közleményrovatban minden esetben fel kell tüntetni a rendszámot és a pótdíjazás azonosítóját vagy a felszólító levél hivatkozási számát!

Amennyiben a várakozási díjkülönbözet és pótdíj határidőben nem kerül megfizetésre, úgy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft. üzemeltető jogosult a követelést jogi úton érvényesíteni, amelynek költségét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat / Budavári Kapu Kft., mint üzemeltető az ügyfélre terhelheti.
A jogérvényesítés költségei magukba foglalják a fizetési felszólítások postai és ügyviteli költségeit, a gépjármű nyilvántartóból történő adatlekérdezés díját, az esetleges ügyvédi munkadíjat, s az esetleges bírósági eljárás költségeinek a megfizetését is, amelyek összege néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedhet.

Jogorvoslati lehetőségek

2009. október 1. napján hatályba lépett a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény Szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségére és panaszkezelésére vonatkozó szabályairól.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszkezelésre vonatkozó előírások megsértése esetén az illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni. Az eljárás megindításához szükséges információk és az illetékes hatóság címe a www.nfh.hu internetes címről letölthetők.
Kialakult fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testület eljárását kérelemmel kezdeményezheti, míg a szolgáltató székhelye szerint illetékes Budai Központi Kerületi Bíróság felé keresettel élhet. A Bíróság előtti eljárás megindításához szükséges információk és a bíróság címe letölthető a www.birosag.hu internetes címről.
Az illetékes békéltető testület eljárásának megindításához szükséges információk:
„A békéltető testület hatáskörébe az áruk és a szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltető testületi eljárást a hiánytalan kérelem beérkezését követő kilencven napon belül be kell fejezni, indokolt esetben ez a határidő a testület elnöke által harminc nappal meghosszabbítható. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó az érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.”

 

 

Kimutatás a parkolási díj és pótdíj bevételekről és kiadásokról