Adatkezelési tájékoztató

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat), valamint  Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal mint Adatkezelő a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (a továbbiakban: GDPR) meghatározott kötelezettségeket a jelen Tájékoztatóval teljesíti a tevékenységére vonatkozó, továbbá a jelen honlapon (www.budavar.hu) történő adatkezelésével, valamint a www.budavar.hu/tenders linken, illetve más álláshirdetési portálon megjelent álláshirdetésre történő jelentkezés során rendelkezésre bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban.

 

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különöse a GDPR-nak és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a honlapon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az Érintetteket.

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email: polgarmester@budavar.hu

telefon: (+36) 1-458-3000

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email: hivatal@budavar.hu

telefon: (+36) 1-458-3000

 

Adatvédelmi tisztviselő:

adatkezeles@budavar.hu

 

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati feladatok és az államigazgatási feladatok teljesítése céljából kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelendő, az Érintettek által rendelkezésre bocsátott, vagy az Érintettekre vonatkozóan más adatkezelőktől kapott személyes adatokat, továbbá kezeli azon adatokat, amelyeket az Érintettek a konkrét adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerését követően adott önkéntes, konkrét, egyértelmű hozzájárulásuk révén rendelkezésére bocsátottak.

A honlap https://budavar.hu/varnegyed-magazin/ felületén történő kapcsolatfelvétel céljából: név, e-mailcím

Az álláspályázatok tekintetében: a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben és az egyéb csatolt dokumentumokban szereplő, pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapját egyrészt jogszabályi felhatalmazás, másrészt az ügyfél hozzájárulása teremti meg, melyre tekintettel az alábbi jogcímeken alapul.

  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)
    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) e) pont)
  • az érintett önkéntes, konkrét, egyértelmű nyilatkozata révén hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

Az adatkezelés célja: a kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati feladatok és az államigazgatási feladatok teljesítése, a meghirdetett állásajánlatokra beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése a munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából, a honlap https://budavar.hu/varnegyed-magazin/ felületén történő kapcsolatfelvétel céljából

 

Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott időtartam, a konkrét adatkezelést érintő adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartam, avagy a hozzájárulás visszavonása (amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét).

 

Álláspályázat esetén az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulása esetén, adatkezelő a személyes adatokat az aktuális álláspályázat elbírálásáig kezeli. A döntés megszületését követően – sikertelen pályázat esetén – a személyes adatokat haladéktalanul törli. Az érintett külön kifejezett, konkrét hozzájárulása esetén az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a beérkezést követő hat hónapig kezeli más álláspályázaton történő felhasználás céljából.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

A személyes adatokhoz az adott tevékenység lebonyolításában résztvevő, konkrét adatkezelés során erre kijelölt munkatársak, tisztviselők férnek hozzá.

Álláspályázatok esetén a személyes adatokhoz a Hivatal Jegyzője, Aljegyzője, a humánpolitikai referens kollégái, valamint a meghirdetett álláshely szervezeti egységének vezetői férnek hozzá a pályázat elbírálása érdekében.

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli az Adatkezelő, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett  az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

 

A törléshez való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

 

Az Érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

 

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

Az Érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet a jegyzőnél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu e-mail címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

web oldala: https://www.naih.hu

 

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52-58. §-ai vonatkoznak.

 

A honlap látogatottságának, forgalmának mérése, elemzése céljából a Google Analytics (Google Inc.) személyes adatokat gyűjt a felhasználóitól. Ebből a célból rögzítheti a felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltató a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

 

Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A honlapot kiszolgáló szerver fenntartója a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat.

 

A jelen Tájékoztató www.budavar.hu linkről érhető el.