Fakivágás

FAKIVÁGÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Akár közterületen, akár magánterületen (saját kertben) tervezünk fát kivágni, minden esetben engedélyt kell hozzá kérni az Önkormányzat Jegyzőjétől. A fakivágási hatósági engedély megadásának folyamata legfeljebb 60 nap, az engedély tartalmazza a fakivágás során követendő szabályokat, valamint rendelkezik a kivágott fa pótlásáról, vagy a pótlás pénzbeli megváltásáról.

 

 1. Irányadó jogszabályok

Az I. kerületben a fák kivágását két rendelet szabályozza:

 • fakivágás országos szintű, általános szabályairól ill. a közterületen történő fakivágással kapcsolatos eljárásról a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800346.kor) (a továbbiakban: Korm.rend.) rendelkezik,
 • a kerületi zöldfelületek védelméről ill. a magánterületi fák kivágásáról pedig a 2023 nyarán elfogadott, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló 21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete (https://budavar.hu/view.php?id=421444 ) (a továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

A hatósági eljárások szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv ) (a továbbiakban: Ákr.), szabályozza.

A Jegyző, mint hatóság hatáskörét a Rendelet 14.§ (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 142/A. § (1) bekezdése, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 4. pontja, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről és módjáról az Ákr. 112. § és a 116-119. § rendelkezései, valamint az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése rendelkeznek. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése határozza meg.

 

 1. Kérelem benyújtása

Fakivágás iránti kérelmet magánszemélyek papíralapon vagy elektronikusan nyújthatnak be, jogi személyek (cégek, társasházak, közintézmények, civil szervezetek, stb.) pedig kizárólag elektronikus úton, az alábbiak szerint:

      1. Magánszemélyek részére

   • Témacsoport: Kérelem vagy Egyéb    
   • Ügytípus: Kérelem vagy Egyéb
   • Címzett: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
   • Levél tárgya: Fakivágási engedély iránti kérelem
   • Levél szövege: Fakivágási engedély iránti kérelem a Bp. I. ker. ……. ingatlanon
   • továbblépés a „Csatolmányok” gomb megnyomásával, és itt a mellékletek feltöltése, majd
   • továbblépés a „Tovább a véglegesítés” gomb megnyomásával, majd
   • a „Küldés” gomb megnyomásával a kérelem és mellékleteinek benyújtása.

 

      2. Jogi személyek részére (cégek, társasházak, közintézmények, civil szervezetek, stb):

   • Témacsoport: Kérelem vagy Egyéb    
   • Ügytípus: Kérelem vagy Egyéb
   • Címzett: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
   • Levél tárgya: Fakivágási engedély iránti kérelem
   • Levél szövege: Fakivágási engedély iránti kérelem a Bp. I. ker. ……. ingatlanon
   • továbblépés a „Csatolmányok” gomb megnyomásával, és itt a mellékletek feltöltése, majd
   • továbblépés a „Tovább a véglegesítés” gomb megnyomásával, majd
   • a „Küldés” gomb megnyomásával a kérelem és mellékleteinek benyújtása.

 

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), elérhetőségét
 • a fa (fák) által érintett ingatlan helyrajzi számát, valamint az ingatlan helyszínrajzát, melyen be kell jelölni és sorszámmal ellátni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét,
 • a kivágandó fa (fák) darabszámát, sorszám szerinti fajának megnevezését, 1 m magasságban mért törzsátmérőjét (cm-ben megadva), egészségi állapotát (szükség esetén fényképpel alátámasztva),
 • a fa (fák) kivágása esetén annak indokát (és szükség esetén az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt),
 • az érintett fa (fák) erőteljes metszése esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt,
 • nyilatkozatot a fa (fák) pótlásának módjáról, darabszám, fajta, törzsátmérő és helyszín megjelölésével,
 • A kérelemhez mellékelni kell a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát. Ez társasház esetén lehetőleg társasházi közgyűlési jegyzőkönyv legyen, melyen a közgyűlés dönt a fa kivágásáról.

 

 1. Ügyintézés menete

A kérelem beérkezése után (az Ákr. 37.§ (2) értelmében) megindul a hatósági eljárás. Ennek során a hatóság először megvizsgálja a kérelem tartalmát, és ha szükséges, egy alkalommal hiánypótlást ír elő (Ákr. 44.§).

Amennyiben a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, úgy a hatóság sommás eljárást folytat le, melynek időtartama 8 nap. Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében további intézkedésekre (pl. helyszíni szemle) van szükség, úgy a hatóság teljes eljárást folytat le, melynek időtartama legfeljebb 60 nap (Ákr. 50.§). Teljes eljárásban például az alábbi intézkedések lehetségesek:

 • hiánypótlás (fotó vagy további adatok bekérése),
 • helyszíni szemle (és annak dokumentációja),
 • ügyfél nyilatkozatának bekérése,
 • szükség esetén szakértő (minősített favizsgáló) kirendelése stb.

 

 1. Engedély kiadása

A fakivágási engedélyben a hatóság rendelkezik:

 • az érintett fák kivágásának engedélyezéséről,
 • (szükség esetén) a kivágás körülményeiről,
 • a kivágott fa(fák) pótlásáról (Rendelet 16. § alapján – pótlás számítása, pótlásra javasolt fák, pótlás majdani ellenőrzése).

A fakivágás utáni pótlást a Jegyző a pótlástól számított második vegetációs időszak kezdetén ellenőrzi. Amennyiben a pótláskét ültetett fa kihajtott, vagy 75%-nál nagyobb mértékben nem pusztult el, a pótlás eredményes. Eredménytelen pótlás esetén a pótlást meg kell ismételni az eredeti kötelezettség szerinti feltételekkel.

Pótlásként inváziós fajú fás szárú növények telepítése nem engedélyezett (az inváziós fajok jegyzéke megtalálható a Rendelet 4. mellékletében). Pótlásnál az élőhelyre jellemző, őshonos fafajok alkalmazására kell törekedni (A kerület területén pótlásra javasolt fafajok jegyzéke megtalálható a Rendelet 5. mellékletében). Pótlásként figyelembe vehető a kivágást megelőző három évben ültetett fa, amely nem került beszámításra korábbi fapótlási eljárásban.

A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1×1 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.