Közútkezelés

Közútkezelői feladatok:

 

 • A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kezelésében lévő közutakkal kapcsolatos közútkezelői feladatok ellátása: utak, közművek felújításánál, építésénél közútkezelői nyilatkozatok előkészítése, munkakezdési burkolatbontási hozzájárulási kérelmek elbírálása, kiadmányok előkészítése, ezen munkálatok ellenőrzése, szükséges egyeztetéseken való részvétel, ill. azok lebonyolítása. Burkolatbontások, üzemzavaros bontások ellenőrzése, szükség esetén a műszaki előírásoknak megfelelő helyreállításra kötelezés.
 • Burkolt felületek állapotának ellenőrzése (utak, járdák, kiemelt szegélyek, lépcsők, korlátok, stb.), ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek kezelése, a szükséges intézkedések meghozatala.
 • Úttartozékok állapotának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek kezelése és a szükséges intézkedések megtétele.
 • Utcabútorok ellenőrzése, karbantartása, felújítása.
 • Közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos problémák megoldásának kezdeményezése illetékesek felé, eljárásokban való részvétel.
 • Behajtási engedélyek kiadásának véleményezése a Budapest Közút Mérnökség (Teherforgalmi Részleg) felé, elsődlegesen a Budai Vár védett övezet területén. Folyamatos, napi szinten átlagban két megkeresés.
 • Saját közműnyilvántartásunk folyamatos aktualizálása, e-közmű nyilatkozatok kiadása.
 • Adatszolgáltatás az iroda jelentési kötelezettségeivel járó statisztikai adatszolgáltatásaihoz.

 

Eljárás leírása közútkezelői állásfoglalások kiadásánál

 

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet magánszemélynek elektronikusan, postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodáinkon személyesen lehet benyújtani, cégeknek 2018. január 1-től kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül lehet beterjeszteni. VABE_99

 

A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat – közlekedési vagy nem közlekedési célból – igénybe kívánja venni, vagy a közút forgalmi rendjét meg kívánja változtatni (a továbbiakban: a kérelmező). A kérelmező meghatalmazott útján is eljárhat.

 

A Közútkezelői állásfoglalást az Önkormányzat nevében eljárva a polgármester adja ki a jogszabályokban előírtak szerint. A kiadott közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a hozzájárulás feltételeit.

 

A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét az igénybevétel okának figyelembevételével, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal és mellékletekkel kell benyújtania (Műszaki tervdokumentáció: tervezői nyilatkozat, műszaki leírás, helyszínrajz, közműgenplan, hosszszelvény mintakeresztszelvények). A közútkezelő – szükség szerint – egyéb dokumentáció becsatolását vagy adat közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység) formájától, módjától, időtartamától és mértékétől függően, valamint kapu vagy telekbejáró esetében.

 

A közút fejlesztését, felújítását, továbbá a közút burkolatának teljes szélességű helyreállítását követő 5 évig azon burkolatbontással járó munka – üzemzavar kivételével – nem végezhető. A közútkezelő csak kivételesen indokolt esetben járulhat hozzá az ilyen munkák 5 év letelte előtti megkezdéséhez.

 

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hatáskör, illetékességből nem felel meg, úgy egy kísérő levéllel intézkedik az Iroda az ügyfél egyidejű értesítése mellett az áttételről.

 

Munkakezdési burkolatbontási hozzájárulás kiadásának eljárási leírása

 

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet magánszemélynek elektronikusan, postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodáinkon személyesen lehet benyújtani, cégeknek 2018. január 1-től kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül lehet beterjeszteni. VABE_01 | Burkolatbontási hozzájárulási kérelem

 

A hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat – közlekedési vagy nem közlekedési célból – igénybe kívánja venni, vagy a közút forgalmi rendjét meg kívánja változtatni (Kivitelező, Beruházó).

 

A hozzájárulást az Önkormányzat nevében eljárva a polgármester adja ki a jogszabályokban előírtak szerint. A hozzájárulás tartalmazza a hozzájárulás feltételeit.

 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kezelésében lévő közutakon végzett következő tevékenységek tekintetében a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 30 nappal a kérelmezőnek munkakezdési hozzájárulást kell kérnie az erre a célra szolgáló formanyomtatványon:

 • a közúthoz útcsatlakozás létesítése, fenntartása,
 • közút felújítása, építése,
 • a közút területén lévő (ideértve a közút alatt és a közút felett lévő) közmű (légvezeték, távközlési vezeték, optikai kábel stb.), továbbá olyan közmű létesítése, rekonstrukciója, amely a közút területét érinti.

 

A közúton burkolatbontással nem járó, de a közút területének (vagy e terület egy részének) ideiglenes vagy tartós elfoglalása esetén a kivitelező a közútkezelői hozzájárulás birtokában is köteles a közút kezelőjét a munka tényleges megkezdését megelőzően legalább 72 órával értesíteni.

 

Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a közút nem közlekedési célú – külön jogszabályban meghatározott – rendkívüli igénybevétele esetén. Az igénybevétel megkezdését azonban a közút ilyen igénybevevője is köteles bejelenteni a közútkezelőnek.

 

A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell:

 • kiviteli tervdokumentációt,
 • kivitelezői nyilatkozatot, melyben a kivitelező arról nyilatkozik, hogy a kivitelezést az engedélyeknek, terveknek megfelelően, a szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően végzi, a munkálatokat folyamatosan végzi és határidőre befejezi,
 • a közműüzemeltetők kiviteli tervekre adott teljes körű nyilatkozatait,
 • hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet,
 • az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást, és az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását,
 • kérelmet a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének hozzájárulása iránt, VABE_05 | Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges iránt kérelem
 • az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását.

 

Burkolatbontással járó munkához a november hó 15. és március hó 15. közötti időszakra munkakezdési hozzájárulás csak rendkívüli esetben adható.

 

Ha a közutat nem közlekedési célból a közútkezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közútkezelő kérelme alapján – az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, valamint a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

 

Jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
 • 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 • 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről
 • 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól
 • 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól
 • 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
 • Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 29/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelete
 • a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
 • 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 • a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételért fizetendő díjak mértékéről szóló Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VI. 26.) Kt. rendelete