Budavári
Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ

Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ

Intézményvezető: Krieser Andrea (krieser.andrea@budavarszk.hu)

1. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központ

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központja (1013 Budapest Attila út 8. telefonszám: 06-1-356-65-84) három olyan szolgáltatással várja a kerületi lakosokat, mely idős korban az önállóság megtartását segítik.

Házi segítségnyújtás

Szociális gondozók és szociális asszisztensek nyújtanak segítséget abban, hogy valaki kis segítséggel az otthonában tudjon maradni. A házi segítségnyújtásnak két formája van a személyi gondozás és a szociális segítés. A szociális gondozók egy nap több embert is ellátnak, a megállapodásban rögzített feladatoknak megfelelően. Az I. kerületben 12 munkatárs végez személyi gondozást és 2 fő szociális segítést. A szolgáltatás hétfőtől-péntekig működik munkaidőben.
Elegendő telefonon, vagy személyesen az ellátás iránti igényt a Gondozási Központban jelezni, az elérhetőséget megadni.
A jogszabályok előírják, hogy gondozási szükségletvizsgálatot kell végezni, mely az igénylő önállóságát méri, amelyet a vezető gondozó és a háziorvos tölt ki. Ez a skála befolyásolja, hogy ki igényelhet személyi gondozást.
A környezettanulmány során megbeszélésre kerül, hogy mik az ellátás iránti igények, milyen tevékenységeket tud intézményünk munkatársaival biztosítani, és heti hány óra segítséget tudunk vállalni, melyet az igénylők száma mindig befolyásol.

A személyi gondozás feladatai:

– segítő kapcsolat kialakítása az ellátást igénybe vevővel (információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, ügyintézés, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és elhárításában
– a személyi higiénia megtartásában való közreműködés (fürdetés, mosdatás, hajmosás, öltöztetés, bőrápolás, inkontinens beteg ellátása, ágyazás),
– a fizikai támogatás körében (etetés, itatás, mozgatás ágyban, felfekvés kezelése, gyógyszer kiváltása, adagolása, vérnyomás vércukorszint mérés, hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés)
– háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
A szociális segítés feladatai:
– a háztartási tevékenységekben való közreműködés (bevásárlás maximum 5 kg/alkalom mértékben, étkezés előkészítése, mosogatás),
– a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés (mosás az intézményben, teregetés, hálószoba, konyha, fürdőszoba, WC takarítása)
– szükség esetén a bentlakásos intézménybe való költözés segítése

Mennyibe kerül az ellátás?

A házi segítségnyújtásért gondozási óradíjat kell fizetni a nyugdíj összege alapján. A havi térítési díj az igénybevevő érdekében végzett tevékenységre fordított idő és a gondozási óradíj szorzata alapján kerül kiszámlázásra. A szociális gondozók tevékenységnaplóban rögzítik minden alkalommal a gondozásra fordított időt, mely a térítési díj fizetés alapja. Az I. kerületben a gondozási szükségletvizsgálattal rendelkezők legmagasabb óradíja 1000 Ft./ gondozási óra mindkét tevékenység esetében.

Vezető gondozó: Sagáth Szilvia
Cím: 1013 Budapest, Attila út 8.
Tel.: 356-65-84
e-mail: gondozasikozpont@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

Étkeztetés

Az egészségügyi állapot romlásával együtt jár, hogy valaki már nem tud aktívan a bevásárlásban, főzésben részt venni, ekkor segítség az étkezés igénybevétele.
Napi egyszeri meleg étel (normál, cukorbetegek diétás étrendje, epekímélő étrend) igényelhető a Gondozási Központon keresztül hétvégére is.
Lehetőség van az étel helyben fogyasztására (idősek klubjai melegítőkonyháján), ételhordóban történő személyes elszállításra és a főzőhelyről közvetlenül a lakásra szállításra.
Kik vehetik igénybe az étkeztetést?
• a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
• aktív korú nem foglalkoztatott és nyilvántartott álláskereső
• az a szülő, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint az életvitelszerűen az I. kerületben élő súlyos fogyatékosságból eredően önellátásra képtelen vér szerinti, vagy örökbe fogadott gyermekéről vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik és gyermekek otthongondozási díjában részesül,
• az a hozzátartozó, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint az életvitelszerűen az I. kerületben élő állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és ápolási díjban részesül,
• krónikus , vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud gondoskodni
• aki mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátására részben, vagy teljesen nem képes gondoskodni
• egészségi állapota miatt speciális diétára szorul, melyet szakorvosi javaslattal igazol
• fogyatékosságát a Szt. 65/C § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja
• pszichiátriai – illetve szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel igazolja és fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igényel
• hajléktalan

Mennyibe kerül az ellátás?

Az étkeztetésért a térítési díjat kell előre fizetni, amely a személyi térítési díj és az étkezési napok számának a szorzata. A helyben fogyasztás legmagasabb személyi térítési díja (nyugdíj, jövedelem összegétől függően) 730 Ft./adag, a kiszállítással biztosított étel esetében 900 Ft./adag. Az étkeztetés 2 munkanappal előbb lemondható, melynek összegét a következő hónapban jóváírjuk.
Érdeklődni lehet: Márkus Erzsébet és Walla Katalin szociális asszisztensnél, 06-356-65-84
Cím: 1013 Budapest, Attila út 8.
Tel.: 356-65-84
e-mail: gondozasikozpont@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely 24 órás ellátás, tehát folyamatos szolgáltatás hétvégén is, 2004-óta áll az I. kerületi lakosok rendelkezésére, jelenleg már 100 készülékkel a Budavári Önkormányzat fejlesztésének köszönhetően.
A készülék krízishelyzetben (elesés, rosszullét, betegség) nyújt segítséget, a riasztás az SOS Központ diszpécser központjába érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a gondozónőt a riasztásról. Az ügyletet 10 gondozó heti váltásban látja el, az ellátás biztosításához lakáskulcsot kell biztosítani.
A készülék egy nyakba akasztható pánik gomb, mely kétirányú adat- és hangkommunikációra képes, rendelkezik egy beépített GPS jeladóval, így a lakáson kívül is képes helymeghatározásra. A jelenleg használatos készülékeket a korábbiaktól eltérően már nem csak a lakásban lehet használni, hanem bárhová magával viheti az ügyfél. A készülék rendelkezik egy ún. elesés érzékelővel, melynek köszönhetően az eszköz érzékeli a zuhanást és ezt követően automatikus riasztást küld a központba.

Ki veheti igénybe az ellátást?

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
• az egyedül élő 65 év feletti személy
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, vagy
• kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Ebben az esetben, a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.

Miért jobb a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint egy telefonos ügyelet és tanácsadás?

• A diszpécserek ismerik és riasztáskor látják az ügyfél egészségügyi adatait, címét, egyből a problémára koncentrálnak
• Az idős emberek gyakran idegenkednek a mobiltelefon használatától
• Az SOS készüléke egyszerűen kezelhető, nincs tárcsázás
• A mobiltelefon általában a kritikus helyzetekben nincs kéznél
• Nincs foglalt vonal, a hívás mindig beérkezik
• A diszpécser azonnal intézkedik
• A hozzátartozót minden esetben értesítjük a riasztásról

A szolgáltatás Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központjánál /1013 Budapest, Attila út 8. sz. Tel: 3566584 / benyújtandó kérelemre indul, melynek elbírálása környezettanulmány, és jogszabályi feltételeknek megfelelő szociális és egészségügyi rászorultság vizsgálata után történik.
A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt a koordinátor tájékoztatja az igénybevétel feltételeiről, a jelzőrendszer működéséről. A kérelmező felhatalmazása alapján az intézmény közreműködésével folyik az eljárás. Amennyiben az igénylő szociális rászorultságát igazolta sor kerül a segélyhívó készülék kihelyezésére.

Mennyibe kerül az ellátás?

Az ellátásért napi díjat kell fizetni, melynek összege a rendszeres jövedelemtől függ, a riasztásnak nincs külön díja, a legmagasabb személyi térítési díj 150 Ft./ellátási nap.
A legtöbb riasztás az elmúlt években elesések, keringési problémák, gyomor és bélpanaszok kapcsán történt. Az a lehetőség, hogy rosszullét esetén valaki a helyszínre tud menni és intézkedni, ügyeletes orvost, mentőt hívni nagyon nagy segítség, életet menthet. A mentők, az I. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, a tűzoltók többször nyújtottak már segítséget az igénybevevők életének megmentésében, a lakásba történő bejutásban.

Érdeklődni lehet: Nagyné Csontos Zsuzsánna és Farkas László koordinátornál
Cím: 1013 Budapest, Attila út 8.
Tel.: 06-1-356-65-84
e-mail: gondozasikozpont@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

2.Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja

A nappali ellátás – Idősek Klubja – melyet régen Napközi Otthonnak neveztek, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtott szolgáltatás.
Az I. kerületben működő Idősek Klubjai nemcsak a klubtagok számára nyitottak, vannak olyan programjaink, melyeket az I. kerületi nyugdíjas polgárok is látogathatnak. A klubok programjai megtalálhatóak a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ honlapján ( www.budavarszk.hu).
Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít a hiányzó családi gondoskodás pótlására, napközbeni tartózkodásra, hivatalos ügyek intézésének segítésére, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését (meleg ebéd, igény szerint hétvégi meleg ebéd is).
A programszervezés kiemelt szerepet játszik az idősek klubjának életében. A rendszeres és időszakos programok segítenek kimozdítani az időseket a korukra jellemző visszavonultságból, ezzel is segítve a kreatív közösségek kialakulását, a társas kapcsolatok minőségének javulását. Rendszeres kapcsolatunk van a kerületi óvodákkal, a Zeneiskolával. Az időskori egészségmegőrzés kulcsfontosságú elemei között szerepel az egészséges táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés mellett a fizikai és szellem aktivitás megőrzése. A programok célja, hogy a klubtagok a passzív időtöltést olyan aktívra cseréljék fel, amely örömöt, kikapcsolódást jelent számukra.
Szolgáltatásaink célja, hogy mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő programot, a mindennapi nehézségek leküzdéséhez segítséget kapjon, a szürke hétköznapjai színesebbé váljanak.

Szolgáltatásaink:

• igény szerint napi egyszeri meleg élelem biztosítása,
• szociális, hivatalos és egyéb ügyintézés segítése,
• szabadidős programok szervezése,
• életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás,
• vérnyomás mérése, súlymérés
• fürdési, mosási lehetőség
• szükség szerint a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése,
• frissítő torna, zenés ülőtorna, zenés tánc,
• frissítő masszázs
• televízió- és filmnézés,
• számítógépes gyakorlás, internetezési lehetőség,
• könyvolvasás
A klubtevékenység erősíti a kerületben élő idősek körében a közösséghez tartozás, az elfogadás érzését, mind saját kortársaik körében, mind kerületi szinten.
A klubban színes programokkal, műsorokkal emlékezünk meg az aktuális ünnepekről.
Szabadidős programok szervezésén belül az intézmény az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít.

I.sz. Idősek Klubja (1015 Budapest Hattyú u. 16.) alapterületileg és létszám szempontjából a legkisebb, 30 fős, ezért hangulatos, családias.
Jól megközelíthető busszal, villamossal, metróval. Ellátási területe a Vár, Várnegyed, Víziváros egy része.
A programok általában ingyenesen látogathatóak, vagy önköltségesek.

Érdeklődés: Siklósi Katalin klubvezetőnél
Cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 16.
Telefonszám: 06-1-201-97-35
E-mail: idhattyu@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

A II.sz. Idősek Klubja a Krisztinavárosban a Roham utca 7.szám alatt található és 40 férőhelyes. Kellemes hangulatú környezet fogadja a kerületi nyugdíjas polgárokat. A klub programjai változatosak, havonta megújulnak. Irodalmi és zenés délutánok, kártya, dominó, speciális tánc a feledékenység megelőzésére, kézműves foglalkozások, szellemi vetélkedők és frissítő torna várja az érdeklődőket. A látogatók tartalmasan tölthetik el a szabadidejüket.

Érdeklődés: Bokodi Ferencné klubvezető
Cím: 1013 Budapest, Roham utca 7.
Telefonszám: 06-1-375-94-86
E-mail: idroham@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

III. sz. Idősek klubja a Fő utcában immáron 15 éve működik. A klubnak jelenleg 40 tagja van, akik szívesen töltik mindennapjaikat együtt.
Egy Idősek Klubjában különféle, életkorú, más-más ideológiával, mentalitással bíró emberek fordulnak elő, saját életúttal és egyéni tapasztalatokkal.  Programjainkat is ennek megfelelően próbáljuk összeállítani, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot és kikapcsolódást. A Fő utcai Idősek klubjában nagyon színes programokkal várjuk a hozzánk csatlakozni kívánókat, a fiatalos társaság szeret kirándulni, külső programokra eljutni.  Állandó nyitott programunk minden pénteken 14:00-tól tartandó Ország-város memóriatréning.

Érdeklődés: Vladimir Beáta klubvezetőnél
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 31.
Telefonszám: 06-1-201-40-53
E-mail: idfo@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk

3. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az általános tanácsadás mellett nyújtott speciális szolgáltatások:

• adósságkezelési tanácsadás díjhátralékos ügyfelek számára
• álláskeresési tanácsadás munkahely keresők részére
• pszichológiai tanácsadás gyerekek és felnőttek számára
• mediáció (konfliktuskezelés)
• pár-és családterápia
• jogi tanácsadás (segítségnyújtás, iratszerkesztés)
• észlelő-és jelzőrendszer működtetése

Egyének és családok számára nyújtott programok:

• klubfoglalkozások, csoportok gyerekek és felnőttek számára
• szabadidős tevékenységek minden korosztálynak

Milyen problémákkal fordulhat hozzánk?

Bármilyen egyéni vagy családi problémával,
• ügyintézési nehézségek esetén,
• az életet megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő anyagi problémákkal,
• pénzbeli támogatásokhoz, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta elakadásokkal
• közüzemi díjtartozással, eladósodással
• munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek esetén,
• jogi problémákkal,
• egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén
• gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái esetén,
• házastársi, párkapcsolati, családon belüli konfliktushelyzet nehézségeivel,
• együttélési, szomszédsági problémákkal,
• alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel
• életvezetési és mentálhigiénés problémákkal
• fizikai vagy szexuális erőszak előfordulásakor
• bármilyen gyermeket érintő veszélyeztető tényező felmerülésekor
• beiskolázási vagy gyermeknevelési problémával

Az egyének és családok veszélyeztetésének feltárása érdekében észlelő-és jelzőrendszert működtetünk. Bárki jelezhet, aki a környezetében segítségre szoruló egyénnel vagy családdal találkozik, illetve a társintézmények kötelesek jelezni.
A gyermek veszélyeztetésének felmerülése esetén a problémát általában családsegítő munkaformával kezeljük. Ha az együttműködés nem valósul meg, vagy súlyos veszélyeztetettség áll fent, a Gyermekjóléti Központ is bekapcsolódik az esetvezetésbe.

Család-és Gyermekjóléti ellátások szakmai vezető: Járvás-Szmolka Éva intézményvezető helyettes
Cím: 1012 Budapest, Attila út 89.
Tel.: 356-8363, 356-9599
E-mail: budavarszk@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9:00 – 17:00
Kedd: 13:00 – 17:00
Szerda: 13:00 – 17:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 13:00

4. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Központ

A Gyermekjóléti Központunk fő feladata a nehéz helyzetbe került családok problémáinak enyhítése, a veszélyben lévő gyermekek védelme.
Miután a gyermekek jóléte a család egészének jólététől függ, szolgáltatásunk e feladatokat elsősorban a család támogatásával, a családtagok problémáinak rendezésével, fejlődésének elősegítésével, az érintettek – szülők, gyerekek, rokonok – részvételével, s ha szükséges, a családdal kapcsolatban álló intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola stb.) bevonásával látja el.
A Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszer tagjai között, a formális, papíralapú információk átadásán túl, az adott család, gyermek ügyében közös megbeszélésekre (esetmegbeszélés, esetkonferencia), egyeztetésre kerülhet sor. Az együttműködés célja a gyermek érdekét szolgáló, azonos célok irányába ható szakmai cselekvések meghatározása.
A Gyermekjóléti Központ szoros egységben dolgozik a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Az eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.
2018. szeptember 1-től kötelező feladat minden Család-és Gyermekjóléti Központban és a kerülethez tartozó oktatási-nevelési intézményekben.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja és feladata a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek, tanulók sikeres előmenetelének támogatása, egészségfejlesztése,
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való
közreműködés.
Ezen feladatok elvégzését a kollégák az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával igyekeznek biztosítani. A kliensek számára szolgálnak segítő beszélgetéssel, tanácsadással és
szükség esetén továbbítják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve
feladatellátásukon túlmutat.
Speciális szolgáltatások:
• szociális diagnózis készítés
• kórházi szociális munka
• készenléti telefonszolgálat (munkaidőn túl)
• felügyelt kapcsolattartás
• pár- és családterápia
• mediáció
• jogi tanácsadás
• észlelő- és jelzőrendszeri koordináció
• bölcsődei-óvodai és iskolai szociális segítés
• pszichológiai tanácsadás

Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető: Kárpáti Krisztina esetmenedzser
Cím: 1012 Budapest, Attila út 89.
Tel.: 356-8363, 356-9599
Gyermekvédelmi hívószám krízishelyzetben: 06-30-935-29-83
E-mail: budavarszk@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9:00 – 17:00
Kedd: 13:00 – 17:00
Szerda: 13:00 – 17:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 13:00

5. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

A szolgáltatás az I. kerületben lakó, pszichiátriai problémákkal (pl. depresszió, pánikbetegség, skizofrénia) élők számára nyújt komplex támogatást (egyéni és csoportos), hogy életminőségük javuljon.
A lakókörnyezetben történő segítségnyújtás, az önálló életvitel fenntartása, a meglévő képességek megtartása, fejlesztése, az izoláltság csökkentése a cél.
Tevékenységek:
• problémaelemzés, probléma-megoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések
• készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.
• pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése (klubdélután, kirándulás stb..) tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről, ügyintézésben való segítség.
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szakmai egység vezetője: László Emese terápiás munkatárs
Cím: 1012 Budapest, Attila út 89.
Tel.: 356-8363, 356-9599
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu
Honlap: http://www.budavarszk.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/budavarszk
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9:00 – 17:00
Kedd: 13:00 – 17:00
Szerda: 13:00 – 17:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 13:00

Web: http://budavarszk.hu/