Egyházi pályázat

További részletek, a pályázathoz szükséges dokumentumok a Tovább gombra kattintva tekinthetők meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek támogatására

 1. év

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésből biztosított „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyházi jogi személyek” című költségvetési soron található keret felhasználására pályázatot hirdet az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek támogatására.

 

A pályázat kiírója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint

 

 1. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATI CÉLOK

A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:

 • a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények;
 • környezetvédelem, zöldprogram;
 • közművelődési programok,
 • hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
 • ifjúsági programok;
 • nyugdíjas és idősügyi programok;
 • tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
 • szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő programok.

 

 1. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség) rendelkeznek, továbbá

 • a pályázat benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működik;
 • alapszabálynak megfelelő, folyamatos hitéletet folytat;
 • az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkozik.

 

Nem támogathatók:

Nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

 • megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
 • amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
 • amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
 • amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
 • amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy nyilatkozatot tett;
 • amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket nem csatolta;
 • amely nem felel meg a pályázók köre tekintetében kiírt feltételeknek (pl. 10 éves működési időszak),
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, HIÁNYPÓTLÁS

A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (https://budavar.hu/tenders/).

 

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, egy fájlba rendezve. A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni: egyhazi.palyazat@budavar.hu

 

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (https://budavar.hu/tenders/) menüpontból.

 

A pályázatok benyújtására, elbírálására, és a támogatási jogviszonyra a pályázati kiírásban foglalt feltételeken túl a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.

 

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletei
  • a pályázó bemutatkozása
  • a program, programok részletes leírása
  • a megvalósítás részletes költségvetése
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve), vagyis a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről szóló nyilatkozatok,
 • ÁFA-nyilatkozat (mellékelve), vagyis nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e,
 • nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
 • Adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
 • a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozat,
 • Igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a pályázat benyújtását megelőző tíz évben a Budapest I. kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működik;

(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20. (péntek) 24:00 óra (éjfél)

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően az Önkormányzat három munkanapon belül visszaigazolást küld. A pályázatok virtuális bontására 2022. május 23. napján kerül sor.

 

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül – elektronikus levelezési úton – van lehetőség.

 

 1. ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
 2. Személyi jellegű kiadások és járulékai (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 3. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)
 1. Valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjai, valamint egyéb pénzügyforgalmi költségek nem számolhatóak el.
 2. A levonható ÁFA nem számolható el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

 

 1. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

 

Elbírálási határidő: 2022. június 24. (péntek)

 

A pályázat elbírálója:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.

Az egyházi alapítványok, mint pályázók esetében a Képviselő-testületnek az I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.26. pontja értelmében az SzMSz 8. § (3) bekezdése szerinti tárgykörökben meghatározott pályázatok esetében az alapítványok által benyújtott pályázat tekintetében a támogatás megállapítása tárgyában a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, és a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

 

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • programjában előtérbe helyezi a társadalmi problémák kezelését (szenvedélybetegségek stb.);
 • hátrányos helyzetű csoportok számára nyújt programokat, segítséget (fogyatékkal élők, nők, gyerekek, idősek, romák stb.)[1];
 • fókuszában szociális aktivitás, a rászorulók és kirekesztettek támogatása áll;
 • programjával közösségteremtő- és fejlesztő tevékenységet valósít meg.

 

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.

 

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási Szerződés mellékletét képező banki Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazására.

Átláthatósági nyilatkozat (az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően) és a fentiekben felsorolt dokumentumok a támogatási szerződéskötés alapfeltételei.

 

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szervezési Csoportja (a továbbiakban: Szervezési Iroda) részére.
 2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási Szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

 

A Támogatási Szerződés tartalmazza az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

 

A Támogatási Szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budavári Önkormányzat felé.

 

A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a támogatási döntés meghozatalát követően az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói okirat közlése révén a pályázóval vagy kérelmezővel támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére vagy a támogatói okirat közlésére a pályázati kiírásban vagy az egyedi támogatási kérelem esetén a támogatási döntésben meghatározott határidőig a pályázó vagy kérelmező mulasztása miatt nem kerül sor, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését, támogatói okirat közlését megtagadja.

 

VII. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VIII. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja. A pályázat megvalósításának időintervalluma: a támogatói döntést tartalmazó bizottsági határozat kelte – 2023. január 31. (kedd).

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2023. február 28-ig (kedd) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.

 

Az elszámolási kötelezettség teljes vagy részleges elmulasztásának jogkövetkezménye:

Amennyiben a támogatott pályázó a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét részben vagy egészben nem teljesíti, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használta-e fel, a támogatott a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések szerint köteles a támogatás visszafizetésére a támogató által megadott bankszámlaszámára történő utalással. Ennek elmulasztása esetén vele szemben a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések alkalmazásának lesz helye vele szemben, melynek keretében a támogató a becsatolt banki felhatalmazó levél alapján banki inkasszó jogát is érvényesítheti.

 

 1. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az egyhazi.palyazat@budavar.hu címen.

 

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.

 

Budapest, 2022. április 25.

 

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

 

[1] Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.