2021. november 24. 09:27

Tájékoztató – lakástörvény módosítás

TÁJÉKOZTATÓ

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (Lakástörvény)

biztosított vételi jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézéshez

 

Frissítve a Lakástörvény 2021. december 22-én módosítása alapján. 

A Lakástörvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései szerint:

ha a rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védőövezetében az önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételi jog illeti meg

 1. a magánszemély bérlőt;
 2. a magánszemély bérlőtársakat együttesen és egyenlő arányban;
 3. a magánszemély társbérlőket együttesen az általuk kizárólagosan használt lakóterületek arányában;
 4. az a)-c) pontban felsoroltak helyett hozzájárulásukkal azok egyenesági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét,

amennyiben a lakás 1995. november 30. napján

 1. műemléképületben lévő lakásnak minősült (ezek listáját IDE kattintva érheti el);
 2. elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakás volt és a tilalom e rendelkezés hatálybalépésekor már nem áll fenn; vagy
 3. az önkormányzat 1994. január 1-jét megelőzően hozott döntése alapján átalakításra, korszerűsítésre, felújításra, bontásra kijelölt épületben volt vagy az épület a település rendezési terve alapján rehabilitációra kijelölt területen volt, és a kijelölés e rendelkezés hatálybalépésekor már nem áll fenn.

 

Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbeadó felé.

Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ameddig adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása, vagy a tulajdonos állam vagy önkormányzat felé bármilyen jogcímen lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn.

 

A Lakástörvény 45-48.§-ai teljes terjedelemben az alábbi linken érhetők el:
1. melléklet – a Lakástörvény kivonata

 

 

Az első adásvételi szerződés megkötését, illetve az első forgalmi érték közlésére előírt határidő lejártát megelőzően – az egylakásos vagy az egy helyiségből (helyiségcsoportból) álló épület kivételével – az épületet társasházzá kell alakítani.

 

 

A műemléképületben lévő lakást vagy helyiséget a műemléki hatóság hozzájárulásával, a külön jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével lehet elidegeníteni.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a miniszter jóváhagyása szükséges az olyan jogügylethez, melynek alapján a nemzeti vagyon körébe tartozó műemlék tulajdonjoga átruházásra kerül, vagy az egyéb módon kikerül a nemzeti vagyon köréből, vagy azon osztott tulajdon létesül.

A jóváhagyás a jogügylet érvényességi kelléke, mely a jogügylettel összefüggő ingatlan-nyilvántartási kérelem kötelező mellékletét képezi.

 

 

A Budai Várnegyed – a Dísz tértől északra a várfalon belül elhelyezkedő, az Anjou bástya utca – Hunfalvy utca – Franklin utca – Szabó Ilonka utca – Hunyadi János út – Dísz tér – Tóth Árpád sétány által lehatárolt ingatlanok – területén az államon és a helyi önkormányzaton kívül

 • lakásban csak magyar állampolgár vagy olyan természetes személy szerezhet tulajdonjogot, aki az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára;
 • más személy legfeljebb kettő lakásban szerezhet tulajdonjogot, ide nem értve az öröklés esetét.

A szerzési korlát betartását az ingatlanügyi hatóság, peres eljárás esetén a bíróság hivatalból vizsgálja!

 

 

A kérelmet a vételi jog jogosultja vagy jogosultjai által aláírt, eredeti példányban szükséges benyújtani az alábbiak szerint:

 • személyesen a Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) ügyfélfogadási időben – H: 14:00 – 18:00, Sze.: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
 • postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.)
 • ügyfélkapun keresztül – kizárólag személyazonosításra alkalmas, hitelesített formában (e-mail útján küldött kérelem személyazonosításra nem alkalmas, így azt nem tekintjük benyújtott kérelemnek).

 

A kérelemhez kérjük csatolni:

 • a bérlő/bérlők/bérlőtársak személyazonosító igazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását arról, hogy a bérlőnek/bérlőknek/bérlőtársaknak adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása nincs, valamint
 • a bérlő/bérlők/bérlőtársak által aláírt adatkezelési tájékoztatót (az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken tölthető le: 3. melléklet – adatkezelési tájékoztató)

 

A kérelem benyújtásával, az eljárás menetével kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás a lakaseladas@budavar.hu e-mail címen kérhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben szükséges a kérelem, valamint a Lakástörvényben meghatározott feltételek egyedi vizsgálata, melyre a vételi jog gyakorlására vonatkozó kérelem benyújtását követően kerül sor!