2024. május 14. 13:00

Tájékoztatás a Szentháromság téri pavilonokról

Az üresen álló pavilonban található 83 és 44 m2 alapterületű helyiségcsoportok bérbevétele iránt 2022. április 6-án adott be kérelmet a KURJANTÓ BISZTRÓ Kft. A Tulajdonosi Bizottság 2022. május 24-én megtartott ülésén döntött a pavilonrészek bérbe adásáról ingatlanforgalmi szakértő által megállapított bérleti díj mellett szerződéskötéstől számított 90 napra. A bérlő 2022. augusztus 2-án a pavilonrészek további bérbe adását kérte.

Folyamatban volt a Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése, a pavilon, illetve annak egyes részei hosszabb távú bérbeadása nem volt indokolt, ugyanakkor az Önkormányzat gazdasági érdeke, hogy a munkálatok megkezdéséig a pavilonok hasznosításra kerüljenek, így a Tulajdonosi Bizottság 2022. szeptember 27-én döntött észrevétel, jelzés, módosító javaslat nélkül, 6 igen és 1 tartózkodás mellett a pavilonrészek 90 napra történő bérbe adásáról.

A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a bérlő 2022. december 2. és 2023. január 28. napján benyújtott kérelmére, Timár Gyula (Fidesz-KDNP) elnök úr által jegyzett és benyújtott előterjesztés alapján – melyhez módosító javaslat nem érkezett, 6 igen és 1 tartózkodás mellett – a 27/2023. (II. 20.) MTB határozatával további 90 napra bérbe adta a pavilonrészeket. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy bár elnök úr nem tarja szerencsésnek, hogy a Szentháromság téren egy ilyen vendéglátóipari egység füstöl egész nap, „de amiatt, hogy ne álljon üresen, és legyen bevétel, támogatja a 90 napos hosszabbítást.”

A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság 2023. július 17-i ülésére Polgármester Asszony által benyújtott előterjesztésben tettünk javaslatot a teljes pavilon, valamint a pavilonban található 44, 83 és 11 m2 alapterületű részei 2 év határozott idejű bérleti jogának elnyerésére vonatkozó pályázat kiírására, melynek javasolt elbírálási határideje 2023. október 31. napja volt. Ezzel egyidejűleg annak érdekében, hogy a pavilon a pályáztatás ideje alatt se álljon üresen, az Önkormányzat számára bevételt termeljen, az előterjesztés a bérlő kérelmére az érintett pavilonrészek 2023. július 26-tól 2023. október 15-ig terjedő határozott időtartamra történő bérbe adására vonatkozó javaslatot tartalmazott.

Timár Gyula elnök úr tett javaslatot a módosításra: egyrészt 2023. október 15. helyett, 2023. szeptember 25-ig javasolta a pavilon bérbe adását, melynek indokaként a sajtóban megjelentekkel ellentétben azt hozta fel, hogy ezen az ülésen döntött a bizottság a Szent Mihály Kápolnában található helyiségcsoport bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról is, és úgy tartotta jónak, hogy a két pályázatban szereplő időpontok összehangoltak legyenek, másrészt a pályázat kiírását 2 év helyett 1
év határozott időre javasolta.

A bérleti díj – a szakértő által megállapított összeg + a KSH által közzétett 2022. évi fogyasztói árindex (14,5%) mértékével növelve – 737.380.- Ft + ÁFA/hó összegben került megállapításra, és ugyanezzel az induló árral került kiírásra maga a pályázat is. Ez a bérleti díj 5.806.- Ft/m2 + ÁFA/hó összeget jelentett a 83 és 44 m2 alapterületű pavilonrészek tekintetében.

A bérbeadás kizárólag a pavilonban található 83 és 44 m2 alapterületű részekre vonatkozott, a pavilon előtti teraszra nem. A KURJANTÓ BISZTRÓ Kft. a 20 m2 alapterületű teraszra a bérleti díjon felül a 2023. évben (engedélyezett 9 hónapra) további 3.514.000.- Ft (havi 390.444.- Ft, 3.074.- Ft/m2) közterületi használati díjat fizetett az Önkormányzatnak.

Két kiegészítés:
1. Az Önkormányzat által kiírt pályázat alapján a korábbi bérlő a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. volt. A pályázat a pavilonban található kávézóra, turisztikai irodára, nyilvános illemhelyre és a teraszra vonatkozott (összesen kávézó, iroda 128 m2 + 30 m2 terasz), 600.000.- Ft + ÁFA/hó induló bérleti díj mellett 5 évre. A nyertes ajánlat 700.000.- Ft + ÁFA/hó összeg volt. A felek a szerződést 2013. július 01. napjától 2018. június 30. napjáig kötötték meg. A bérleti szerződés módosításra került a kitelepülés 30 m2-ről 100 m2-re módosult további 315.400.- Ft + ÁFA/hó bérleti díj mellett. Tehát a bérlő a 83 m2 alapterületű kávézó, a 45 m2 alapterületű turisztikai iroda és a 100 m2 alapterületű terasz után fizetett 1.027.300.- Ft + ÁFA/hó összeget, ami 4.506.- Ft/m2 + ÁFA/hó. A bérleti szerződés először 2018. július 1-től 2019. március 31-ig került meghosszabbításra 1.062.521.- Ft + ÁFA/hó bérleti díj mellett, majd 2019. április 1-től 2020. március 31-ig 1.072.084.- Ft + ÁFA/hó (4.702.- Ft/m2) bérleti díj mellett. A volt bérlő a pavilont 2020. július 20-án adta vissza birtokba.

2. A COVID időszakot követően pályázat útján kiadtuk a Clark Ádám téren, valamint a Horváth kertben található pavilonokat, a Szent Mihály Kápolnában található helyiségcsoportot, hasznosítjuk a Kapisztrán téri pavilont és a lebonyolított 4 helyiség pályázat során, bár lett volna több pályázat is, de két alkalommal lesöpörték az előterjesztést. A 2022. december 12-i ülésen 1 igen és 5 tartózkodás mellett az Műemléki és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot elutasította, majd a 2023. február 20-i ülésen Timár Gyula elnök úr javaslatára nem vették napirendre a sürgősségi előterjesztést, mert indoklásuk szerint „nem volt idő átnézni, mindenki a költségvetéssel foglalkozott”, 21 db üres helyiség bérbe adására került sor.