2021. június 9. 10:59

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének támogatására.

A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat jellege: nyílt

A támogatás formája: vissza nem térítendő

Rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint

 

 1. Támogatandó pályázati célok

A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:

 • a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények;
 • környezetvédelem, zöldprogram;
 • közművelődési programok,
 • hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
 • ifjúsági programok;
 • nyugdíjas és idősügyi programok;
 • tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
 • szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő programok.
 1. A pályázók köre

Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség) rendelkeznek, továbbá

 • pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működnek;
 • alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
 • az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.

 

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

 • korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;
 • megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

III. A pályázat benyújtásának módja, határideje, hiánypótlás

A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Várnegyed újság.

A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges jogrendre – kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni:

egyhazi.palyazat2021@budavar.hu

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu).

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletei
  • a pályázó bemutatkozása
  • a program részletes leírása
  • a megvalósítás részletes költségvetése
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve)
 • Áfa-nyilatkozat (mellékelve)

(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18. (péntek) 13:00

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően a Budavári Önkormányzat két munkanapon belül visszaigazolást küld.

A pályázatok virtuális bontására 2021. június 21. napján kerül sor.

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül van lehetőség.

 

 1. Elszámolható költségek
 2. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 3. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)

 

 1. Pályázatok elbírálása

 

Elbírálási határidő: 2021. július 9.

 

A pályázat elbírálója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • programjában előtérbe helyezi a társadalmi problémák kezelését (szenvedélybetegségek stb.);
 • hátrányos helyzetű csoportok számára nyújt programokat, segítséget (fogyatékkal élők, nők, gyerekek, idősek, romák stb.)[1];
 • fókuszában szociális aktivitás, a rászorulók és kirekesztettek támogatása áll;
 • programjával közösségteremtő- és fejlesztő tevékenységet valósít meg.

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.
 1. Szerződéskötés menete

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére.
 2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

A Támogatási Szerződés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

 

VII. A támogatás folyósítása

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

 

VIII. Elszámolási kötelezettség

A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. július 10. (szombat) – 2022. február 6. (vasárnap)

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2022. március 11-ig (péntek) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés, Vállalkozási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.

 

 1. Pályázati információ

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az egyhazi.palyazat2021@budavar.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.

Budapest, 2021. június 1.

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

[1] Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

2024. július 9. 14:50

2024. július 1-től – augusztus 31-ig minden héten pénteken home office (otthoni munkavégzés) kerül bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban. Ezeken a...