2021. június 10. 00:33

Épület-felújítási pályázat

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évre Épület-felújítási pályázatot ír ki az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületeinek felújítására, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában.

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodája, valamint a www.budavar.hu honlapon.

A pályázat kiírása:                                     2021. június 1.

A pályázat benyújtási határideje:           2021. június 30. 16:00. óráig.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat zárt borítékban, személyesen az Ügyfélszolgálaton (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), valamint postai úton nyújtható be (1250 Budapest, Pf. 35.). A borítékon kérjük feltüntetni: „2021. évi épület-felújítási pályázat”

A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni, amelyet 2021-ben kezdtek el, de a munkák átadás-átvétele és azok kifizetése még nem történt meg. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma nem előzheti meg a Támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontját.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: a) a Közös képviselet; b) az Intéző Bizottság elnöke.

A támogatás mértéke:

A támogatás összege a felújítási összköltség 40%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

[Jelen épület-felújítási pályázat során a Társasházak összesen 50 millió Ft összegű támogatásra pályázhatnak. 2021. szeptemberében várhatóan újabb pályázat keretében további 50 millió Ft támogatási összeg kerül kiírásra.]

A Képviselő-testület által az egyes társasházak esetében elfogadott támogatási összeg függ a beérkezett pályázatok számától és az elvégezni kívánt munkálatok halaszthatatlanságától .

A pályázat az alábbi műszaki tartalommal támogatható:

Épületek külső felújítására, ezen belül a városképi szempontból indokolt javításokra, felújításokra (a homlokzat, tetőszerkezet, tetőhéjazat, kémény tetősík feletti részeinek felújítására, függőfolyosók, tűzfal, támfal, mellvédfal felújításokra, alapmegerősítésre, járda és lábazat felújításra, az esővíz-elvezető rendszer felújítására); energiahatékonysági felújítások: homlokzati hőszigetelés, ablakcserék, zöldfalak létesítése.

Épületek belső felújítására, ezen belül a kapuzat és nyílászárók cseréjére, a lépcsőház felújítására, személyfelvonók felújítására, beépítésére, az elavult közmű vezetékek, és közműhálózatok felújítására (elektromos vezetékek, gázvezetékek, vízvezetékek, csatorna-rendszerek felújítására), továbbá a födémek-, pillérek megerősítésére, pince és óvóhely felújítására;

Előnyben részesülnek azok az életveszély elhárítását szolgáló felújítások, amelyek szakvélemény alapján a tartószerkezetek károsodását érintik (függőfolyosók, födémek, pillérek megerősítése), továbbá azon munkálatoknál, ahol a közművállalat kötelező erővel írta elő a felújítást, vagy a társasház kizárásra került a szolgáltatásból vis maior esemény miatt.

A pályázathoz benyújtandó dokumentációk:

Az 1 példányban benyújtott papíralapú dokumentációk mellett CD-n vagy pendrive-on is kérjük a dokumentációkat is csatolni!

 • Pályázati adatlap 1 eredeti példányban
 • Társasházi Alapító Okirat, és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a társasház bejegyzéséről.
 • Közgyűlési határozatok + jelenléti ív másolatai (a közös képviselet által hitelesítve):
  • Határozat a közös képviselővé választásról;
  • Határozat a pályázaton való részvételről és közös képviselő felhatalmazása a pályázat lebonyolítására és Támogatási szerződés aláírására;
  • Határozat a felújítási munkák elvégzéséről, a kivitelező kiválasztásáról (árajánlatok csatolása szükséges);
  • Határozat a kiválasztott árajánlat kiviteli költségeinek a 60%-os mértékű pénzügyi önerő biztosításáról, és a finanszírozás módjáról;
  • Jogi személyiségű közös képviselet esetén, aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi cégkivonat; Közös képviselő elérhetőségei
 • Az önerő/saját forrás igazolása (az önerő a kiválasztott kivitelezői árajánlat összegének a 60%-a) amely történhet:
  • bankszámla kivonat másolatával, vagy a társasház meglévő megtakarítási számla kivonatával;
  • banki hitelfelvételről szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • Lakástakarék Pénztárról (LTP) szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • egyéb felújítási pályázaton nyert támogatásról szóló határozattal vagy a megkötött Támogatási szerződéssel;
  • a társasházban a tulajdonosok rendkívüli (határidős) célbefizetésről szóló közgyűlési határozatával.
 • A pályázat műszaki tartalmának bemutatásához mellékelni szükséges:
  • a kivitelezői árajánlat(ok), és az esetleg már megkötött vállalkozói szerződés;
  • az épület eredeti és tervezett állapotáról műszaki leírás, szakvélemény; műszaki tervek;
  • fotódokumentáció az épületről, a felújítandó épület-részről; térképrészlet;
  • hatósági és/vagy közműszolgáltatók által előírt kötelezések, jegyzőkönyvek;
 • A felújítási munkálatok hatóságok által történő engedélyezésére vonatkozó igazolások (másolati példány csatolása szükséges):
 • Örökségvédelmi engedély (hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály –

Elérhetőség: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. III. em., ügyintéző: Deli Sándor, tel:1/795-9019, email: deli.sandor@bfkh.gov.hu; ügyintéző: Hernyák Emese, tel:1/896-0306, email: hernyak.emese@bfkh.gov.hu

 • Örökségvédelmi hatósági bizonyítvány a tervezett munkák tudomásulvételéről

(hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály – elérhetőség: lásd előző)

 • Településképi bejelentés tudomásulvétele (hatóság: Budapest Főváros I. Kerület Budavári

Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda

Elérhetőség: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ügyintéző: Királyfalvi Laura, tel: 1/458-3010, email: kiralyfalvi.laura@budavar.hu;  ügyintéző: Bajor Béla, tel: 1/458-3070, email: bajor@budavar.hu

 • Személyfelvonó felújítása esetén a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Kormány rendeletben előírtak alapján – a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztályának az engedélye szükséges, vagy annak igazolása, hogy a felvonót érintő munkák nem engedélykötelesek.

Elérhetőség: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, Pf.: 922, tel: 1/458-5926, email: mmbh@bfkh.gov.hu )

Tájékoztató a műszaki tartalom engedélyezéséhez:

a) Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 63. § (3) bekezdése alapján végzett tevékenységek műemléki épületen.

b) Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 64. § (2) és (3) bekezdései alapján végzett tevékenységek műemléki épületen, valamint világörökségi területen meglévő nem műemléki épületen.

c) Településképi bejelentéshez kötött tevékenység: A településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján végzett tevékenység.

Meglévő épületeken – építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez, vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött – olyan építési tevékenység, mely az ingatlan megjelenését érinti, függetlenül attól, hogy a megjelenés közterületről feltárulkozik-e vagy sem. Kerületi védett építmény esetében a bejelentési kötelezettség a belső (épületen belüli) munkákra is kiterjed. A jókarbantartási munkálatokra vonatkozó tevékenység nem bejelentés köteles.

d) Személyfelvonó építés és felújítás esetén csatolni szükséges: a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály engedélyét és záradékolt terveit.

A pályázat értékelési szempontjai:

A pályázatok elbírálása a benyújtott dokumentáció, a műszaki tartalomról szóló szakvélemények, az önerő igazolása, és a hatósági hozzájárulások alapján történik.

Figyelemmel a keretgazdálkodás követelményeire, a támogatási összeg az ingatlan műszaki állapota, a felújítás sürgőssége és a városképi szempontok alapján kerül meghatározásra.

Az összes körülmény mérlegelését követően a pályázatok támogatására, és a támogatás összegére a Gazdasági és Jogi Bizottság tesz javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület dönt, várhatóan 2021. július 30-ig.

A képviselő-testületi döntésről a pályázó társasházak közös képviselői postai úton kapnak értesítést. Az eredménytábla (a pályázók névsora, és az elnyert támogatás összege) az elbírálást követően közzétételre kerül a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu), és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Az önkormányzat a nyertes társasházakkal Támogatási szerződést köt, amely postai úton kerül továbbításra a közös képviselők részére.

A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

 • amennyiben a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg,
 • amennyiben a pályázatot befejezett munkálatok támogatására nyújtják be,
 • amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, és a hiánypótlási felhívás ellenére sem kerül benyújtása a dokumentáció,
 • amennyiben a pályázó Társasháznak tartozása van az önkormányzat felé, vagy
 • a pályázó Társasház az önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót (molinót) helyezett ki a társasház épületének a homlokzatára.

Beruházás jellegű munkálatokra, illetve új épületek építésére nem nyújtható támogatás. (kivétel a személyi felvonó beépítése meglévő épületben).

A felújításra elszámolható költségek: a kivitelezés költségei (anyag és munkadíj), a felelős műszaki vezető díja, a műszaki ellenőr díja, a  tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei, a közterület-használati díj.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület döntése alapján támogatásban részesülő társasházak esetén a támogatásából megvalósuló beruházáshoz szükséges közterület-használat 30 napig díjmentes, azt követően a közterület-használati díjból a jogosult olyan mértékben jogosult kedvezményre, amilyen mértékben az önkormányzati támogatás a beruházás igazolt költségéhez hozzájárul. A közterület-használathoz a fentieken felül engedélyt kell kérni a fővárosi önkormányzattól vagy a helyi önkormányzattól.

Amennyiben a kivitelezés összege meghaladja az 5 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni, 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlat beszerzésével, melyet a pályázathoz mellékelni szükséges, megjelölve azt az árajánlatot, amelyről döntött a társasház közgyűlése.

A támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többletbefizetés kizárólag akkor írható elő, amennyiben a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli célbefizetésről döntöttek.

Amennyiben a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő vállalkozói szerződést szeretne kötni, köteles azt előzetesen a kijelölt Önkormányzati Megbízottal jóváhagyatni.

Amennyiben a kiviteli költség meghaladja a pályázatban megjelölt összeget, úgy a többletköltség a pályázó társasházat terheli.

Amennyiben a kivitelezés költsége kevesebb, mint az előirányzat, abban az esetben a benyújtott számlák 40%-a finanszírozható a támogatásból, maximum az elnyert támogatás összege.

Felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr megbízása:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 13. § és 16. § bekezdései alapján kell az építkezésen Felelős műszaki vezetőt, valamint Műszaki ellenőrt megbízni.

A Felelős műszaki vezetőt és a Műszaki ellenőrt a Magyar Mérnöki Kamara internetes oldalán  https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek valamint a Magyar Építész Kamara internetes oldalán https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#  válaszhatják ki.

Az önkormányzat megbízása alapján az Önkormányzati megbízottak elvégzik a pályázat műszaki tartalmának ellenőrzését, helyszíni szemléket tartanak, a felújításról szakvéleményt készítenek, valamint a pályázat elszámolásánál aláírásukkal igazolják a munkák elvégzését (az építési napló, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, felelős műszaki vezetői nyilatkozat és a számlák aláírása szükséges).

A támogatás elszámolása, a csatolandó dokumentáció:

 • Kifizetési kérelem a társasház közös képviselőjétől (a támogatás a Társasház azon bankszámla számára kerül átutalásra, amelyet a pályázat benyújtásakor megjelöltek, és azt bankszámla kivonattal igazolták);
 • aláírt Vállalkozói szerződés másolata;
 • Névjegyzékbe bejegyzett Műszaki ellenőr és Felelős műszaki vezető megbízási szerződése és működési engedélye másolatban;
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat és Átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata a kiviteli munka befejezéséről (aláírva a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • Építési napló összesítő lap másolata, azon munkák esetében, melyhez építési napló kell (aláírva a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • Hatósági engedélyek, átadás-átvételi jegyzőkönyvek (amennyiben szükséges);
 • Számlák másolata (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • Fotódokumentáció az elvégzett munkákról.

Az elszámolás benyújtási határideje: 2022. november 30.  16:30-ig.

Indokolt esetben az elszámolási határidő 1 évvel meghosszabbítható.

A halasztási kérelem beérkezési határideje: 2022. október 3. 18:00-ig.

Az elszámolási határidő meghosszabbítható legkésőbb: 2023. november 30-ig.

A határidők elmulasztása esetén a támogatást kifizetésére nincs lehetőség.

A támogatás kifizetése:

A pályázati támogatás utófinanszírozott, azaz az elnyert vissza nem térítendő támogatás utólagosan kerül kifizetésre az elszámolási dokumentáció alapján. A támogatás kifizetésére az elszámolás benyújtását követő 30 banki napon belül kerül sor, átutalással a társasház bankszámlájára.

A pályázati határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:

A 2021. évi (I. számú) épület-felújítási pályázat ütemezése
Pályázat kiírása: 2021. június 1.
Benyújtási határidő: 2021. június 30. 16:00-ig
A pályázat elbírálása, és a Képviselő-testületi döntés: 2021. július 30-ig
A támogatásról a megállapodás aláírása: 2021. augusztus 31-ig
Elszámolási határidő: 2022. november 30. 16:30-ig
Elszámolás halasztási kérelem benyújtási határideje: 2022. október 3. 18:00-ig
Halasztott elszámolás legkésőbbi határideje: 2023. november 30-ig

Információk és elérhetőségek:

A pályázati adatlap megtalálható: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, és az önkormányzat honlapján a pályázati kiírás mellékleteként (www.budavar.hu)

Tájékoztatás kérhető: a Műszaki Irodán (telefonszám: 06 1 458-3069) vagy e-mailen a madari.zsuzsanna@budavar.hu címen.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek: 8:00-12:00-ig.

Levelezési cím: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Budapest, Postafiók: 35.

Honlap: www.budavar.hu

2024. július 9. 14:50

2024. július 1-től – augusztus 31-ig minden héten pénteken home office (otthoni munkavégzés) kerül bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban. Ezeken a...