2021. október 11. 18:25

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” típusú pályázati kiírás: https://budavar.hu/tenders/bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-a-tipusu/
„B” típusó pályázati kiírás: https://budavar.hu/tenders/bursa-hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-b-tipusu/

A pályázatról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
a 2022. évre
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetűek jelentkezését várjuk:

  • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Csatolandó dokumentumok:

  1. pályázati űrlap
  2. EREDETI hallgatói jogviszonyigazolás
  3. lakcímkártya másolata
  4. jövedelemigazolás(ok)

 

Rendszeres jövedelmeknél: a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolás

Kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél: a munkáltató által kiállított hiteles jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék

A Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal által folyósított ellátásoknál: a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat

(jövedelemként kell figyelembe venni az Önkormányzat által az igénylő és családtagjai részére korábban megállapított pénzben és természetben nyújtott rendszeres ellátások havi összegét)

Nyugdíj igazolására: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos dokumentum.

Vállalkozásból származó jövedelem esetén: a könyvelő/NAV által kiállított dokumentum (a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban), melynek egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani

  1. életévet betöltött gyermek esetén: az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról

Egyetemi, főiskolai hallgató esetén: az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről

Egyedülálló, különélő szülő esetén:

o a „Nyilatkozat gyermektartásdíjról” formanyomtatványt kitöltve, aláírással ellátva

o a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,

o a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata vagy az ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata,

o gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postai szelvény).

o ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata

o apai elismerő nyilatkozat

Munkanélküli esetében: az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában, továbbá a „Nyilatkozat jövedelemről” formanyomtatványt kitöltve, aláírással ellátva

Alkalmi munka esetében: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmére vonatkozó „Nyilatkozat jövedelemről” formanyomtatványt kitöltve, aláírással ellátva

Egyéb jövedelmek esetében: büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről

További információ: 1/458-3051 és a 1/458-3033 telefonszámon.