SZOCIÁLIS LAKÁSPÁLYÁZAT

HATÁRIDŐ

2022. július 8.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró

nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonát képező, jelen pályázati felhívásban meghatározott lakások határozott idejű,

szociális alapon történő bérbeadására

 

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 8. § a) pontja és 9-9/A. §-ai, valamint a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottságának jelen pályázati felhívást jóváhagyó 101/2022. (V. 10.) TB határozata alapján.

 

Tulajdonos: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester – a továbbiakban: Kiíró)

 

Bérbeadó: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint tulajdonos nevében és megbízásából a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16., képviseli: Vas Hunor igazgató – a továbbiakban: GAMESZ).

 

A pályázat lebonyolítója: Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatal, Vagyonhasznosítási Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefonszám: 458-3061, 458-3059 – a továbbiakban: Hivatal).

 

A pályázat lebonyolításában közreműködik: GAMESZ (1011 Budapest, Iskola utca 16., e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu, telefonszám: 225-2448).

 

A pályázat közzétételének helye: a Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtáblája, valamint az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu). Az Önkormányzat a pályázat kiírásáról a Várnegyed újságban tájékoztatást ad.

 

A pályázat kiírásának időpontja: 2022. május 18. (szerda)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 08. (péntek)

 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázat kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet – pályázati adatlap)

 • személyesen, ügyfélfogadási időben (Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., ügyfélfogadási idő: hétfő: 14.00-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-12.00 vagy 1012 Budapest, Attila út 65.; ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-18.30, kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.30, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00) vagy
 • postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.)

nyújtható be.

Postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a pályázó pályázatát igazoltan legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja.

 

A pályázati adatlap és annak mellékletei az ügyfélszolgálaton személyesen átvehetők vagy a www.budavar.hu oldalon letölthetők.

 

A pályázatot a pályázati felhívásban felsorolt mellékletek csatolásával lezárt borítékban kell benyújtani, a pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, a borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális lakáspályázat”.

 

A lakások bérbeadásának jogcíme: szociális bérlet a Lakásrendelet 8. § a) pontja és 9-9/A. §-ai szerint.

 

 

Pályázaton meghirdetett lakások:

 

Cím Helyrajzi szám Szoba-szám Alapterület/lakóterület

(m2)

Komfortfokozat Havi lakbér

(bruttó)

Attila út 77. I/2. 7113/0/A/11 1 42/22,3 összkomfortos 13.548.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Attila út 125. fszt./5. 6789/2/A/26 1 32/22,7 összkomfortos 10.323.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Batthyány tér 4. III/42. 14128 1 31/21,2 összkomfortos 10.000.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Fő u. 4. I/7. 14336/0/A/16 2+1 78/64,6 összkomfortos 25.161.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Fő u. 40. II/5. 14141/0/A/43 1 21/15,3 összkomfortos 6.774.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Halász u. 2. I/8. 14415/0/A/6 1+1 46/33,9 összkomfortos 14.839.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Logodi u. 63. II/11. 6727/3/A/14 1 29/20,4 összkomfortos 9.355.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Logodi u. 74-76. I/33. 6794/3/A/34 1 23/17,8 összkomfortos 7.419.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

Mészáros u. 2. fszt./1. 7541/0/A/27 1 36/22,8 összkomfortos 11.613.- Ft

+ a külön

szolgáltatások díja

 

A pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot és csak egy lakásra vonatkozóan lehet pályázati nyertes.

Ha a pályázó háromnál több lakásra nyújt be pályázatot, valamennyi pályázata érvénytelennek minősül.

 

A pályázónak valamennyi megpályázott lakásra egy adatlapon kell a pályázatát benyújtania és meg kell jelölni a lakások sorrendjét, amely egyúttal rangsort is jelent.

A lakások megtekintésének időpontjai:

 

Cím 1. megtekintési időpont 2. megtekintési időpont
Attila út 77. I/2. 2022.06.09.    9:00-10:00 2022.06.23.    9:00-10:00
Attila út 125. fszt./5. 2022.06.08.   10:00-11:00 2022.06.22.   10:00-11:00
Batthyány tér 4. III/42. 2022.06.09.   14:30-15:30 2022.06.23.   14:30-15:30
Fő u. 4. I/7. 2022.06.10.    9:00-10:00 2022.06.24.    9:00-10:00
Fő u. 40. II/5. 2022.06.09.   13:15-14:15 2022.06.23.   13:15-14:15
Halász u. 2. I/8. 2022.06.09.   12:00-13:00 2022.06.23.   12:00-13:00
Logodi u. 63. II/11. 2022.06.07.    9:00-10:00 2022.06.21.    9:00-10:00
Logodi u. 74-76. I/33. 2022.06.07.   10:15-11:15 2022.06.21.   10:15-11:15
Mészáros u. 2. fszt./1. 2022.06.09.   10:00-11:00 2022.06.23.   10:00-11:00

 

 

 1. A pályázat feltételei

 

I.1. A pályázaton részt vehet minden nagykorú cselekvőképes természetes személy, akinek vagy házastársának, illetve a vele jogszerűen együtt költöző hozzátartozójának:

 1. a) Budapest közigazgatási területén a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében vagy használatában nincs másik beköltözhető lakás, lakóház és nincs a tulajdonában együttesen tízmillió forint értéket meghaladó ingatlan,
 2. b) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a százhúszezer forintot, egyedülálló személy esetében a száznyolcvanezer forintot, és
 3. c) együttes vagyona a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét (7.125.000.- Ft) nem haladja meg.

 

I.2. Nem köthető bérleti szerződés szociális bérletre azzal a személlyel, aki az I.1. pontban foglalt feltételeknek megfelel, de

 1. a) aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok alapján Budapest I. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
 2. b) akinek vagy házastársának, illetve a vele jogszerűen együtt költöző hozzátartozójának Budapest közigazgatási területén állami vagy önkormányzati tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve, ha a Kiíró Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik és e lakás bérleti jogáról a szerződéskötést megelőzően lemond,
 3. c) aki a kérelem benyújtását megelőző öt évben önkényesen költözött be a Kiíró Önkormányzat tulajdonában álló lakásba vagy önkényesen foglalt el önkormányzati tulajdonú helyiséget,
 4. d) akinek a bérleti szerződése a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül neki felróható ok miatt felmondással megszüntetésre került, vagy
 5. e) aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül lemondott valamely önkormányzati lakás bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, önkormányzati bérlakását magánforgalomban elcserélte, vagy beköltözhető ingatlanát eladta,
 6. f) akinek a Kiíró Önkormányzattal szemben a szerződéskötés időpontjában lejárt adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása, bérleti-, használati-, illetve külön szolgáltatási díj tartozása, önkormányzati lakásra, illetve helyiségre közüzemi díj tartozása van, kivéve, ha a tartozás rendezésére megállapodást kötött és e megállapodás alapján a fizetési kötelezettségének eleget tesz.

 

A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó legkésőbb a bérbeadói hozzájárulás kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül csatolja az ingatlanügyi hatóság által kiállított, 30 (harminc) naptári napnál nem régebbi, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt vagy igazolást arról, hogy a pályázó és a lakásba együtt költöző személyek (kiskorúak is) Budapest közigazgatási területén ingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek.

Amennyiben a nyertes pályázó a hatósági bizonyítványt (bizonyítványokat) vagy igazolást (igazolásokat) a megadott határidőn belül nem csatolja be, vagy a bizonyítvány(ok), igazolás(ok) szerint ő, vagy a lakásba vele együtt költöző bármely személy nem felel meg a pályázati felhívás I.1.a) pontjában meghatározott feltételeknek, úgy a tulajdonos jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik és a sorrendben következő pályázót kell felhívni szerződéskötésre.

 

I.3. Érvénytelen a pályázat, ha

 • az a méltányolható lakásigény mértékét meghaladó szobaszámú lakás bérbevételére irányul,
 • olyan lakás bérbevételére irányul, amely esetében a pályázó és a vele együtt költöző személyekre jutó lakóterület a 10 m2/fő-t nem haladja meg (a lakóterület számításánál csak a lakás lakóhelyiségeit – lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér – lehet figyelembe venni),
 • a pályázat nem vagy egyszeri hiánypótlási felhívást követően is hiányosan tartalmazza a pályázati felhívásban feltüntetett kötelező tartalmi elemeket, adatokat, mellékleteket, igazolásokat, nyilatkozatokat,
 • a pályázat nem felel meg a jelen pályázati felhívás feltételeinek,
 • a pályázat nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon) vagy a pályázati felhívásban megjelölt határidőn túl került benyújtásra,
 • a pályázó valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a Kiíró Önkormányzatot megtéveszti vagy tévedésben tartja,
 • a pályázó háromnál több lakásra nyújt be pályázatot.

 

A méltányolható lakásigény:

 • egy beköltöző személy esetén egy,
 • kettő beköltöző személy esetén legfeljebb egy és egy fél,
 • minden további beköltöző személy esetén további fél

lakószoba.

 

A méltányolható lakásigény szabályainak alkalmazása során kettő félszoba egy lakószobának minősül.

 

I.4. A pályázóval együtt költöző személyek a pályázó közeli hozzátartozói lehetnek. Jelen pályázat során közeli hozzátartozó: a házastárs, a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, a szülő, a testvér, a testvér házastársa, az élettárs, nagyszülő, a gyermek házastársa és az unoka.

 

 

 

I.5. A bérleti szerződés időtartama:

Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződés időtartama öt év. A bérleti jogviszony további legfeljebb öt évvel történő meghosszabbítására a Lakásrendelet lehetőséget ad, amennyiben a bérlő a lakáshasználat időtartama alatt a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, így különösen a lakás rendeltetésszerű használatára, a bérleti díj-, külön szolgáltatási díj- és közüzemi díjfizetés rendszerességére, az együttélés követelményeinek betartására.

 

I.6. A lakbér mértéke:

A lakbér mértékét a Kiíró a Lakásrendeletben állapítja meg.

A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a lakbér összegét felülvizsgálja, és azt a Lakásrendeletben elfogadott mértékben módosítsa.

A lakbéren kívül a bérlő köteles a bérbeadó által kiszámlázott külön szolgáltatási díjakat a lakbérrel egyidejűleg a Kiíró Önkormányzat részére megfizetni.

A tárgyhavi lakbért és a külön szolgáltatási díjakat a bérleti szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határnappal bezárólag kell megfizetni.

A fogyasztástól függő kiadásokat (pl. elektromos áram, gázdíj, víz-csatornahasználati díj, kábel TV, vonalas telefon) a bérlő közvetlenül a szolgáltatónak köteles fizetni.

A tulajdonos a szociális lakbérre való jogosultság fennállását évente felülvizsgálja. Amennyiben a lakbérfelülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a bérlő szociális lakbérre nem jogosult, a továbbiakban költségelvű lakbért köteles fizetni.

 

I.7. Az elbírálás szempontjai, módja és határideje:

A pályázati felhívásban a Kiíró a pályázat elbírálásához pontrendszert alakított ki, melynek alapján az egyes pályázatokat rangsorolja. A pontrendszer a jelen pályázati felhívás 2. melléklete.

Amennyiben a pályázók között pontegyezés lép fel, az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között a sorrendet sorsolás útján kell meghatározni.

 

A Hivatal, illetve a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai helyszíni szemle során is meggyőződhetnek a pályázó által szolgáltatott adatok valódiságáról.

 

A beérkezett pályázatokat a Hivatal nyilvántartásba veszi.

A Hivatal a beérkezett pályázatokról – a pályázat érvényességére vagy érvénytelenségére történő utalással – a pályázati és az esetleges hiánypótlási határidő lejártát követően előterjesztést készít a Tulajdonosi Bizottság részére javaslattétel céljából. A Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat nyertesére, valamint annak a három következő pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető.

A pályázatot a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el. A nyertes pályázó mellett a Képviselő-testület meghatározhatja, annak a három következő pályázónak a sorrendjét is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

 

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

 

I.8. Az eredmény közlésének módja és időpontja:

A pályázók a döntésről írásban kapnak értesítést a pályázat elbírálását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül.

 

I.9. A lakásbérleti szerződés megkötése:

A nyertes pályázóval a bérbeadói hozzájárulás kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül a GAMESZ köt bérleti szerződést.

A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg – vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként – a bérleti szerződésben foglaltakra vonatkozóan, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, melynek költségeit a bérbeadó viseli.

Ha a kijelölt bérlő a lakásbérleti szerződést a bérbeadói hozzájárulásban meghatározott 30 (harminc) naptári napos határidőn belül nem köti meg, a tulajdonos jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik. A határidőt mulasztó, kijelölt bérlő 15 (tizenöt) naptári napon belül igazolási kérelemmel élhet, mely határidő jogvesztő. Az igazolási kérelem elfogadásáról, illetve elutasításáról a tulajdonos döntést hoz, melyben a szerződés megkötésére újabb 15 (tizenöt) naptári napos határidőt állapíthat meg, vagy a bérbeadói jognyilatkozatát visszavonja. Ha a pályázati eljárás nyertese a lakásbérleti szerződést határidőn belül nem köti meg, a sorrendben következő pályázót kell felhívni szerződéskötésre.

 

A lakásbérleti szerződésben ki kell kötni, hogy

 • a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő, két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadónak bejelenteni. Amennyiben a bérlő a lakásból való két hónapot meghaladó eltávozását írásban nem jelentette be, akkor ez a magatartás szerződésszegésnek minősül és alkalmazni kell a szerződésszegésnek a mindenkori jogszabályok által meghatározott jogkövetkezményeit.
 • a tulajdonos a szociális lakbérre való jogosultság fennállását évente felülvizsgálja. Amennyiben a lakbérfelülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a bérlő szociális lakásbérleti díjra nem jogosult, a továbbiakban költségelvű bérleti díjat köteles fizetni.

 

I.10. A lakások állapota és felújítással, átalakításokkal kapcsolatos szabályok:

A pályázatra kiírt lakások rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

Amennyiben a nyertes pályázó a lakásban bármilyen felújítási, átalakítási munkálatot kíván elvégezni, a munkálatok megkezdése előtt köteles megkérni a tulajdonos hozzájárulását. A tulajdonos a lakásban elvégzett munkálatok költségeit nem téríti meg, tekintettel arra, hogy a lakások jelenlegi állapotukban lakhatók.

Amennyiben a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő olyan felújítási munkát kíván elvégezni a lakásban, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérbeadó kötelezettsége, a Lakásrendelet rendelkezései szerint, a tulajdonossal kötött előzetes megállapodás alapján bérbeszámításra tarthat igényt, amely megállapodásban ki kell kötni az elvégezni kívánt munkálatokat, azok várható, elismert, számlákkal igazolandó költségeit, valamint a bérbeszámítás módját. A bérbeszámítás összege nem haladhatja meg a bérleti jogviszony még fennálló időtartama alatt fizetendő lakbér összegének a felét.

 

I.11. A lakás birtokbaadása: a lakást a GAMESZ a bérleti szerződés megkötését követő 8 (nyolc) naptári napon belül adja birtokba.

 

 

 

 1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

 

 • pályázati adatlap,
 • pályázati adatlap mellékletét képező, a pályázóval együtt költöző közeli hozzátartozókra vonatkozó vagyonnyilatkozat (a pályázó vagyonnyilatkozata a pályázati adatlap része),
 • a pályázati adatlap mellékletét képező adatkezelési tájékoztató, melyet külön-külön kell a pályázónak és a pályázóval együtt költöző közeli hozzátartozóinak aláírni,
 • a pályázó és együtt költöző családtagjai jövedelmére vonatkozó valamennyi igazolás az alábbiak szerint:
  • egyedülálló szülő által benyújtott pályázat esetén:
 1. a) a házasság felbontásáról, a gyermekelhelyezésről és a gyermektartásdíjról szóló bírósági döntés, vagy a felek egyezségét jóváhagyó bírósági döntés vagy a felek egyezségének másolata, valamint a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban megkapott tartásdíj összegéről szóló igazolás, mindezek hiányában igazolás a bírósági eljárás megindításáról, és
 2. b) amennyiben a különélő szülő tartásdíjat nem fizet a gyermek(ek) után, a szülők közös nyilatkozata ennek tényéről, okáról,
 • illetményből, munkabérből származó jövedelem esetén a bruttó bért, illetményt és a bért, illetményt terhelő levonásokat és a nettó bért, illetményt tartalmazó – a pályázat benyújtását megelőző – 6 havi munkáltatói igazolás,
 • vállalkozó esetén az adóbevallással már lezárt időszakra (2021. év) vonatkozóan az illetékes adóhatóság igazolása, és az adóbevallással még le nem zárt pályázat benyújtását megelőző 6 havi időszakról (2022. év) havi bontásban a könyvelő által kiállított nettó jövedelemről szóló igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata havi bontásban az időszak alatt szerzett nettó bevételéről, jövedelméről,
 • nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátások esetében (pl.: öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, hozzátartozói ellátás stb.) a nyugdíjfolyósító szerv tárgyév januárjában megküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint a kérelem benyújtását megelőző 6 havi ellátás összegéről szóló postai utalvány szelvények, bankszámlakivonatok, vagy a pénzintézet igazolása,
 • álláskeresési ellátásban részesülő esetében az illetékes állami foglalkoztatási szerv álláskeresési ellátást megállapító határozatának fénymásolata és a kérelem benyújtását megelőző 6 havi ellátás összegéről szóló postai utalvány szelvények, bankszámlakivonatok, vagy a pénzintézet igazolása, az álláskeresési ellátás megszűnése esetén az álláskeresési ellátást megszüntető határozat másolata,
 • nem foglalkoztatott, álláskeresési ellátásban nem részesülő álláskereső esetében az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy az illetékes állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában szerepel-e és álláskeresési ellátásban nem részesül,
 • az illetékes kerületi hivatal/járási hivatal által megállapított ellátás esetében (pl.: aktív korúak ellátás {foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás}, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja) az ellátás megállapításáról szóló határozat másolata, valamint a kérelem benyújtását megelőző 6 havi ellátás összegéről szóló havi postai utalvány szelvények, vagy bankszámlakivonatok, vagy a pénzintézet igazolása,
 • a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások (pl.: családi pótlék, iskoláztatási támogatás, gyermekgondozási díj, gyes stb) esetében az ellátást megállapító határozat másolata és a pályázat benyújtását megelőző 6 havi ellátás összegéről szóló igazolás, vagy a megállapító határozat hiányában a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • egyéb jövedelmek (pl.: alkalmi munka vállalásából származó jövedelem) esetében büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 6 havi nettó jövedelméről,
 • ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíjban részesülés esetén a kérelem, tanulmányi ösztöndíj kérelem, pályázat benyújtását megelőző 6 havi összegéről szóló igazolás (pl.: bankszámlakivonatok, köznevelési, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás stb.),
 • gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással, főiskolai vagy egyetemi hallgató esetében a felsőoktatási intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni,
 • személyi igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok fénymásolata (a pályázó és minden együtt költöző személy vonatkozásában),
 • amennyiben a pályázó munkavégzésének helye az I. kerületben van, úgy arról a munkáltató által kiállított igazolás,
 • amennyiben az együttköltöző közeli hozzátartozó élettárs, az élettársi kapcsolat igazolása: bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okirattal, élettársi kapcsolat esetén közjegyzői okirattal,
 • amennyiben az együtt költöző közeli hozzátartozó házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata,
 • amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy fogyatékkal élő vagy tartós betegségben szenved, ennek szakorvos által kiállított igazolása,
 • amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy várandós, ennek orvosi igazolása,
 • gyermekorvos vagy védőnő hivatalos igazolása arról, ha a pályázó egészségkárosító körülmények között lakik kiskorú gyerekkel,
 • igazolás a pályázó életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan használatának jogcíméről:
  • önkormányzati bérlő, bérlőtárs esetén bérleti szerződés
  • szobabérlő esetén bérleti szerződés
  • albérlő esetén albérleti szerződés
  • szociális intézmény lakója esetén az intézményvezető igazolása
  • családtag esetén rokonsági kapcsolatot igazoló okirat és tulajdoni lap másolata
  • szívességi lakáshasználó esetén a bérlő/tulajdonos írásos nyilatkozata.

 

A hiányos, vagy formailag hibás – de határidőben és szabályosan beadott – pályázatot benyújtó pályázót a Kiíró határidő tűzése mellett egy alkalommal hiánypótlásra, illetőleg hiba javítására szólítja fel írásban, a pályázatban a pályázó által megadott címre küldött levél útján. A hiánypótlás lehetőségét a Kiíró egy alkalommal biztosítja, melynek határidejét a kézhezvételt követő 15 (tizenöt) naptári napban határozza meg. Ha a pályázó határidőn belül maradéktalanul eleget tesz a hiánypótlási felhívásnak, illetve a hibajavításnak, pályázatával a további eljárásban részt vesz. Ha a pályázó a hiánypótlásnak, illetve a hibajavításnak maradéktalanul nem tesz eleget határidőben, a hibás vagy hiányos pályázat érvénytelen. A Kiíró azt a pályázót, akinek ajánlata érvénytelen, a pályázati eljárásból kizárja, és a pályázatot úgy bírálja el, mintha az érvénytelen pályázatot nem nyújtották volna be.

 

 

 • Egyéb rendelkezések

 

III.1. A jelen pályázati felhívásban szereplő pályázati eljárási feltételek mind a Kiíróra, mind a pályázókra nézve kötelező érvényűek.

 

III.2. A jelen pályázati felhívás közzététele és a pályázati feltételek megállapítása nem jelent a Kiíró számára szerződéskötési kötöttséget, vagy kötelezettséget, mert a jelen pályázati felhívásban a Kiíró jogot formál arra, hogy a pályázati felhívást – a pályázatok beadási határideje lejártát megelőzően – indokolás nélkül visszavonja, és/vagy a pályázatot érvényes ajánlat esetén is indokolás nélkül a pályázat Kiíró általi elfogadását megelőző bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

 

III.3. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati felhívásban szereplő eljárási határidőket meghosszabbítsa, vagy módosítsa.

 

III.4. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodájának munkatársai a 458-3061 vagy a 458-3059 telefonszámokon válaszolnak.

 

III.5. A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 

Budapest, 2022. május 18.

 

Váradiné Naszályi Márta

Polgármester