Nyári tábor pályázat

További részletek, a pályázathoz szükséges dokumentumok a Tovább gombra kattintva tekinthetők meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÁRI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK ÉS TÁBOROK I. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE

 

 1. év

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésből biztosított „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”  című költségvetési soron található keret felhasználására pályázatot hirdet „Az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező  táboroztatók támogatására”

 

A pályázat kiírója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint

 

 1. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATI CÉLOK

Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani az I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

 1. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatása;
 2. A Budavári Önkormányzat ingatlanjainak a pályázati célok megvalósítása érdekében való hasznosítása a foglaltság függvényében: Zamárdi Üdülő és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont[1]. Továbbá az alábbi ingatlanok tárgyában a pályázónak maga kell egyeztetnie és szerződnie a helyszínek igénybevétele tekintetében a helyszínek vagyonhasznosítójával, vagyis a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-vel a Virág Benedek Ház és a Vízivárosi Klub esetében.[2]

A tervezett programokat úgy kell megszervezni, hogy az önkormányzati szünidei nyári táborokat ne akadályozza.

 

 

 

 1. A PÁLYÁZÓK KÖRE
 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok
 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók (pl. pedagógusok)
 • alapítványok (közalapítványok kivételével)
 • bejegyzett civil szervezetek
 • egyházi szervezetek, vallási közösségek

 

Nem támogathatók:

Nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

 • amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek;
 • amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll;
 • amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
 • amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
 • amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
 • amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy nyilatkozatot tett;
 • amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket nem csatolta;
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy az I. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és a táborba jelentkező tanulók részére kedvezményes részvételi költséget biztosít, azaz a családok számára tanulónként egy heti program – étkezés biztosításával együtt – nem haladhatja meg a 25 000 Ft-ot, azaz huszonötezer forintot.

 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, HIÁNYPÓTLÁS

A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (https://budavar.hu/tenders/).

 

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, egy fájlba rendezve.

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni: nyari.tabor@budavar.hu

 

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (https://budavar.hu/tenders/) menüpontból.

 

A pályázatok benyújtására, elbírálására, és a támogatási jogviszonyra a pályázati kiírásban foglalt feltételeken túl a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson

 

 

kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.

 

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletei
  • a pályázó bemutatkozása
  • a program, programok részletes leírása
  • a megvalósítás részletes költségvetése,
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve), vagyis a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről szóló nyilatkozatok,
 • ÁFA-nyilatkozat (mellékelve), vagyis nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e,
 • nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
 • Adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
 • a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozat.
 • Nyilatkozat, hogy a Budapest I. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező jelentkező gyermek részére kedvezményt biztosít (8. melléklet szerint)

(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16. (hétfő) 24:00 óra (éjfél)

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően az Önkormányzat három munkanapon belül visszaigazolást küld. A pályázatok virtuális bontására 2022. május 19. napján kerül sor.

 

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül – elektronikus levelezési úton – van lehetőség.

 

 1. ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
 2. Személyi jellegű kiadások és járulékai (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 3. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)
 1. Valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjai, valamint egyéb pénzügyforgalmi költségek nem számolhatóak el.
 2. A levonható ÁFA nem számolható el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

 

 1. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Elbírálási határidő: 2022. június 3. (péntek)

 

A pályázat elbírálója:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.

Az alapítványok, mint pályázók esetében a Képviselő-testületnek az I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.26. pontja értelmében az SzMSz 8. § (3) bekezdése szerinti tárgykörökben meghatározott pályázatok esetében az alapítványok által benyújtott pályázat tekintetében a támogatás megállapítása tárgyában a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javaslatot tesz a Képviselő-testület részére, és a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

 

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • a legmagasabb szakmai hozzáadott értéket biztosítja, azaz túlmutat a „gyermekmegőrzés” funkción és a résztvevő gyerekek számára maradandó értéket és tartalmas szakmai programot nyújt;
 • eléri a legnehezebb sorsú, a szülők munkába állása miatt megoldhatatlan helyzetbe kerülő családokat;
 • a pályázati programban a szakmai tartalomnak megfelelő, maximális csoportlétszám elérését biztosítja;
 • a családok, jelentkezők részére további kedvezményeket biztosít.

 

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.

 

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási Szerződés mellékletét képező banki Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazására.

Átláthatósági nyilatkozat (az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően) és a fentiekben felsorolt dokumentumok a támogatási szerződéskötés alapfeltételei.

 

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szervezési Csoportja (a továbbiakban: Szervezési Iroda) részére.
 2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási Szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

 

A Támogatási Szerződés tartalmazza az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

 

A Támogatási Szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budavári Önkormányzat felé.

 

A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a támogatási döntés meghozatalát követően az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói okirat közlése révén a pályázóval vagy kérelmezővel támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére vagy a támogatói okirat közlésére a pályázati kiírásban vagy az egyedi támogatási kérelem esetén a támogatási döntésben meghatározott határidőig a pályázó vagy kérelmező mulasztása miatt nem kerül sor, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését, támogatói okirat közlését megtagadja.

 

VII. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VIII. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja. A pályázat megvalósításának időintervalluma: a támogatói döntést tartalmazó bizottsági határozat kelte – 2022. augusztus 31. (szerda).

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2022. november 2-ig (szerda) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.

 

Az elszámolási kötelezettség teljes vagy részleges elmulasztásának jogkövetkezménye:

Amennyiben a támogatott pályázó a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét részben vagy egészben nem teljesíti, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használta-e fel, a támogatott a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések szerint köteles a támogatás visszafizetésére a támogató által megadott bankszámlaszámára történő utalással. Ennek elmulasztása esetén vele szemben a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések alkalmazásának lesz helye vele szemben, melynek keretében a támogató a becsatolt banki felhatalmazó levél alapján banki inkasszó jogát is érvényesítheti.

 

 

 

 

 1. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a nyari.tabor@budavar.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.

 

Budapest, 2022. április 25.

 

 

 

 

 

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

 

 

 

[1] A pályázat költségvetését úgy kell tervezni, hogy beleférjen az ingatlanok önköltséges bérleti díja.

[2] A pályázat költségvetését úgy kell tervezni, hogy beleférjen az ingatlanok önköltséges bérleti díja.