KERTSZÉPÍTÉS ÉS ZÖLDHOMLOKZAT LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 2024. ÉVBEN

HATÁRIDŐ

2024. október 15.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

 1. A pályázat megnevezése és célja

 

 • Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) pályázatot hirdet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelete 4/b mellékletének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)” előirányzatból bruttó 20 000 000 Ft keretösszegben

 

 2024. évi kertszépítés ÉS ZÖLDHOMLOKZAT-LÉTESÍTÉS támogatására

 

 • A pályázat célja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervében meghatározott célok elérése érdekében biodiverzitást növelő, klímahatékonyságot javító beruházások támogatása körében zöldfelületek növelése és minőségi fejlesztése, valamint homlokzati zöldfalak létesítésének elősegítése.

Az Önkormányzat alapvető célkitűzése a kerület zöldfelületeinek növelése, a zöldinfrastruktúra bővítése, a lakosok körében a környezet- és klíma tudatosság erősítése. E célok megvalósítása érdekében írja ki a pályázatot az I. kerületben található belső udvarok, kertek zöldítésére, minőségi ökológiai fejlesztésére (virágültetés és fák, cserjék telepítése, őshonos, hazai növényfajok alkalmazása, beporzóbarát kialakítás, vízmegtartó módszerek alkalmazása, vegyszermentes tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem, biodiverz ágyások létesítése, biodiverzitást növelő megoldások, kerti zöldhulladék helyben komposztálása és visszaforgatása); környezettudatossági szempontú eszközbeszerzésre (komposztáló, esővízgyűjtő); továbbá zöldhomlokzatok létesítésének támogatására.

A homlokzati zöldfalak kialakítása segíti az épületek árnyékolását, szigetelését, így hatékony eszköze a klímaváltozással gyakoribbá váló hőhullámok elleni védekezésnek. A növényzet segítséget nyújt a nyári hűtési energia mérséklésében, ezzel fogyasztáscsökkentést, valamint a szén-dioxid-kibocsátás megtakarítását is eredményezi. A zöldfalak mérséklik a hőmérsékleti szélsőségeket, szerepet játszanak a levegőben lévő szennyező anyagok és a por kiszűrésében. Jelentős mennyiségű szén-dioxid megkötésére képesek, oxigént bocsátanak ki, valamint mérsékelhetik a környezetre ható zajterhelést is. A zöldfalak növelik a városi élőhelyek felületeit, megbontják az épített környezet monotonságát, a városi életteret természetközelibbé teszik.

 

 

 • Támogatás igényelhető az alábbi célokra:

 

 • Kertépítési munkákra:
 • kertrendezési előkészítő munkák elvégzésére, ideértve az aszfalt, beton feltörését, festési munkálatokat, építési törmelék és egyéb szállítási munkák elvégzését, munkagépek bérlését (lap vibro, kerti henger stb.),
 • termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzésére és telepítésére, földmunkák elvégzésére,
 • fák, cserjék, fűszernövények, kúszónövények, lágyszárúak – virágos évelők, egy- és kétnyáriak, palánták, fűmag beszerzésére és telepítésére,
 • öntözőrendszer kiépítésére, modernizálására,
 • növénykonténerek, virágládák, illetve az ezek megépítéséhez szükséges alapanyagok beszerzésére; telepítésére,
 • futónövényekhez rács, háló, zöldfal-létesítéséhez szükséges elemek beszerzésére, illetve ezek kialakítására,
 • növényorvosi, favédelmi, idősfa ápolási munkálatok elvégzésére, ehhez szükséges eszközök beszerzésére, és szakértő megbízására,
 • csobogók, ivókút, esővízgyűjtő, drén beszerzésére, kialakítására,
 • gyalogos burkolatok létesítésére,
 • kész kertibútorok, kiegészítők (pl. padok, asztalok, ágyások, madárodú és -itató, rovarhotel, hulladékgyűjtő, komposztkeret, kerti csap, kerékpártároló) beszerzésére,
 • kerti szerszámok beszerzésére (gereblye, ásó, lapát, csákány, talicska, hulladékgyűjtő zsák),
 • a szükséges műszaki vizsgálatokra, szakértői és tervezési díjakra.
 • Meglévő kertek ökológiai, minőségi fejlesztésére:
 • őshonos, hazai növényfajok alkalmazására,
 • madár- és rovarbarát növényalkalmazás és egyéb élővilágbarát megoldások kialakítására (madáritató, -odú, fészek, rovarhotel, gyíkvár stb),
 • esővízmegtartó módszerek alkalmazására (előnyt élveznek azok a projektek, ahol a kert területén begyűjtött csapadékkal történik a locsolás),
 • vegyszermentes tápanyag-gazdálkodásra és növényvédelemre,
 • biodiverz ágyások létesítésére, biodiverzitást növelő megoldásokra,
 • kerti zöldhulladék helyben tartására és visszaforgatására (komposztálás).
 • Önállóan támogatható eszközbeszerzésre:
 • esővízgyűjtő és komposztáló keret beszerzésére, telepítésére
 • Önállóan zöldhomlokzat-létesítésére:
 • támszerkezetet nem igénylő kúszónövényekkel kialakított, közvetlenül a falszer-kezetre futtatott, talajkapcsolatos, terepsíkon elhelyezett ültetőkonténerből, vagy homlokzatra rögzített ültetőkonténerből futtatott zöldfal kialakítására;
 • támszerkezetre futtatott, talajkapcsolatos, terepsíkon elhelyezett ültetőkonté­nerből, vagy homlokzatra rögzített ültetőkonténerből futtatott zöldfal kialakítá­sára;
 • csüngő habitusú növényekből, a homlokzat bármely szintjén elhelyezett ültető­edényből csüngőkkel kialakított zöldfal-létesítésre.

 

 • Elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében:

 

 • az elvárt 60%-nál magasabb a közvetlen zöldfelület-létesítési költség részaránya,
 • a tervek közösségi tervezéssel jönnek létre – a lakóközösség tagjainak bevonásával, folyamatos, rendszeres közbenjárásával és közös javaslataik alapján, együtt alakítják ki az udvarzöldítési tervet, programot, amit az egyeztető gyűlésekről, megbeszélésekről készített jegyzőkönyvekkel / fotódokumentációkkal igazolnak,
 • létrejönnek az udvaron új közösségi rekreációs funkciók – pihenést, testedzést, közösségi tevékenységet, játékot segítő eszközök (pl. testedző eszköz/ gép, nyugágy, ugróiskola felfestések, sakkasztal, padok stb.),
 • tetőkert létesül addig biológiailag inaktív tetőfelületen (udvarban található építmény -tároló, szaletli, esőbeálló, féltető stb.) vagy alápincézett, aláépített (pl. mélygarázs) udvarban,
 • újrahasznosított anyagok használata (recycling, upcycling) történik,
 • az udvar kialakítása illeszkedik stílusában, ritmusában, anyaghasználatában a ház építészeti kialakításához.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak KÖRE

Pályázatot nyújthatnak be olyan magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, társasházak, tulajdonosi közösségek, akik/amelyek tulajdonosai, társtulajdonosai vagy bérlői olyan Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő ingatlannak, amelyhez udvar, kert tartozik, vagy amelyen udvar, kert létesíthető.

 

 

 1. A pályázati feltételek, a pályázat formai és tartalmi követelményei

 

 • Pályázati feltételek:
  • Pályázat az 1. pontban meghatározott célra nyújtható be.
  • Pályázat
 1. tervezett kertépítési munkákra, vagy a jelen pályázat közzétételét követően megkezdett, de a pályázati döntésig még be nem fejezett kertépítési munkákra, vagy már meglévő kert továbbfejlesztésére,
 2. tervezett eszközbeszerzésre
 3. tervezett zöldhomlokzat-létesítési munkákra, vagy a jelen pályázat közzétételét követően megkezdett, de a pályázati döntésig még be nem fejezett munkákra, vagy már meglévő zöldhomlokzat továbbfejlesztésére nyújtható be.
 • Jelen kiírás keretében nem támogatható az Önkormányzat tulajdonában álló épület kertjének fejlesztése.
 • Jelen kiírás keretében nem támogathatók a fenntarthatósági szempontból nagy vízutánpótlási-, ápolási- és karbantartási igényű megoldások, azaz az ültetőedény-soros rendszerű és függőleges gyökérzónás rendszerű zöldfalak kialakítása.
 • Támogatás nem igényelhető és nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.
 • Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határa: legalább 30 000 Ft legfeljebb 1 300 000 Ft.
 • A maximális támogatási intenzitás mértéke: a projekt összköltségének 50%-a, de legfeljebb 1 300 000 Ft pályázatonként.
 • A szükséges saját forrás mértéke: a projekt összköltségének 50%-a, de ha a tervezett projekt összköltsége meghaladja a 2 600 000 Ft-ot, abban az esetben a többletköltség a pályázó önrésze, a támogatási intenzitás mértékének arányos csökkenése mellett.
 • Elszámolható költségek azok, melyek közvetlenül kapcsolódnak az 1.3. pontban részletezett munkákhoz, és amelyek az alábbi feltételnek is megfelelnek
 • termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzése és telepítése, földmunkák elvégzése, fák, cserjék, fűszernövények, kúszónövények, lágyszárúak, palánták, fűmag beszerzése és telepítése költsége el kell érje az elnyert támogatási összeg minimum 50%-át;
 • amennyiben tervezési, szakértői költség felmerül, úgy az csak a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a lehet;
 • a kivitelezési költség összegében a munkadíj legfeljebb 50% lehet;
 • csak számlával igazolható munkadíj számolható el, saját teljesítés nem.
  • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozás formájában.
  • Több részletben történő folyósítás lehetőségét a kiíró nem biztosítja.
  • Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
 • amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
 • amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
 • amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
 • amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
 • amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
 • amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
  • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen.
  • Érvénytelen a pályázat, ha
 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó nyújtotta be;
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be;
 • határidőn túl került benyújtásra;
 • a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget a pályázó.

 

 

 • A pályázathoz kötelezően benyújtandó adatlap tartalma és mellékletek felsorolása:

 

 • Pályázati adatlap, mely tartalmazza
 • a pályázó azonosító adatait, így különösen
  • magánszemély vagy meghatalmazott esetében a nevét, címét, személyes adatait, adóazonosító jelét, elérhetőségének megjelölését,
  • szervezet esetén a szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, képviselője nevét, elérhetőségének megjelölését,
  • fizetési számlaszámát,
 • a tervezett kertszépítési munkák vagy a tervezett zöldhomlokzat-létesítés helyét (címét, helyrajzi számát),
 • a megvalósítás tervezett időbeni ütemezését,
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését,
 • költségtervet, a kitöltési útmutató szerint, az általános forgalmi adóra vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel
 • a támogatási igény összegét,
 • a rendelkezésre álló saját forrás és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

 

 • Mellékletek
 • Nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat).
 • Nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (áfa-nyilatkozat).
 • Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat).
 • Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.
 • Gazdálkodó szervezet által benyújtott pályázat esetén nyilatkozatot az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek történő megfelelésről (de minimis – nyilatkozat).
 • Legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat.
 • Amennyiben a pályázó közösséget meghatalmazott képviseli, abban az esetben a közösséget alkotó valamennyi tulajdonostárs által aláírt meghatalmazás.
 • Amennyiben a kérelmet tulajdonostárs nyújtja be, az ingatlan valamennyi tulajdonostársa részéről aláírt tulajdonosi hozzájárulás.
 • Társasház esetében a társasházi alapító okirat másolata, a közös képviselő megválasztására vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyv másolata, és a pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési döntés jegyzőkönyvének másolata.
 • Bérlemény esetén tulajdonosi hozzájárulás.
 • Szomszédos ingatlan érintettsége esetén tulajdonosi hozzájárulás.
 • Érintettség esetén műemlék hatósági, közműszolgáltatói hozzájárulások.
 • Nem magánszemély pályázó esetében a képviselő aláírási címpéldánya.
 • Fényképfelvételek a kertszépítés illetve a zöldhomlokzat-létesítés előtti állapotról (legalább 3 db).
 • Kertépítészeti terv (amennyiben rendelkezésre áll) – nem kötelező.

 

 

 1. a pályázat benyújtásának határideje és módja
  • Benyújtási határidő: meghirdetéstől folyamatos a pályázati keret kimerüléséig, de legfeljebb 2024. október 15-ig,

A pályázat benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határidő 2024. október 15., 24.00 óra.

 • A benyújtás helye és módja:

Pályázat benyújtására személyesen, a Polgármesteri Hivatal székhelyén (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) földszinti ügyfélszolgálati irodán vagy postai úton – 1276 Budapest, Pf.: 1198. postafiók címre címezve – van lehetőség a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat kertszépítés és zöldhomlokzat-létesítés támogatására 2024”.

Pályázat benyújtására elektronikus úton is lehetőség van, egyrészt a pályázatnak kertszepites@budavar.hu elektronikus címre történő megküldésével. Ez esetben a pdf formátumú pályázatot elektronikus aláírással kell ellátni. Másrészt a pályázat beadható a hivatali kapun keresztül is.

 

 1. A hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések
  • A pályázat kezelője a beérkezett pályázatokat megvizsgálja. Amennyiben a beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz, vagy a pályázó a szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy pályázata jelenleg érvénytelennek minősül, és a hiányok pótlására hívja fel határidő megadásával, és azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a pályázat elutasításra kerül.
  • A hiánypótlási határidő legfeljebb 30 nap. A hiánypótlás benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a hiánypótlás, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a hiánypótlást határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határnap a 24.00 óra végén jár le.
  • Hiánypótlási felhívás esetén a pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.

 

 1. A pályázatok elbírálásának határideje, az eredményéről történő értesítés módja
  • A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok a benyújtás sorrendjében a pályázati keret erejéig részesülnek támogatásban. Hiánypótlási felhívás esetén a Pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.
  • A benyújtott pályázatokról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban VIKB) dönt.
  • A pályázat kezelője által hiánytalannak minősített pályázatokról a VIKB 30 napon belül dönt.
  • A VIKB – a pályázati kiírás céljaival összhangban – jogosult nem csupán a teljes pályázatot, hanem annak egyes pályázati elemeinek megvalósítását támogatni, illetve jogosult a támogatást feltételhez kötni.
  • A pályázat kezelője a pályázatok elbírálásáról és a meghozott döntésről valamennyi pályázót 15 napon belül írásban értesíti. Az értesítést ajánlott postai küldeményként kell megküldeni a pályázó által megadott pályázati levelezési címre, kivéve, ha a pályázó kéri, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre legyen megküldve az értesítés.
  • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen, a pályázó valamennyi mellékletet és nyilatkozatot csatolja, továbbá, hogy ne álljon fel vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok.

 

 1. A támogatási jogviszony létrejöttére és a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek:
  • A nyertes pályázókkal (a továbbiakban támogatott) a döntést követő 45 napon belül Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban támogató) támogatási szerződést köt, kivéve, ha a támogatási döntés csak az egyes projektelemekre vonatkozik, vagy feltételt tartalmaz, mely esetekben további 30 nap áll rendelkezésre a pályázati döntés átvezetésére a pályázati dokumentumokban.
  • A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a korábban már csatolt mellékleteken túlmenően rendelkezésre álljon a nyertes pályázó banki felhatalmazó nyilatkozata.
  • A támogatás folyósítása a támogatási szerződés hatályba lépését követően 15 napon belül, a támogató utalványozása alapján, a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
  • A megvalósításra rendelkezésre álló időkeret a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap.

 

 1. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
  • A támogatási jogviszony alapján a támogatottak az elnyert támogatás összegét elszámolási kötelezettséggel kapják.
  • A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról, részletes szakmai beszámolóval és a teljes költségvetést érintő pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé, azaz nem csak a támogatásként kapott összeggel, de az önrésszel is el kell számolni.
  • A támogatás kizárólag a Támogatott által benyújtott pályázatban feltüntetett célokra, a pályázat kiírásáról rendelkező 82/2024. (IV. 8.) VIKB határozat dátumától kezdődően, a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 180 napos véghatáridőig használható fel.
  • Az elszámolást a támogatott a projekt megvalósítását követő 30 napon belül köteles benyújtani, de legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépést követő 210. nap végéig.
  • Az elszámolásra az elszámolási lapon kerül sor, a pénzügyi elszámoláshoz nyújtott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. Az elszámoláshoz benyújtandók a felújítási tevékenység igazolásaként a támogatott nevére kiállított, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák, a pénzügyi teljesítés igazolására szolgáló dokumentumok, továbbá a műszaki teljesítés igazolására vonatkozó dokumentumok. Az elszámolható és el nem számolható költségek körét, a feltételeket, korlátokat jelen kiírás 3.1. pontja tartalmazza.
  • A munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható be, ha a vállalkozó a támogatottnak nem közeli hozzátartozója, élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében a támogatott vagy közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, melyről a támogatottnak nyilatkozatot kell csatolnia.
  • Amennyiben a projekt összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeget ennek megfelelő arányban csökkenteni kell, a fel nem használt támogatási összeget a támogatott köteles visszafizetni a támogató részére az elszámolás benyújtásával egyidejűleg.
  • Amennyiben a támogatási cél megvalósítása nem fejeződik be a támogatási szerződésben rögzített határidőre, az elszámolási határidő egy alkalommal, a szerződésben meghatározott feltételek szerint meghosszabbítható.
  • Amennyiben a támogatott a támogatás összegét nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használja fel, vagy a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használta-e fel, a támogatott a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések szerint köteles a támogatás visszafizetésére a támogató által megadott fizetésiszámlaszámára történő utalással. Ennek elmulasztása esetén vele szemben a támogatási szerződésben rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések alkalmazhatók, melynek keretében a támogató a becsatolt banki felhatalmazó levél alapján a banki inkasszó jogát is érvényesítheti.

 

 1. tájékoztatás Támogatás nyújtásának feltételeiről
  • A támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés meghozatalán kívül az, hogy az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírás 7.1. pontjában feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését megtagadja.
  • A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a felhatalmazás megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál korábbi időpontot nem tartalmazhat.

 

 1. Alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
  • A pályázatok benyújtására, elbírálására, és a támogatási jogviszonyra a pályázati kiírásban foglalt feltételeken túl a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.

 

 1. pályázati információk:
  • Pályázati lebonyolító: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Iroda;

e-mail: kertszepites@budavar.hu

 • Pályázati kapcsolattartók:

Mészáros Róbert városüzemeltetési ügyintéző

e-mail: meszaros.robert@budavar.hu, telefen: +36 1 458 3046, +36 20 408 6573

Kovács Orsolya zöldfelületi referens

e-mail: kovacs.orsolya@budavar.hu, telefon: +36 1 458 3040, + 36 20 232 9018

 

A pályázati csomag tartalma:

 1. pályázati KIÍRÁS
 2. kitöltési útmutató
 3. Adatlap kitöltési útmutató
 4. Mellékletek összeállítására vonatkozó segédlet és ellenőrző lista a beadáshoz
 • Jogszabály kivonatok és tájékoztató a nyilatkozatokhoz
 1. Kitöltendő nyomtatványok
 2. Adatlap
 3. Nyilatkozatok

 

Budapest, 2024. …………………….. hó …… nap