Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezető

HATÁRIDŐ

2023. március 31.

597/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

intézményvezetői (magasabb vezetői)

beosztásának betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. május 1-től 2028. április 30-ig szól

 

Munkavégzés helye: 1016 Budapest, Czakó utca 2-4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.
 • Gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát, valamint a törvényesség és az önkormányzati vagyon védelmét.
 • Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról.
 • Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.
 • Képviseli az intézményt és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe.
 • A szabadidős és  sport tevékenységek  megfelelő  biztosítása,  az  üzemeltetés  teljeskörű  ellátása  a  jogszabályok  alapján.
 • Az üzemeltetési  feladatkör  a  költségvetési  szerv  alapító  okiratában,  a fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései és belső szabályzatok az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság; a pályázó nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • vezetői szakmai tapasztalat (5-10 év)
 • edzői, testnevelő tanári szakképzettség
 • jogász szakképzettség
 • idegen nyelv ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai szemlélet
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
 • hatékony problémamegoldó képesség
 • döntéshozó képesség és felelősségvállalás
 • kiváló kommunikációs képesség, együttműködő képesség
 • újítási képesség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői programját.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 1. pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
 2. megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
 3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 4. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 5. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 6. a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
 7. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/tenders/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. május 1. napjától

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. március 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus (e-mailen) vagy postai úton lehet benyújtani. Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni).

 

Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont”

 • Postai úton: Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont”

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (sportszervező) való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu, valamint a https://budavargmsz.hu/ honlapon szerezhet.