Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető

HATÁRIDŐ

2023. március 29.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) főtevékenysége: művészeti létesítmények működtetése

 

Az ügyvezető feladatai:

Az ügyvezető az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között – figyelembe véve a Társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a társaság ügyeit. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe. Önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cégjegyzésre.

 

Felügyeli a Társaság kulturális programtervét, költségvetését, kommunikációs stratégiáját, valamint gondoskodik ezek megvalósításáról.

 

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

 • bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz,
 • vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz;
 • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 • önállóan képviseli a Társaságot;
 • teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat;
 • vezeti a határozatok könyvét;
 • biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát;
 • biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást;
 • gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

 

Az ügyvezető jogviszonya:

Az ügyvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

 

A munkaviszony határozott időtartamra szól, amely 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig tart.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend

 

A munkavégzés helye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.

 

 

Bérezésre vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ügyvezető béréről a Képviselő-testület dönt.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
 • a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság;
 • nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • a feladatellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat,
 • idegen nyelvek ismerete és használata,
 • közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság,
 • közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • média területén szerzett gyakorlati tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai szemlélet
 • hatékony problémamegoldó képesség
 • döntéshozó képesség és felelősségvállalás
 • kiváló kommunikációs képesség
 • pozitív beállítottság
 • újítási képesség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát;
 • a pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével;
 • a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, részletes szakmai és vezetési programját; abban feltüntetve, hogy a vezetői program a pályázó saját szellemi terméke;
 • képesítést, végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát;
 • a büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint az Mt. 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

 

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/tenders/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. március 29.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Kulturális Nonprofit Kft.”

vagy

Személyesen: Lezárt borítékban, papír alapon egy eredeti példányban a Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül – hétfőtől csütörtökig (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), a Budavári Önkormányzat polgármestere részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Kulturális Nonprofit Kft.”

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázókat szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő harminc napon belül. A pályázatok elbírálásáról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. A munkáltató három hónap próbaidőt állapít meg. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Az alapítóval kapcsolatban további információt a https://budavar.hu/  honlapon szerezhet. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tevékenységéről a https://www.maraikult.hu/ weboldalon szerezhet információt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 06.

 

A munkakör betölthetőségének kezdő napja: 2023. május 07.