Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezető

HATÁRIDŐ

2023. május 2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

intézményvezetői (magasabb vezetői)

beosztásának betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szól

 

Munkavégzés helye: 1016 Budapest Nyárs utca 2-4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.
 • Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
 • Vezeti a nevelőtestületet, előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat.
 • A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása; az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátásának koordinálása.
 • Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus).
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • Megfelelés az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) és c) pontjának (a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen).
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat
 • helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:

 • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 • magas szintű kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • nyitottság a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására
 • döntésképesség és következetesség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői programját.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Az ötéves szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumot.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 1. pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
 2. megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
 3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 4. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 5. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 6. a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
 7. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/tenders/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. augusztus 16. napja

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. május 02.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus (e-mailen) vagy postai úton lehet benyújtani. Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni).

 

 • Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu email címre (egy fájl-ban) történő megküldéssel.

Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Brunszvik Teréz Budavári Óvodák”

 • Postai úton: Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Brunszvik Teréz Budavári Óvodák”

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus) való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu, valamint a https://budavargmsz.hu/ honlapon szerezhet.