Pályázat önkormányzati üzlethelyiségek, irodák bérlésére

HATÁRIDŐ

2022. január 4.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelete, valamint a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottságának jelen pályázati
felhívást jóváhagyó 55/2021. (X. 19.) határozata alapján:

A Kiíró a meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett térmértékért,
ingatlan-nyilvántartási megnevezésért, valamint a helyiségek műszaki állapotáért nem vállal
szavatosságot. A helyiségek megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra.

A helyiségek elhelyezkedését, közmű-ellátottságát, a helyiségek után fizetendő külön szolgáltatási
díjakat jogcímenkénti bontásban, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás alapján a védettség
jogi jellegét a jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza.

A helyiségekben kizárólag kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató, irodai, raktározási,
gépkocsi-tárolási tevékenység gyakorolható.

A helyiségekben vendéglátó-ipari tevékenység 23.00 óra után nem folytatható azzal, hogy 22.00
óra utáni nyitva tartás esetén teljes körű akusztikai szakvéleményt kell a bérlőnek saját
költségére készíttetni, mely kikötést a bérleti szerződésben rögzíteni kell.

A helyiségek bérleti díjával és költségeivel kapcsolatos információk:

– A helyiségek induló (minimális) bérleti díja a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó rendelkezésekről szóló 45/2017. (III.
23.) Kt. sz. határozat, valamint az azt módosító 103/2017. (V. 25.) és 252/2017. (XII. 14.) Kt. sz.
határozatok alapján került megállapításra.

– A bérleti díj minden évben, a tárgyév március 1-jén – a bérbeadó egyoldalú közlésével, a bérleti
szerződés módosítása nélkül – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói
árindex mértékével növekszik.

– A bérlő a bérleti díj esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott
külön szolgáltatási díjakat.

– A bérleti díjat és a külön szolgáltatási díjakat a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti ÁFA
terheli.

– A bérlő a helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a helyiség
használatának teljes időtartama alatt, a közüzemi szolgáltatókkal kötött egyedi szolgáltatási
szerződés alapján, közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni.
A bérleti szerződés időtartama:

A helyiségek bérbeadása 5 (öt) év határozott időtartamra történik az alábbi kivétellel. A helyiségbérleti jogviszony időtartama legfeljebb 10 (tíz) év lehet, amennyiben
a) a bérlő a pályázatában és a bérleti szerződésben vállalja, hogy a helyiséget saját költségére,
megtérítési és bérbeszámítási igény nélkül, teljes egészében, a bérleti szerződés megkötésétől
számított 6 hónapon belül rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi, illetve teljes körűen
felújítja és
b) a bérlő által a helyiségben végzett tevékenység folytatásához – tekintettel a helyiségben
folytatott tevékenység jellegére vagy volumenére – az Önkormányzatnak nyomós érdeke
fűződik.

A bérlő által vállalt felújítási, átalakítási, korszerűsítési kötelezettség teljesítését a bérlő igazolni, a
bérbeadó jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőrizni köteles. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben
vállalt felújítási, átalakítási, korszerűsítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, akkor ez a
magatartás szerződésszegésnek minősül és alkalmazni kell a szerződésszegésnek a mindenkori
jogszabályok által meghatározott jogkövetkezményeit.

A műemlékvédelem alatt álló épületekben, illetve városkép jelentőségű védett környezetben lévő
helyiségeknél bármilyen átalakításhoz az elsőfokú műemlékvédelmi szakhatóság előzetes írásbeli
engedélye is szükséges.

A pályázat részletei megtaláhatóak a csatolmányban.