2022. ÉVI ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT

HATÁRIDŐ

2022. június 30.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2022. évi Épület-felújítási pályázata

 kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére

 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évre Épület-felújítási pályázatot ír ki az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületeinek felújítására, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában, elszámolási kötelezettséggel.

 

A pályázat célja: az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületei felújításának támogatása

 

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodája, valamint a www.budavar.hu honlapon.

 

A pályázat kiírása:                               2022. május 02.

A pályázat benyújtási határideje:        2022. június 30.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat zárt borítékban, személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), valamint postai úton nyújtható be (1250 Budapest, Pf. 35.). A borítékon kérjük feltüntetni: „2022. évi Épület-felújítási pályázat”

Postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a pályázó a pályázatát legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja.

 

A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni, amelyet 2022-ben kezdtek el, de a munkák átadás-átvétele és azok kifizetése még nem történt meg. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma nem előzheti meg a Támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontját.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek (társasház képviseletében a közös képviselet vagy az Intéző Bizottság elnöke, lakásszövetkezet képviseletében az igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag).

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege a felújítási összköltség 50%-a, de legfeljebb 5 millió forint.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által az egyes társasházak esetében elfogadott támogatási összeg függ a beérkezett pályázatok számától, valamint az elvégezni kívánt munkálatok szükségességétől és hasznosságától.

 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

 1. a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
 2. b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
 3. c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
 4. d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
 5. e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
 6. f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

 

A pályázat az alábbi műszaki tartalommal támogatható:

Épületek külső és belső felújítási munkálatai közül

 • városképi szempontból indokolt javítások, felújítások (homlokzat, nyílászárók, tetőszerkezet, tetőhéjazat, kémény tetősík feletti részeinek felújítására, járda és lábazat felújítás);
 • lépcsőház, függőfolyosók, tűzfal, támfal, mellvédfal felújítások, személyfelvonók felújítása vagy beépítése, az esővíz-elvezető rendszer felújítása;
 • elavult közmű vezetékek és közműhálózatok felújítása (elektromos vezetékek, gázvezetékek, vízvezetékek, csatorna-rendszerek felújítása);
 • födémek, pillérek, alapozás statikailag szükséges megerősítései, pince felújítása;
 • energiahatékonysági felújítások (homlokzati hőszigetelés, ablakcserék, gépészeti korszerűsítés).
 • Előnyben részesülnek azok az életveszély elhárítását szolgáló felújítások, amelyek szakvélemény alapján a tartószerkezetek károsodását érintik (függőfolyosók, födémek, pillérek megerősítése), továbbá azon munkálatoknál, ahol a közművállalat kötelező erővel írta elő a felújítást, vagy a társasház kizárásra került a szolgáltatásból vis maior esemény miatt.

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentációk:

Az 1 példányban benyújtott papíralapú dokumentációk mellett CD-n vagy pendrive-on is szükséges a dokumentációkat csatolni!

 • Jelentkezési adatlap nyilatkozatokkal 1 eredeti példányban
 • Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, a pályázathoz csatolni kell az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.
 • Közgyűlési határozatok + jelenléti ív másolatai (a közös képviselet által hitelesítve):
  • határozat a közös képviselővé választásról;
  • határozat a pályázaton való részvételről és közös képviselő felhatalmazása a pályázat lebonyolítására, valamint a Támogatási szerződés aláírására;
  • határozat a felújítási munkák elvégzéséről, a kivitelező kiválasztásáról (árajánlatok csatolása szükséges);
  • határozat a kiválasztott árajánlat kiviteli költségeinek az 50%-os mértékű pénzügyi önerő biztosításáról, és a finanszírozás módjáról;
  • jogi személyiségű közös képviselet esetén aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi cégkivonat 1-1 eredeti példányban; közös képviselő elérhetőségei (e-mail cím és telefonszám)
 • Az önerő/saját forrás igazolása (az önerő a kiválasztott kivitelezői árajánlat összegének az 50%-a) amely történhet:
  • bankszámla kivonat másolatával, vagy a társasház meglévő megtakarítási számla kivonatával;
  • banki hitelfelvételről szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • Lakástakarék Pénztárról (LTP) szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • egyéb felújítási pályázaton nyert támogatásról szóló határozattal vagy a megkötött Támogatási szerződéssel;
  • a társasházban a tulajdonosok rendkívüli (határidős) célbefizetésről szóló közgyűlési határozatával.
 • A pályázat műszaki tartalmának bemutatásához mellékelni szükséges:
  • a kivitelezői árajánlat(ok), és az esetleg már megkötött vállalkozói szerződés;
  • az épület eredeti és tervezett állapotáról műszaki leírás, szakvélemény; műszaki tervek;
  • fotódokumentáció az épületről, a felújítandó épület-részről;
  • hatósági és/vagy közműszolgáltatók által előírt kötelezések, jegyzőkönyvek;
 • A felújítási munkálatok hatóságok által történő engedélyezésére vonatkozó igazolások (másolati példány csatolása szükséges):
 • Örökségvédelmi engedély

hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály

Elérhetőség: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. III. em., ügyintéző: Deli Sándor, tel:1/795-9019, email: deli.sandor@bfkh.gov.hu; ügyintéző: Hernyák Emese, tel:1/896-0306, email: hernyak.emese@bfkh.gov.hu

 • Örökségvédelmi hatósági bizonyítvány a tervezett munkák tudomásulvételéről

hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály – elérhetőség: lásd előző)

 • Településképi bejelentés tudomásulvétele

hatóság: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda

Elérhetőség: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., ügyintéző: Királyfalvi Laura, tel: 1/458-3010, email: kiralyfalvi.laura@budavar.hu; ügyintéző: Bajor Béla, tel: 1/458-3070, email: bajor@budavar.hu

 • Személyfelvonó felújítása esetén a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Kormány rendeletben előírtak alapján – a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztályának az engedélye szükséges, vagy annak igazolása, hogy a felvonót érintő munkák nem engedélykötelesek.

Elérhetőség: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, Pf.: 922, tel: 1/458-5926, email: mmbh@bfkh.gov.hu

 

Tájékoztató a műszaki tartalom engedélyezéséhez:

 1. a) Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 63. § (3) bekezdése alapján végzett tevékenységek műemléki épületen.
 2. b) Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 64. § (2) és (3) bekezdései alapján végzett tevékenységek műemléki épületen, valamint világörökségi területen meglévő nem műemléki épületen.
 3. c) Településképi bejelentéshez kötött tevékenység: A településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján végzett tevékenység.

Meglévő épületeken – építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez, vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött – olyan építési tevékenység, mely az ingatlan megjelenését érinti, függetlenül attól, hogy a megjelenés közterületről feltárulkozik-e vagy sem. Kerületi védett építmény esetében a bejelentési kötelezettség a belső (épületen belüli) munkákra is kiterjed. A jókarbantartási munkálatokra vonatkozó tevékenység nem bejelentés köteles.

 1. d) Személyfelvonó építés és felújítás esetén csatolni szükséges: a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály engedélyét és záradékolt terveit.

 

A pályázat értékelési szempontjai:

A pályázatok elbírálása a benyújtott dokumentáció, a műszaki tartalomról szóló szakvélemények, az önerő igazolása és a hatósági hozzájárulások alapján történik.

 

Hiánypótlásra egy alkalommal, 15 (tizenöt) naptári napos teljesítési határidő kitűzése mellett a közös képviselőnek küldött – a jelentkezési adatlapon megjelölt – e-mail útján kerülhet sor.

 

Figyelemmel a keretgazdálkodás követelményeire, a támogatási összeg az ingatlan műszaki állapota, a felújítás sürgőssége és a városképi szempontok alapján kerül meghatározásra.

Az összes körülmény mérlegelését követően a támogatás megállapításáról és mértékéről a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt, várhatóan 2022. szeptember 30-ig.

 

A pályázók értesítése: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntését követően az eredménytábla (a pályázók névsora és az elnyert támogatás összege) az elbírálást követően közzétételre kerül a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Az Önkormányzat a nyertes társasházakkal Támogatási szerződést köt.

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja.

A Támogatási szerződés megkötésének határideje 2022. december 31.

 

A támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés meghozatalán kívül az, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen, továbbá, hogy amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírásban feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését megtagadja.

 

A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a pályázó valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a felhatalmazás megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál korábbi időpontot nem tartalmazhat.

 

A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

 • amennyiben a jelen pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg,
 • amennyiben a pályázatot befejezett munkálatok támogatására nyújtják be,
 • amennyiben a benyújtott pályázat hiányos és a hiányokat a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben sem pótolták maradéktalanul,
 • amennyiben a pályázó Társasháznak tartozása van az önkormányzat felé, vagy
 • a pályázó Társasház reklámhálót (molinót) helyezett ki a társasház épületének a homlokzatára.

 

Beruházás jellegű munkálatokra, illetve új épületek építésére nem nyújtható támogatás (kivétel a személyi felvonó beépítése meglévő épületben).

 

A felújításra elszámolható költségek: a kivitelezés költségei (anyag és munkadíj), a felelős műszaki vezető díja, a műszaki ellenőr díja, a tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei, a közterület-használati díj.

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján támogatásban részesülő társasházak esetén a támogatásából megvalósuló beruházáshoz szükséges közterület-használat 30 napig díjmentes, azt követően a közterület-használati díjból a jogosult olyan mértékben jogosult kedvezményre, amilyen mértékben az önkormányzati támogatás a beruházás igazolt költségéhez hozzájárul. A közterület-használathoz a fentieken felül engedélyt kell kérni a fővárosi önkormányzattól vagy a helyi önkormányzattól.

 

Amennyiben a kivitelezés összege meghaladja az 5 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlat beszerzésével, melyet a pályázathoz mellékelni szükséges, megjelölve azt az árajánlatot, amelyről döntött a társasház közgyűlése.

 

A támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többletbefizetés kizárólag akkor írható elő, amennyiben a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli célbefizetésről döntöttek.

 

Amennyiben a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő vállalkozói szerződést szeretne kötni, köteles azt előzetesen a kijelölt Önkormányzati Megbízottal jóváhagyatni.

Amennyiben a kiviteli költség meghaladja a pályázatban megjelölt összeget, úgy a többletköltség a pályázó társasházat terheli.

 

Amennyiben a kivitelezés költsége kevesebb, mint az előirányzat, abban az esetben a benyújtott számlák 50%-a finanszírozható a támogatásból, maximum az elnyert támogatás összege.

 

 

Felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr megbízása:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 13. § és 16. § bekezdései alapján kell az építkezésen Felelős műszaki vezetőt, valamint Műszaki ellenőrt megbízni.

A Felelős műszaki vezetőt és a Műszaki ellenőrt a Magyar Mérnöki Kamara internetes oldalán https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek valamint a Magyar Építész Kamara internetes oldalán https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# választhatják ki.

Az Önkormányzat megbízása alapján az Önkormányzati Megbízottak elvégzik a pályázat műszaki tartalmának ellenőrzését, helyszíni szemléket tartanak, a felújításról szakvéleményt készítenek, valamint a pályázat elszámolásánál aláírásukkal igazolják a munkák elvégzését (az építési napló, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, felelős műszaki vezetői nyilatkozat és a számlák aláírása szükséges).

 

A támogatás elszámolása, a csatolandó dokumentáció:

 • kifizetési kérelem a társasház közös képviselőjétől (a támogatás a Társasház azon bankszámlaszámára kerül átutalásra, amelyet a pályázat benyújtásakor megjelöltek, és azt bankszámla kivonattal igazolták);
 • aláírt Vállalkozói szerződés másolata;
 • névjegyzékbe bejegyzett Műszaki ellenőr és Felelős műszaki vezető megbízási szerződése és működési engedélye másolatban;
 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat és Átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata a kiviteli munka befejezéséről (aláírva a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • építési napló összesítő lap másolata, azon munkák esetében, melyhez építési naplót kell vezetni (aláírva a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • hatósági engedélyek, átadás-átvételi jegyzőkönyvek (amennyiben szükséges);
 • számlák másolata (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
 • fotódokumentáció az elvégzett munkákról.

 

Az elszámolás benyújtási határideje: 2023. november 30.

 

Indokolt esetben az elszámolási határidő egy alkalommal 1 évvel meghosszabbítható.

 

A halasztási kérelem beérkezési határideje: 2023. október 2., a határidő jogvesztő.

 

Az elszámolási határidő meghosszabbítható legkésőbb 2024. november 30-ig.

Az elszámolási határidő legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg!

 

A határidők elmulasztása esetén a támogatást kifizetésére nincs lehetőség.

 

A támogatás kifizetése:

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja.

A pályázati támogatás utófinanszírozott, azaz az elnyert vissza nem térítendő támogatás utólagosan kerül kifizetésre az elszámolási dokumentáció alapján. A támogatás kifizetésére az elszámolás benyújtását követő 30 (harminc) banki napon belül kerül sor, átutalással a társasház pályázatban megjelölt bankszámlájára.

 

A pályázati határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:

 

A 2022. évi Épület-felújítási pályázat ütemezése
Pályázat kiírása: 2022. május 02.
Benyújtási határidő: 2022. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.
Elszámolási határidő: 2023. november 30.
Elszámolás halasztási kérelem benyújtási határideje: 2023. október 2.
Halasztott elszámolás legkésőbbi határideje: 2024. november 30.

Információk és elérhetőségek:

A jelentkezési adatlap megtalálható: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, és az Önkormányzat honlapján a pályázati kiírás mellékleteként (www.budavar.hu)

Tájékoztatás kérhető a Főépítészi Irodán: Bajor Béla (email: bajor@budavar.hu)

Levelezési cím: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Budapest, Postafiók: 35.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek: 8:00-12:00-ig.

Honlap: www.budavar.hu

Mellékletek:

 1. Jelentkezési adatlap mellékletekkel
 2. A pályázat bonyolítási rendje
Budapest, 2022. április 22.  

 

 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat