2022. évi épület-felújítási HITEL pályázat

HATÁRIDŐ

2022. október 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

társasházak által igényelhető felújítási hitel támogatásához

(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évre pályázatot ír ki a kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez az Önkormányzat a Raiffeisen Banknál történő óvadéki betét elhelyezésével, valamint kamattámogatott hitelfelvétel lehetőségével biztosítja a társasházak részére a felújítási munkálatok finanszírozását.

A 2022. évi pályázatra azok a társasházak pályázhatnak, ahol az épületen jelentős felújítási munkákat kívánnak elvégezni.

A pályázat közzétételének ideje: 2022. július 08.

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a www.budavar.hu weboldalon.

A pályázatokat a kiírást követően folyamatosan lehet benyújtani 2022. október 31-ig. A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.

A 2022. évi pályázaton legfeljebb két társasház felújítási hitele támogatható.

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, „ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI HITELPÁLYÁZAT” felirattal.

A pályázat benyújtásának helye:         Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázaton kizárólag az I. kerületi Társasházak, és Lakásszövetkezetek (a továbbiakban: társasház) pályázhatnak.

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

 1. az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották).
 2. nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető egyéb lejárt tartozással, vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással.
 3. hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött munkálatok esetében rendelkezik az illetékes hatóság engedélyével, igazolásával és
 4. közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött – a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történő befizetési kötelezettségről, vagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét vállalta.

A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó a lakáscélú állami támogatásokról szóló12/2001 (I.31.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti állami kamattámogatott kölcsönben részesül.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető igénybe:

 1. a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerősítése, talajvíz elleni védelem; b) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása;
 2. c) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
 3. d) lift felújítása;
 4. e) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása;
 5. f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok – különös tekintettel a gázvezeték rendszer – teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével);
 6. g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset megelőzést célzó munkálatokkal;
 7. h) felszíni csapadékvíz elvezetése;
 8. i) villámvédelem.

A támogatás kizárólag fentiekben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és lebonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható.

Az Önkormányzat az alábbi módon nyújt támogatást a társasházaknak a banki hitelfelvételhez:

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg

 1. a) 20% -ig terjedő óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
 2. b) a hitelösszeget terhelő banki kamat

– 30%-a, de legfeljebb 2 százalékpont, a hitel futamidejének első 5 évében,

– 65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének további 5 évében.

(2) Abban az évben, amelyben a társasház a 12/2005. Kt. rendelet alapján támogatásban részesül, egyéb támogatásban – a vis major támogatást kivéve – nem részesülhet.

A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet.

A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál. A pályázathoz mellékelni kell:

 • Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank részére megküldésre kerül).
 • a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi közgyűlési határozatot, amely a kért összeget és futamidőt, valamint a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó felújítási alapba történő befizetési kötelezettség mértékét, avagy a megemelt mértékű közös költséget is tartalmazza.
 • a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírását (szükség szerint műszaki rajzokkal együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait.
 • részletes költségvetést.
 • nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól.
 • igazolásokat arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása,
  továbbá nyilatkozatot arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása, a Budavári Önkormányzatot megillető lejárt tartozása.
 • a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, illetve a lakásszövetkezet alapszabályát.
 • a társasház, illetve lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját.
 • a hatósági engedély, igazolás másolatát.

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

Mellékletek:

 1. Adatkezelési tájékoztató
 2. Nyilatkozat I.
 3. Nyilatkozat II.
 4. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
 5. Átláthatósági nyilatkozat
 6. ÁFA nyilatkozat

A pályázatok elbírálásáról a társasházak és a Raiffeisen Bank Zrt. írásban értesítést kapnak. A társasháznak ezt követően van lehetősége hitelszerződést kötni a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.

Egyéb információk:

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány a Budapest Főváros I. kerület, Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodában (1014 Budapest. Kapisztrán tér 1.) beszerezhető, valamint a www.budavar.hu honlapunkról is letölthető.

A banki feltételek változása esetén, az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok elbírálására, valamint a nyertes pályázókkal létrejövő jogviszonyra Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján és a foepitesz_iroda@budavar.hu e-mail címen.

Budapest, 2022. július 8.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat