2020. december 2. 13:26

Válasz a petícióra

VÁLASZOK A LAKÁSRENDELETTEL KAPCSOLATOS VÁRI PETÍCIÓRA

[A válaszok a petíció eredeti szövegébe illesztve olvashatók.]

Tisztelt Képviselő-testület!
2020. november 05-én V. Naszályi Márta polgármester asszony tájékoztatást adott az új lakásrendeletről, amelyet a november 26-i képviselő-testületi ülésen fog előterjeszteni elfogadásra. A tájékoztatón – amiről csak az tudhatott, aki a Facebook-on olvasta; ezért, és a nem megfelelő módszertan miatt nem tekintjük a törvény által előírt társadalmi egyeztetésnek, mert nem adott egyenlő esélyt minden érintett lakónak a részvételre több, a vári lakások bérlőit hátrányosan érintő információ hangzott el.

Bevezetésként: a november 5-én tartott lakossági műhely nem a társadalmi egyeztetés helyett volt, hanem a társadalmi egyeztetés egyik első lépése volt. Sajnos, éppen utána került elrendelésre a veszélyhelyzet, ezért ezeket a személyes egyeztetéseket átmenetileg nem tudjuk folytatni, de sem akkor, sem azóta nem kívántunk megállni ennél a lépcsőnél.

1. a lakásbérleti díjak a többszörösére fognak emelkedni

A költségelvű lakásbérleti díj a törvényben előírtak szerint kerül megállapításra, tehát azt jelenti, hogy a bérlő annyit fizet a lakás bérletéért, amennyibe az az önkormányzatnak kerül. Az elmúlt 7 évben ez a korrekció – törvénysértőn – elmaradt. A tervezett korrekció 52%-os emelkedést jelent.

2. a bérleti díjak emelésével egyidejűleg meg fogja szüntetni azon bérlők bérletidíj-kedvezményét, akik 1995-ig jelezték az önkormányzat felé a lakásukra vonatkozó vételi szándékukat (ezzel ezen bérlők bérleti díja több mint 2,5-szeresére emelkedik)

Azok a bérlők, akik 1994. után nem vehették meg a lakásaikat, a terveink szerint továbbra is kedvezményben fognak részesülni, de nem szociális lakbér formájában, mivel ez a működés ilyen módon törvénysértő volt. És természetesen mindenki, aki a jövedelme és családi viszonyai alapján rászorul, szociális lakbért fizet ezután is.

3. a szociális lakbérbesoroláshoz (amit a vári lakók esetében meg kíván szüntetni, ezzel semmibe véve azt a joghátrányt, amit a privatizáció során elszenvedtek) évenkénti jövedelemigazolási és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget fog előírni

A szociális lakbér egy szociális támogatás, amit rászorultsági alapon lehet adni ugyanolyan szabályok szerint, mint a többi szociális támogatást. Aki jövedelmi viszonyai vagy családi helyzete alapján rászorul, szociális lakbérre lesz jogosult, amit a lakástörvény értelmében évente felül kell vizsgálni.

Nem akarjuk semmibe venni az 1994-es vagyonátadó bizottsági döntést, nagyon is megértjük az érintett lakók sérelmét, de ezt a helyzetet más módon kell megoldanunk, mert ez így egyrészt jogsértő, másrészt aránytalanul nagy terhet ró a kerületben élők egész közösségére. Mi a törvényi kötelezettségeinket kívánjuk betartani a jogszerű bérbeadással és a lakásállománnyal való felelős gazdálkodással.

4. a lakásokat az Önkormányzat a jelenlegi bérlőknek nem adja el a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 1994-ben kelt határozatára való hivatkozással (ellentétben a választási programjában foglaltakkal)

Az önkormányzat a vagyonátadó bizottsági döntés értelmében nem jogosult eladni ezeket a lakásokat. Ez nem az önkormányzat döntése. A választási programban arra tettünk ígéretet, hogy ezt a torz jogi helyzetet megpróbáljuk rendezni. Ennek a rendezésnek az előkészítése zajlik, keressük a jogszabályi lehetőségeket. Látható, hogy az előző önkormányzati vezetésnek 25 év alatt sem sikerült ezt elérnie, így nem meglepő, hogy mi egy év alatt nem jutottunk a végére.

5. a lakáscsere feltételeit megváltoztatják (ennek következtében az elköltözés és lakáscsere lehetősége ellehetetlenül majd)

Nem lehetetlenül el a lakáscsere. Egyetlen dolog változik: olyan emberekkel szeretnénk szerződni, akiknek nincsen másik beköltözhető lakástulajdonuk vagy bérlakásuk. Eddig sem volt minden cserepartnernek a cserelakáson kívül további bérleménye vagy lakástulajdona. A változtatás oka, hogy az önkormányzati bérlakásokkal a családok minél szélesebb rétegei számára szeretnénk lakhatást nyújtani. Nem azok szorulnak önkormányzati bérlakásra, akiknek van beköltözhető lakása. A legtöbb önkormányzatnál – a lakástörvényhez igazodva – a lakástulajdon eleve kizáró tényező, ha valaki bérleményért folyamodik. Mi ezzel szemben a határozatlan idejű bérleti jog („örökbérleti jog”) folytatójánál és a piaci lakáspályázaton indulóknál ezt nem akarjuk előírni.

A korrigált költségelvű lakbér nem nehezíti majd a cserét, mivel ezzel egyidőben a tervezett rendelet rögzíti, hogy a lakásra fordított korszerűsítési költségeit a bérlőnek (előzetes megállapodás alapján) beszámítja az önkormányzat a bérleti díjba, amire korábban nem volt lehetőség.

6. a bérleti jogviszony folytatásáról szóló közjegyzői okiratokba foglaltakat nem kívánja teljesíteni (ezzel szerzett jogot sért)

A tervezett lakásrendelet nem rendelkezik visszamenő hatállyal, azaz azokra az ügyletekre vonatkozik, amik az érvénybelépése után születnek. Korábbi jogokat nem sért és nem ír felül.

7. a piaci alapú lakáspályázatok esetében 5 évente új pályázatot fog kiírni az adott lakásra még abban az esetben is, ha a lakás bérlője folytatni kívánja a bérleti jogviszonyt (ezzel jelentős anyagi hátrányt okoz a lakást saját költségen felújító, korszerűsítő bérlőnek)

Ugyanígy, a korábban piaci alapon lakáshoz jutók szerződése a korábban érvényes szabályok szerint működik. A tervezett szabályozás az újonnan létrejövő szerződésekre vonatkozik. A piaci bérlő pontosan tudni fogja, hogy mennyi időre bérel, mennyiért újít fel és mennyi ideig lesz az övé a lakás, felújítás esetén 10 évet enged az új rendelet.
Sajnálatos módon Polgármester asszony nem mutatta be az új lakásrendeletet megalapozó szociológiai, pénzügyi és ingatlanpiaci szempontokra is kiterjedő hatástanulmányokat. Kérjük a tanulmányok nyilvánosságra hozatalát!
A rendelettervezet előkészítését széleskörű szakértői vizsgálat előzte meg, csak ez nem lett hatástanulmány formájában dokumentálva, mivel ilyet nem ír elő törvény. A rendelet társadalmi hatásait a jogalkotási törvény alapján a rendelethez készítendő előzetes hatásvizsgálat során kell bemutatni, ennek eleget fogunk tenni. Ahogyan azt a lakossági műhelybeszélgetésen megígértem, készül ingatlanforgalmi szakértői tanulmány.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indokolatlan, Megalapozatlan, az itt élőket teljes kiszolgáltatottságba taszító, jogszerűtlen lakásrendeletet NE fogadja el!

A lakásrendelet-tervezet célja éppen az, hogy a jelenlegi jogsértő és egyedi döntésekre alapozó állapot és jogsértő lakásrendelethelyett egy normatív, átlátható és igazságos rendszert hozzon létre. (Ez egyébként törvényi kötelességünk is.) Az átláthatóság, a normatív döntések azt jelentik, hogy mindenki pontosan tudhatja, hogy mire jogosult, és ezek a jogai biztosítva vannak. Ezáltal megszűnik a jelenlegi kiszolgáltatottság, és kiszámítható, biztonságos helyzetbe kerülnek a bérlők.

Kérjük a bérlőkkel történő érdemi és tényleges egyeztetés lefolytatását az önkormányzat részéről!

A folyó lakossági egyeztetés (ami a járványhelyzet miatt átmenetileg akadályoztatva van) még további találkozókból, online eseményekből és más egyeztetési formákból fog állni. Mindenki lehetőséget kap arra, hogy ebben az egyeztetési folyamatban részt vegyen. Egyúttal tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy a rendkívüli jogrend ideje alatt ilyen nagy jelentőségű rendeletet nem fogadok el. A veszélyhelyzet elmúltával képviselő-testületi ülésen kerülhet elfogadásra, ennek időpontját még nem tudhatjuk.
Sajnos, amíg nincs új rendelet, addig lakáspályázatokat sem tudunk kiírni.