Újrahasználati pont kialakítása és üzemeltetésre Győző u. 5.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚJRAHASZNÁLATI PONT KIALAKÍTÁSÁRA ÉS  ÜZEMELTETÉSÉRE 1012 Budapest, Győző u. 5.

HATÁRIDŐ

2021. október 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÚJRAHASZNÁLATI PONT KIALAKÍTÁSÁRA ÉS  ÜZEMELTETÉSÉRE

1012 Budapest, Győző u. 5.

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet az I. kerület Győző utca 5. sz. alatti helyiségének „újrahasználati pont kialakítása” célú hasznosítására, 5 év határozott időtartamra.

A Pályázat két, egymástól elválaszthatatlan része: a helyiség bérletre vonatkozó pályázat és a helyiség felújítására vonatkozó támogatási pályázat (továbbiakban: együtt Pályázat).

Kiíró, bérbeadói jogok gyakorlója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága

Pályázat jellege: Nyílt pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 04.

I.A pályázat céljai:

A Budavári Önkormányzat segítséget kíván nyújtani a kerületi háztartásokban feleslegessé vált, de mások számára még hasznosítható használati cikkek optimális újrahasznosításában. Ennek érdekében a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „újrahasználati pont” kialakításáról szóló pályázati kiírásról határozott az 58/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatával.

 

A kialakítandó újrahasználati pontnak egyúttal közösséget erősítő, és környezetvédelmi szemléletet formáló tevékenységeket is el kell látnia.

 II.A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be:

 • civil szervezetek (2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti szervezetek, amennyiben megfelelnek a Pályázati felhívás IV. pontjában leírtaknak)

 

 

III. Pályázat helyiség bérbevételére:

Pályázható helyiség: 1012 Budapest, Győző utca 5.

Terület: 147,85 m2

Műszaki állapot: felújítandó

Nem áll műemléki védelem alatt.

A Győző utca 5. szám alatti helyiség legalacsonyabb bérleti díja: nettó 24 721 forint/hó

A helyiség minimális bérleti díja a 45/2017 (III. 23.), a 103/2017. (V.25.) és a 252/2017. (XII. 14.) Kt számú határozatokban foglaltak figyelembevételével került meghatározásra, a civil szervezetek számára adható 95%-os kedvezmény biztosításával.

A helység megtekinthető: 2021. szeptember 15. 11 óra és 2021. szeptember 22. 15 óra

A pályázat benyújtásának feltétele 10 000 Ft, azaz tízezer forint összegű pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátása az önkormányzat 12010154-00379543-00100000 számú számlájára.

Az utalás közleményében fel kell tüntetni, hogy „Pályázati biztosíték a Győző utca 5. szám alatti helyiségre”.

A Pályázónak Pályázatában a fizetendő bérleti díj összegére kell ajánlatot tennie Ft/hó nettó összegben.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a helyiséget felújítja, átalakítja és a bérleti szerződés időtartama alatt kizárólag a pályázatban megfogalmazott célokra hasznosítja.

 IV.Pályázat felújítási-átalakítási és üzemeltetési költségek támogatására:

A Budavári Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyiség igazolt és szükséges felújítási-átalakítási munkáihoz (anyag és munkadíj) maximum 15 millió Ft/helyiség erejéig

Támogatásban nem részesülhet az a szervezet amely:

 • végelszámolási, kényszer-végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll,
 • korábban az önkormányzattól kapott támogatással nem számolt el,
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolta.
 • esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §- ában felsoroltak fennállnak.

V.A pályázat közzététele, benyújtásának módja, határideje:

A pályázat közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Várnegyed újság.

 

A pályázat kizárólag papíralapon, postai úton nyújtható be.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:

 

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

 

A borítékra rá kell írni: „Pályázat Újrahasználati Pont – Győző u. 5.

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/palyazatok) menüpontból.

 

 A pályázat kötelező tartalmi elmei:

 • Pályázati adatlap (2. melléklet)
 • Pályázati adatlap mellékletei

Pályázó

 • bemutatkozása,
 • újrahasználati pont üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségvállalása,
 • nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásra,
 • ajánlata a bérleti díj összegére nettó Ft/hó összegben,
 • A helyiségre vonatkozó működtetési-, illetve üzemeltetési terve, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
  • a Pályázó a helyiség és a szolgáltatás elnevezésével, a kapcsolódó szemléletformálással kapcsolatos elképzeléseit,
  • a beérkezett tárgyak újra eladásra alkalmas minőségének biztosítására vonatkozó elképzeléseit,
  • a nagyméretű tárgyak elhelyezésére és tárolására vonatkozó elképzeléseit
  • lakosságbarát nyitvatartási időre vonatkozó elképzeléseit, vállalását,
  • tiszta, ízléses berendezés kialakítására és az üzlethelyiség környezetére-, az érintett utcaszakasz megjelenésére vonatkozó elképzeléseit, vállalását,
  • közösségi és környezetvédelmi szemlélettel való működtetés kereteit,
  • hasznosításra alkalmas dolgok befogadásának vállalására vonatkozó nyilatkozatát, a leadható használt, de még jó állapotú cikkek körét (pl. ruhaneműk, játékok, könyvek, elektronikai cikkek, sporteszközök, babafelszerelések, kisbútorok, stb.)
  • más társadalmi vagy környezetvédelmi szervezettel, üzemeltetővel, javítóval, gyűjtőhellyel (pl. üvegfutár, használt elem- mobilgyűjtők, szakadt farmerek gyűjtése stb.) való együttműködés kereteit,
  • a kerületben nem hasznosítható cikkek karitatív célú hasznosítására vonatkozó elképzeléseit, az ezzel kapcsolatos együttműködés kereteit,
  • vállalását a Budavári Önkormányzattal, annak környezetvédelmi szemléletformáló tevékenységeiben való részvételre, az arra vonatkozó elképzeléseit,
  • helyiség felújításával, átalakításával kapcsolatos költségek ismertetését, költségvetés csatolását, az önkormányzati támogatás felhasználásának módját és ütemezését
 • igazolást arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat felé nem áll fenn adótartozása vagy bérleti-, illetve használati díj tartozása, illetőleg adók módjára behajtandó köztartozása, valamint társadalombiztosítási járulék tartozása,
 • Nyilvántartásba-vételére vonatkozó igazolás,
 • biztosíték rendelkezésre bocsátásról szóló igazolást,
 • a Pályázó összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát,
 • ÁFA-nyilatkozat,
 • átláthatósági nyilatkozat

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 04.

A pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a pályázó a pályázatát legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja.

VI.A pályázatok bontása, elbírálása:

A pályázatok felbontása: 2021. október 07.

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a hiánypótlási felhívást a kézhezvételétől számított 5 napon belül. A hiánypótlási felhívást a Polgármesteri Hivatal pályázati anyagot döntésre előkészítő szervezeti egységének ügyintézője küldi meg.

Elbírálási határidő: 2021. október 30.

A pályázatokról a Népjóléti, Kulturális és Oktatási Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye figyelembevételével a Tulajdonosi Bizottság dönt.

A Bizottság az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést. A működtetési- és üzemeltetési tervben foglaltak értékelése alapján.

A kiíró a pályázat eredményéről a pályázókat postai úton értesíti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó nyújtott be pályázatot,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • a pályázati határidő lejártakor és hiánypótlást követően sem tartalmazza hiánytalanul az előírt tartalmi- és formai kellékeket,
 • a kötelező nyilatkozatok/mellékletek nem kerültek csatolásra

A pályázatok elbírálása során csak a pályázati felhívásban meghatározott időben és módon benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes pályázatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa.

 

VII. A szerződéskötés menete:

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat helyiségbérleti- és támogatási szerződést köt. A helységbérleti szerződést és a támogatási szerződést egyidejűleg kell megkötni.

A nyertes pályázók kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő támogatási szerződés mellékletét képező BANKI FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződés megkötésének egyik alapfeltétele.

 

VIII. A támogatás folyósítása:

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a felújítás-átalakítás összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

 IX.Támogatás felhasználása, elszámolási kötelezettség:

A pályázat megvalósításának időintervalluma: szerződéskötés napját követő naptól számított 12 hónap.

 

A Pályázónak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a megvalósítás utolsó napjától számított 60 napon belül kell elszámolnia részletes szöveges beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.

 

 X.Pályázati információk:

A pályázattal kapcsolatban információ:

ujrahasznalati@budavar.hu

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.

Budapest, 2021. augusztus 6.

Dr.  Kun János  s.k.

Tulajdonosi Bizottság elnöke