Szociális alapú lakásbérleti pályázat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő bérbevételére

HATÁRIDŐ

2021. május 26.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 8. § a) pontjában meghatározott jogcím és a 9/A. §-ban foglalt rendelkezések alapján pályázatot ír ki üres önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására a jelen pályázati kiírásban meghatározott lakásokra és feltételek alapján.

Tulajdonos: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, adószáma: 15735643-2-41, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester)

Bérbeadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint tulajdonos nevében és megbízásából a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16. statisztikai számjele: 15501026-8411-322-01, képviseli: Vas Hunor igazgató) [a továbbiakban: GAMESZ]

A pályázat lebonyolítója: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda [a továbbiakban: Hivatal]

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Telefonszám: 06-1/458-3061

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 26. (szerda) 15:00

A pályázatok benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon), személyesen vagy meghatalmazott útján a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, ZÁRT BORÍTÉKBAN vagy postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális lakáspályázat”.

Pályázaton meghirdetett lakások:

Ir. sz. Út/utca Hsz. Em. Ajtó Szoba­

szám

m2 Komfortfokozat Bérleti díj (bruttó)
1011 Batthyány tér 4. 3. 43. 1,5 52 komfortos 13 340 Ft + a külön szolgáltatások díja
1016 Csap utca 4. 4. 24. 1,5 52 összkomfortos 16 774 Ft + a külön szolgáltatások díja
1013 Döbrentei utca 16. 1. 5. 1 33 komfortos 8 466 Ft + a külön szolgáltatások díja
1011 Hunyadi János út 9. TE 17. 2 81 összkomfortos 26 129 Ft + a külön szolgáltatások díja
1013 Pauler utca 16. 1. 3/a. 1,5 49 komfortos 12 570 Ft + a külön szolgáltatások díja
1015 Toldy Ferenc utca 29. 1. 1. 1 26 komfortos 6 670 Ft + a külön szolgáltatások díja

 

A pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot és csak egy lakásra vonatkozóan lehet pályázati nyertes. Ha a pályázó háromnál több lakásra nyújt be pályázatot, valamennyi pályázata érvénytelennek minősül.

A pályázónak valamennyi megpályázott lakásra külön adatlapon kell a pályázatát benyújtania.

A lakások megtekintésének időpontjai:

Ir. sz. Út/utca Hsz. Em. Ajtó 1. megtekintési időpont 2. megtekintési időpont
1011 Batthyány tér 4. 3. 43. 2021.05. 06. 11:00-12:00 2021.05. 13. 11:00-12:00
1016 Csap utca 4. 4. 24. 2021.05. 05. 11:00-12:00 2021.05. 19. 11:00-12:00
1013 Döbrentei utca 16. 1. 5. 2021.05. 03. 10:00-11:00 2021.05. 17. 10:00-11:00
1011 Hunyadi János út 9. TE 17. 2021.05. 07. 11:00-12:00 2021.05. 14. 11:00-12:00
1013 Pauler utca 16. 1. 3/a. 2021.05. 03 11:00-12:00 2021.05. 17. 11:00-12:00
1015 Toldy Ferenc utca 29. 1. 1. 2021.05. 04 11:00-12:00 2021.05. 18. 11:00-12:00

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok alapján Budapest I. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
 • akinek és a vele együtt költözők személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a százhúszezer forintot, egyedül élő személy esetén a száznyolcvanezer forintot,
 • nincs a tulajdonában együttesen tízmillió forint értéket meghaladó ingatlan.

Nem köthető bérleti szerződés azzal a személlyel,

 • aki nem természetes személy,
 • akinek, vagy a vele együtt költöző hozzátartozójának,
 • Budapest közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdona vagy beköltözhető lakáson fennálló haszonélvezeti joga van, vagy
 • Budapest közigazgatási területén állami vagy önkormányzati tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve, ha az Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik és e lakás bérleti jogáról a szerződéskötést megelőzően lemond,
 • aki a szerződés megkötését megelőző öt évben önkényesen költözött be az Önkormányzat tulajdonában álló lakásba vagy önkényesen foglalt el önkormányzati tulajdonú helyiséget,
 • akinek a bérleti szerződése a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül neki felróható ok miatt felmondással megszüntetésre került,
 • aki öt éven belül lemondott valamely önkormányzati lakás bérleti jogáról, önkormányzati bérlakását magánforgalomban elcserélte,
 • akinek az Önkormányzattal szemben bármilyen lejárt adó- vagy bérleti díj, illetve közüzemi díj tartozása van, kivéve, ha a tartozás rendezésére, megállapodást köt a bérbeadóval.

 

Érvénytelen a pályázat,

 • ha az a méltányolható lakásigény mértékét meghaladó szobaszámú lakás bérbevételére irányul,
 • olyan lakás bérbevételére irányul, amely esetében a pályázó és a vele együtt költöző személyekre jutó lakóterület a 10 m2/fő-t nem haladja meg,
 • a pályázat nem vagy egyszeri hiánypótlási felhívást követően is hiányosan tartalmazza a pályázati kiírásban feltüntetett adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat,
 • a pályázat nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
 • a pályázat a benyújtási határidőn túl érkezett,
 • a pályázó valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon az Önkormányzatot megtéveszti vagy tévedésben tartja,
 • ha a pályázó háromnál több lakásra nyújt be pályázatot.

A méltányolható lakásigény:

 • egy beköltöző személy esetén egy,
 • kettő beköltöző személy esetén legfeljebb egy és egy fél,
 • minden további beköltöző személy esetén további fél lakószoba.

A méltányolható lakásigény szabályainak alkalmazása során kettő félszoba egy lakószobának minősül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázóval együtt költöző személyek a pályázó közeli hozzátartozói lehetnek. Jelen pályázat során közeli hozzátartozó: a házastárs, a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, a szülő, a testvér, a testvér házastársa, az élettárs, nagyszülő, a gyermek házastársa és az unoka.

Az elbírálás szempontjai;

A beérkezett pályázatokat a Hivatal nyilvántartásba veszi. A Hivatal a pályázati határidő lejártát követő 10 munkanapon belül hiánypótlási felhívást küld ki a pályázatot hiányosan benyújtó pályázóknak. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére, illetve érvénytelenségére történő utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Tulajdonosi Bizottság részére döntéshozatal céljából. A Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és dönt a pályázat nyerteséről, valamint az őt soron követő pályázók sorrendjéről. A pályázat nyertesének visszalépése esetén a soron következő pályázó lesz a pályázat nyertese, és a bérleti szerződést vele kell megkötni. Amennyiben a pályázók között pontegyezés lép fel, az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között a sorrendet sorsolás útján kell meghatározni.

A bérleti szerződés időtartama:

Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződés időtartama első alkalommal öt év, melynek további öt évvel történő meghosszabbítására a Lakásrendelet lehetőséget ad.

A bérleti díj összege:

A tulajdonos a szociális lakbérre való jogosultság fennállását évente felülvizsgálja. Amennyiben a lakbérfelülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a bérlő szociális lakásbérleti díjra nem jogosult, a továbbiakban költségelvű bérleti díjat köteles fizetni.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:

A pályázaton részt vevők a döntésről írásban kapnak értesítést a Hivataltól az elbírálást követő tizenöt napon belül.

 

A szerződés megkötése:

A nyertes pályázóval a bérbeadói hozzájárulás kézhezvételét követő 30 napon belül a GAMESZ köt bérleti szerződést. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg – vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként – a bérleti szerződésben foglaltakra vonatkozóan, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni, melynek költségeit a bérbeadó viseli. Ha a kijelölt bérlő a lakásbérleti szerződést a bérbeadói hozzájárulásban meghatározott 30 napos határidőn belül nem köti meg, a tulajdonos jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik. A határidőt mulasztó, kijelölt bérlő 15 napon belül igazolási kérelemmel élhet, mely határidő jogvesztő. Az igazolási kérelem elfogadásáról, illetve elutasításáról a tulajdonos döntést hoz, melyben a szerződés megkötésére újabb 15 napos határidőt állapíthat meg, vagy a bérbeadói jognyilatkozatát visszavonja. Ha a pályázati eljárás nyertese a lakásbérleti szerződést határidőn belül nem köti meg, a sorrendben következő pályázót kell felhívni szerződéskötésre.

A lakások állapota és felújítással, átalakításokkal kapcsolatos szabályok:

A pályázatra kiírt lakások rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Amennyiben a nyertes pályázó a lakásban bármilyen felújítási, átalakítási munkálatot kíván elvégezni, a munkálatok megkezdése előtt köteles megkérni a tulajdonos hozzájárulását. A tulajdonos a lakásban elvégzett munkálatok költségeit nem téríti meg, tekintettel arra, hogy a lakások jelenlegi állapotukban lakhatóak.

Amennyiben a jövőben a bérlő olyan munkálatot kíván elvégezni a lakásban, amely a lakások és helyiségek bérletére vagy az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérbeadó kötelezettsége, a Lakásrendelet rendelkezései szerint, a tulajdonossal kötött előzetes megállapodás alapján bérbeszámításra tarthat igényt.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati adatlap, melynek keretében a pályázó vállalja a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltétel elfogadására vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettséget,
 • a pályázó és együtt költöző családtagjai jövedelmére vonatkozó valamennyi igazolás (12 havi nettó jövedelem) pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.; munkanélküli személy esetén igazolás az álláskereső nyilvántartásba vételéről (fővárosi és megyei kormányhivatal)
 • amennyiben a pályázó vagy az együtt költöző hozzátartozó nem regisztrált álláskereső, a NAV által kiállított, 2019. évre vonatkozó jövedelemigazolás (az érintett havi nettó jövedelme e dokumentum figyelembevételével kerül megállapításra)
 • a kérelmező és a vele együttköltöző hozzátartozók által kitöltött vagyonnyilatkozatok (kérelmező esetén a pályázati adatlapon szerepel),
 • gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték,
 • személyi igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok fénymásolata (a pályázó és minden együtt költöző személy vonatkozásában),
 • amennyiben az együttköltöző közeli hozzátartozó élettárs, az élettársi kapcsolat igazolása: bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okirattal, élettársi kapcsolat esetén közjegyzői okirattal,
 • amennyiben az együttköltöző közeli hozzátartozó házastárs, a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata,
 • amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy fogyatékkal élő vagy tartós betegségben szenved, ennek igazolása,

amennyiben a pályázó vagy a vele együtt költöző személy várandós, ennek igazolása, az ingatlanügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi, ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány (a pályázó és valamennyi együttköltöző, nagykorú személy vonatkozásában), igazolás a pályázó életvitelszerű lakhatását biztosító ingatlan használatának jogcíméről: o tulajdonos, haszonélvező esetén tulajdoni lap o bérlő, bérlőtárs esetén bérleti szerződés o szobabérlő esetén bérleti szerződés o albérlő esetén albérleti szerződés

o szociális intézmény lakója esetén az intézményvezető igazolása o családtag esetén rokonsági kapcsolatot igazoló okirat és tulajdoni lap másolata o szívességi lakáshasználó esetén a bérlő/tulajdonos írásos nyilatkozata o lakcím nélküli esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.