PAVILONOK HATÁROZOTT IDEJŰ BÉRLETI JOGA

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező, alábbiakban meghatározott pavilonok határozott idejű bérleti jogának elnyerésére

HATÁRIDŐ

2022. július 11.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró

nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet

a tulajdonát képező, alábbiakban meghatározott pavilonok

határozott idejű bérleti jogának elnyerésére

 

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet), valamint a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottságának jelen pályázati kiírást jóváhagyó 142/2022. (VI. 21.) TB határozata alapján:

 

 1. 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány, (6469) hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon (Savanyúleves bástyán), a Nőegylet utca és a Tóth Árpád sétány találkozásánál található pavilon.

Az ingatlan „műemlék”, „kiemelten védett régészeti terület”, „műemléki jelentőségű terület”, „barlang felszíni védőövezete” jogi jellegű.

A pavilon 77 m2 alapterületű, könnyűszerkezetes, minden irányból nyitott.

A pavilon víz és villany közmű kiállásokkal rendelkezik.

Induló bérleti díj: 231.000.- Ft + ÁFA/hó.

A pavilon bármikor megtekinthető.

 

 1. 1013 Budapest, Lánchíd u. 1. (Clark Ádám tér) szám alatti, Budapest I. kerület, belterület (14366) hrsz-ú, „kivett étterem és közpark” megnevezésű ingatlanon található pavilon.

Az ingatlan „védett terület”, „régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület”, „műemléki jelentőségű terület” jogi jellegű.

A pavilon 47 m2 alapterületű (vendégtér 32 m2), földszintes, acél és vasbeton szerkezetű, zárt épület.

A pavilon víz, villany, és csatorna közművekkel rendelkezik.

Induló bérleti díj: 379.000.- Ft + ÁFA/hó.

A pavilon megtekintésének időpontjai:   2022. június 30. 10.00-11:00 óra

 1. július 05. 10:00-11:00 óra

 

A Kiíró a meghirdetett pavilonok műszaki állapotáért nem vállal szavatosságot, a pavilonok megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra.

 

A pavilonokban kizárólag kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység gyakorolható azzal, hogy a bérlő kizárólag a közterületi értékesítésre vonatkozó mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelő termékeket árusíthatja.

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek:

 1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
 2. levelezőlap;
 3. virág;
 4. léggömb;
 5. zöldség, gyümölcs;
 6. pattogatott kukorica;
 7. főtt kukorica;
 8. sült gesztenye;
 9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
 10. vattacukor, cukorka;
 11. fagylalt, jégkrém;
 12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
 13. büfétermék.

büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított

 • grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal,
 • lángos-, palacsintafélék,
 • meleg és hideg szendvicsfélék, valamint
 • az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok;
 1. sütőipari termékek;
 2. előrecsomagolt sütemények, édességek.

 

Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.

 

A nyitva tartás 06.00 és 22.00 óra között időtartamban engedélyezett.

 

A pavilonok bérleti díjával és költségeivel kapcsolatos információk:

 • A bérleti díj minden évben, a tárgyév március 1-jén – a bérbeadó egyoldalú közlésével, a bérleti szerződés módosítása nélkül – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével növekszik.
 • A bérleti díjat a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti ÁFA terheli.
 • A bérlő a bérleti díj esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott, egyedileg nem mérhető közüzemi költségeket.
 • A bérlő a pavilon használatával kapcsolatban felmerült, külön mérhető közüzemi költségeket a pavilon használatának teljes időtartama alatt, a közüzemi szolgáltatókkal kötött egyedi szolgáltatási szerződés alapján, közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni. Az egyedi szolgáltatási szerződést a bérlő a bérleti szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a közüzemi szolgáltatóval megkötni.

 

A bérleti szerződés időtartama: 5 (öt) év határozott időtartam.

 

A jelen pályázati kiírás kizárólag a pavilon bérleti jogának elnyerésére vonatkozik, a pavilont körülvevő közterület csak új eljárás keretében közterület-használati hozzájárulás birtokában használható.

 

A bérlő saját költségén köteles gondoskodni a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtéséről, a közművek biztosításáról, a közműkapacitással kapcsolatos információk beszerzéséről, továbbá a szükséges vagyon- és felelősség-biztosítási szerződések megkötéséről.

A bérleti jogviszony időtartama alatt az alkalmazott gépi berendezések által keletkezett zaj és rezgés nem lépheti túl a hatályos rendeletben előírtakat.

A bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt köteles betartani a közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, valamint a tűz- és balesetvédelmi előírásokat.

 

 1. A pályázat feltételei

 

I/1. A pályázat közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu). Az Önkormányzat a pályázat kiírásáról az ingatlan.com oldalon tájékoztatást ad.

 

I/2. A pályázat lebonyolítója: Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatal, Vagyonhasznosítási Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefonszám: 458-3069, 458-3024).

 

A pályázat lebonyolításában közreműködik: a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ, 1011 Budapest, Iskola utca 16., e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu, telefonszám: 225-2448).

 

I/3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

I/3.1. A pályázó adatait (statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetén: megnevezését – cégnév, rövidített cégnevet-, statisztikai azonosítóját, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének számát, telefonszámát, e-mail címét; nyilvántartási számmal rendelkező szervezet esetén: megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát, e-mail címét; egyéni vállalkozó esetén: megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, adószámát, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét; költségvetési szerv esetén: megnevezését, KSH törzsszámát, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát, e-mail címét) és rövid bemutatkozását. Kézbesítési megbízott és/vagy meghatalmazott esetén a kézbesítési megbízott és/vagy meghatalmazott azon adatait, melyek fent a pályázó azonosításánál lettek megjelölve.

 

I/3.2. Cégszerű aláírással ellátott ajánlati nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás feltételeit tudomásul veszi, azt magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, és az abban foglalt feltételeknek nyertessége esetén maradéktalanul eleget tesz.

 

I./3.3. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, köteles pályázati ajánlatához csatolni a 30 napnál nem régebbi, eredeti, cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát és a képviseletére jogosult közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírás mintát (költségvetési szerv vagy intézmény esetén az alapító okiratot, alapító határozatot, egyesület esetén nyilvántartási kivonatát és valamennyi a képviseletükben eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratot, a képviseletre jogosult(ak) által hitelesítve, „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és a képviseletre jogosult(ak) aláírásával, valamint a képviseletre jogosult(ak) közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát).

A cégbíróság által elektronikus úton hitelesített cégkivonat papíralapon, kinyomtatva cégképviseletre jogosult(ak) által hitelesítve „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és cégszerű aláírással fogadható el.

 

Egyéni vállalkozó pályázó köteles pályázati ajánlatához csatolni vállalkozói igazolványát az egyéni vállalkozó által hitelesítve, „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és aláírásával.

 

I./3.4. A pályázónak a megpályázott pavilon tekintetében a havi bérleti díj + ÁFA összegére vonatkozó ajánlatát, azzal, hogy a megajánlott havi bérleti díj összege nem lehet alacsonyabb a Kiíró által a jelen pályázati kiírásban meghatározott induló havi bérleti díj összegénél.

 

I/3.5. A pavilonban megvalósítani kívánt funkciót; a folytatandó tevékenység részletes leírását, illetve meghatározását, pontosan megjelölve a tervezett nyitvatartási időt. A pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát a pályázónak igazolnia kell, továbbá a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetését, valamint azt, hogy kíván-e az I. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező lakosok részére kedvezményt biztosítani (pld. Kerületkártya elfogadóhelyként).

 

I/3.6. A pavilonban elvégezni kívánt felújítási, átalakítási munkálatok részletes és tételes, költségvetését, továbbá a munkák időszükségletét is tartalmazó leírását, illetve meghatározását; valamint látványtervet a kialakítani kívánt portálról.

 

I/3.7. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén vállalja az általa megajánlott bérleti díj – melynek összege nem lehet alacsonyabb, a Kiíró által a pavilonra a kiírásban megállapított induló bérleti díj összegénél -, valamint a pavilon használatával összefüggő valamennyi költség határidőben történő megfizetését a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint.

 

I/3.8. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a pavilonban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához, illetve a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek megszerzése a pályázó kötelessége.

 

I/3.9. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a pavilon karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségeket a bérbeadó nem téríti meg, az általa végzett munkálatok ellenértékének megtérítésére vagy bérbeszámításra semmiféle igényt nem tarthat és értéknövelő beruházást is saját kockázatára – megtérítési igény nélkül – végezhet; egyúttal vállalja a munkák elvégzéséhez, elvégeztetéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások (építési engedély, esetleges szakhatósági hozzájárulások) beszerzését, ideértve a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.

 

I/3.10. A pályázó köteles pályázati anyagához csatolni 30 napnál nem régebbi eredeti hatósági igazolásokat arról, hogy a pályázónak az ajánlattétel időpontjában adó, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása (Nemzeti Adó-és Vámhivatal általános adóigazolása) nincs, továbbá cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak az ajánlattétel időpontjában a Kiíróval szemben lejárt tartozása nincs, valamint nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, elektronikus úton kiadmányozott általános adóigazolás papíralapon, kinyomtatva cégképviseletre jogosult(ak) által hitelesítve „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és cégszerű aláírással fogadható el.

 

I/3.11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezért a nem természetes személyes pályázó köteles az ajánlatához csatolni a képviseletre jogosult cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát arról, hogy az általa képviselt szervezet az Nvt. 3 §-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősül és köteles feltárni tulajdonosi szerkezetét.

 

I/3.12. A pályázó köteles pályázatához csatolni a jelen pályázati kiírás mellékleteként csatolt, a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával ellátott „Adatkezelési tájékoztató”-t.

 

I/3.13. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az I/7. pont szerinti pályázati biztosíték megfizetését.

 

I/3.14. A pályázónak a pályázati ajánlata minden oldalát szignóval és folyamatos számozással, az utolsó oldalt cégszerű aláírással kell ellátnia. Az ajánlat fedőlapja nem kap számozást. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia.

 

A pályázatot a pályázati kiírásban felsorolt mellékletek csatolásával a pályázóra történő utalás nélküli, jelöletlen lezárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani – a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően -, a borítékon kérjük feltüntetni: „PAVILON PÁLYÁZAT”

A pályázat eredeti példányához csatolni kell a mellékletek eredeti példányát, a másolati példányokhoz a mellékletek egyszerű másolatát azzal, hogy a pályázaton meg kell jelölni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. Az eredeti példány és a másolatok közötti ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Amennyiben a pályázó az eredeti példányt nem jelöli meg, a Kiíró tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben eredetiként kezel.

 

A pályázathoz csatolt idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

I/4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.

 

I/5. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázat kizárólag személyesen, ügyfélfogadási időben (Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., ügyfélfogadási idő: hétfő: 14.00-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-12.00 vagy 1012 Budapest, Attila út 65.; ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00-18.30, kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.30, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00) nyújtható be.

 

I/6. A beérkezett pályázati anyagok felbontására 2022. július 13. napján 10.00 órai kezdettel közjegyző jelenlétében, zártkörűen kerül sor.

 

A pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság dönt legkésőbb 2022. augusztus 02. napjáig.

 

Nyertes pályázó az, aki az összességében legelőnyösebb, érvényes pályázatot nyújtja be.

 

A pályázat eredményéről a Kiíró a pályázókat írásban, az általuk a pályázatban megadott címre küldött ajánlott levélben értesíti a döntést követő 5 (öt) munkanapon belül.

 

I/7. A pályázók kötelesek pályázati biztosíték címén az induló bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő mértékű összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12010154-00379598-00100000 számú számlájára átutalni úgy, hogy a pályázati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának napján az Önkormányzat számlaszámán jóváírásra kerüljön azzal, hogy a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell a pályázati biztosíték megfizetését.

A pályázati biztosíték átutalásakor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Savanyúleves bástya pavilon” vagy „Clark Ádám tér pavilon”.

A jóváírás elmaradásával kapcsolatos minden kockázat a pályázót terheli, erre vonatkozóan a Kiíró mindenfajta igényt kifejezetten kizár, mely igény kizárását a pályázat benyújtásával a pályázó kifejezetten tudomásul vesz.

A pályázati biztosíték összege nyertes pályázat és a bérleti szerződés megkötése esetén óvadékként – 3 havi kaució részeként – beszámításra kerül.

A pályázati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázati biztosíték legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig ugyanazon bankszámlára kerül visszautalásra, ahonnan az átutalást korábban teljesítették abban az esetben, ha a Kiíró a pályázatot visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítja, az ajánlat érvénytelen, vagy az ajánlat nem nyert. A második helyre rangsorolt pályázó részére a pályázati biztosíték az azt követő 8 (nyolc) naptári napon belül kerül visszautalásra, amely napon a nyertes ajánlatot tevő pályázó a Kiíróval a bérleti szerződést megkötötte.

A Kiíró a visszatérített pályázati biztosíték után kamatot nem fizet.

Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy ha a bérleti szerződést a nyertes ajánlattevő neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült okból nem köti meg határidőben.

 

 

 

 

 1. Általános feltételek

 

II/1. A jelen pályázati kiírásban szereplő pályázati eljárási feltételek mind a Kiíróra, mind a pályázókra nézve kötelező érvényűek.

 

II/2. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést 2022. augusztus 05. napjáig megkötni. A bérleti szerződés határidőn belül történő megkötésének elmaradása esetén a nyertes pályázó ajánlata érvénytelennek minősül, az általa átutalt pályázati biztosíték pedig bánatpénzként a Kiírót illeti meg. A szerződéskötésre való jogosultság nem ruházható át, nem engedményezhető.

Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől visszalép, vagy a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg határidőben, úgy a második legjobb ajánlatot tevőt kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes a határidő lejártát követő 5 (öt) naptári napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére újabb, 8 (nyolc) naptári napos határidőt kell tűzni.

Ha a második legjobb ajánlatot tevő pályázó sem köt szerződést, akkor a Kiíró dönt az új pályázat kiírásáról.

 

II/3. Érvénytelen a pályázat, ha:

 

 1. ha határidőn túl került benyújtásra,
 2. az induló bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő mértékű pályázati biztosíték a Kiíró bankszámláján határidőben nem került jóváírásra;
 3. a hiányos vagy hibás ajánlatot tett pályázó a hiánypótlási, illetve a hibajavítási felszólításnak határidőben, maradéktalanul nem tesz eleget;
 4. a pályázat nem tartalmazza a jelen pályázati kiírás I/3. alatt, a pályázat tekintetében megjelölt kötelező tartalmi elemeket.
 5. a kötelező nyilatkozatok/mellékletek nem kerültek csatolásra (I/3.);
 6. a pályázat a megajánlott bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg vagy más ajánlatához köti vagy a pályázó által megajánlott bérleti díj nem éri el a jelen pályázati kiírásban meghatározott induló bérleti díjat.

 

II/4. A hiányos, vagy formailag hibás – de határidőben és szabályosan benyújtott, továbbá a pályázót, és a megajánlott bérleti díjat egyértelműen tartalmazó – ajánlatot tett pályázót a Kiíró határidő tűzése mellett egy alkalommal hiánypótlásra, illetőleg hiba javítására szólítja fel írásban, a pályázatban a pályázó által megadott e-mali címre küldött levél útján. A hiánypótlás lehetőségét a Kiíró egy alkalommal biztosítja, melynek határidejét a hiánypótlásnak a pályázó által a pályázatában megadott e-mali címre történt megküldésének napját követő 5 (öt) munkanapban határozza meg.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a pályázó által megadott e-mail cím hibás vagy a hiánypótlási felhívás a pályázó által a pályázatban megadott e-mail címre bármilyen más okból nem küldhető el, nem kézbesíthető. A kézbesítés elmaradásával kapcsolatos minden kockázat a pályázót terheli, erre vonatkozóan a Kiíró mindenfajta igényt kifejezetten kizár, mely igény kizárását a pályázat benyújtásával a pályázó kifejezetten tudomásul vesz.

Ha a pályázó határidőn belül maradéktalanul eleget tesz a hiánypótlási kiírásnak, illetve a hibajavításnak, ajánlatával a további eljárásban részt vesz. Ha a pályázó a hiánypótlásnak, illetve a hibajavításnak maradéktalanul nem tesz eleget határidőben, a hibás vagy hiányos ajánlat érvénytelen. A Kiíró azt a pályázót, akinek ajánlata érvénytelen, a pályázati eljárásból kizárja, és a pályázatot úgy bírálja el, mintha az érvénytelen pályázatot nem nyújtották volna be. Az érvénytelen ajánlatot tett pályázó számára a pályázati biztosíték visszajár.

 

II/5. A pavilonban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes pályázó kötelessége.

 

II/6. A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig – legfeljebb azonban a szerződéskötésig – kötve van, kivéve ha a Kiíró a pályázati kiírást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

Az elbírálási határidő Kiíró általi meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időtartamával a pályázó ajánlati kötöttsége is meghosszabbodik.

 

II/7. A jelen pályázati kiírás közzététele és a pályázati feltételek megállapítása nem jelent a Kiíró számára szerződéskötési kötöttséget, vagy kötelezettséget, mert a jelen pályázati kiírásban a Kiíró jogot formál arra, hogy a pályázati kiírást – a pályázatok beadási határideje lejártát megelőzően – indokolás nélkül visszavonja, és/vagy a pályázatot indokolás nélkül is az eljárásnak a pályázat Kiíró általi elfogadását megelőző bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa. Ezekben az esetekben a már befizetett pályázati biztosítékot a Kiíró 8 (nyolc) banki napon belül a pályázó(k) részére visszautalja. A pályázók nem igényelhetnek térítést a Kiírótól az ajánlatuk kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthetnek elő követelést.

 

II/8. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban szereplő eljárási határidőket meghosszabbítsa, vagy módosítsa.

 

II/9. A jelen pályázati eljárás és a megkötendő bérleti szerződés nyelve a magyar nyelv, joga a magyar jog. A pályázati eljárással, és a megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita elbírálása a magyarországi bíróságok joghatóságába tartozik.

 

II/10. Ha a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg határidőben, akkor a Kiíró a korábbi érvényes ajánlatot tevők közül új nyertes pályázót választ ki, amennyiben az elbírálásnál általa megállapított rangsor szerint van sorban következő pályázó. Az így kiválasztott új nyertes pályázó az őt illető, illetőleg terhelő jogok és kötelezettségek tekintetében az előző nyertes pályázó helyébe lép. Az új nyertes pályázót az erről szóló döntésről írásban értesíteni kell. Az új nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Az új nyertes pályázó kiválasztására irányuló eljárás a korábbival azonos feltételekkel ismételhető. Ha a nyertes pályázó helyébe új nyertes pályázó lép, akkor a korábbi nyertes pályázó részére a pályázati biztosíték nem jár vissza.

 

II/11. A Kiíró a pavilont a bérleti szerződés megkötését követő 5 (öt) napon belül adja birtokba a GAMESZ útján.

 

II/12. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodájának munkatársai telefonon a 458-3069 vagy a 458-3024 telefonszámokon válaszolnak.

 

II/13. Minden pályázónak a pályázati ajánlata kialakításában saját információira és értékítéletére kell támaszkodnia – beleértve a tulajdoni lapon szereplő adatokat -, a Kiíró esetlegesen hibás vagy hiányos tájékoztatására a pályázók nem hivatkozhatnak.

A pályázók kifejezetten elfogadják, hogy a pályázati kiíráson felül saját felelősségükre és költségükre kellő körültekintéssel tájékozódnak, és beszereznek minden olyan kiegészítő információt (közműellátás, műszaki állapot, üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárás stb.), amely a megalapozott ajánlattételhez szükséges.

Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – a pályázókat terheli.

 

II/14. A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat elbírálásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.

 

II/15. A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendeletében foglaltak az irányadók.

 

Budapest, 2022. június 23.

 

Váradiné Naszályi Márta

Polgármester