Nyári fejlesztő foglalkozások és táborok I. Kerületi általános iskolás korú gyermekek részére

Általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatására

HATÁRIDŐ

2021. május 31.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet „Az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező  táboroztatók támogatására”

A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Pályázat jellege: nyílt

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint

A pályázat célja és tartalma

I. Támogatandó pályázati célok

Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

 1. A járványhelyzet idején működő, a megszokottól eltérő, megnehezített oktatási körülmények ellensúlyozása, esetleges felzárkóztatás, készségfejlesztés,
 2. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatása;
 3. A Budavári Önkormányzat telephelyeinek, ingatlanjainak a pályázati célok megvalósítása érdekében való hasznosítása a foglaltság függvényében: Zamárdi Üdülő, Horányi Ifjúsági Tábor, Virág Benedek Ház, Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont[1].

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontba tervezett programokat úgy kell megszervezni, hogy az önkormányzati szünidei nyári tábort ne akadályozza.

 

II. A pályázók köre

 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok
 • természetes személyek (oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók és adószámmal rendelkező magánszemélyek)
 • alapítványok (közalapítványok kivételével)
 • bejegyzett civil szervezetek
 • egyházi szervezetek, vallási közösségek

 

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

 • korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy az I. kerületből jelentkező tanulók részére kedvezményes részvételi költséget biztosít, azaz a családok számára tanulónként egy heti program – étkezés biztosításával együtt – nem haladhatja meg a 20 000 Ft-ot, azaz húszezer forintot.

[1] A pályázat költségvetését úgy kell tervezni, hogy beleférjen az ingatlanok önköltséges bérleti díja.

A pályázat benyújtásának menete

III. A pályázat benyújtásának módja, határideje, hiánypótlás

A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Várnegyed újság.

A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges jogrendre – kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni:

nyari.tabor@budavar.hu

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/tenders) menüpontból.

 

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletei
  • a pályázó bemutatkozása
  • a program részletes leírása
  • a megvalósítás részletes költségvetése
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve)
 • Áfa-nyilatkozat (mellékelve)

(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31. (hétfő) 18:30 óra

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően a Budavári Önkormányzat két munkanapon belül visszaigazolást küld.

A pályázatok virtuális bontására 2021. június 1. napján kerül sor.

 

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül van lehetőség.

 

IV. Elszámolható költségek

 1. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 2. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)

A pályázat elbírálásának módja, eredményhirdetés

V. Pályázatok elbírálása

Elbírálási határidő: 2020. június 12.

 

A pályázat elbírálója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

 

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • a legmagasabb szakmai hozzáadott értéket biztosítja, azaz túlmutat a „gyermekmegőrzés” funkción és a résztvevő gyerekek számára maradandó értéket és tartalmas szakmai programot nyújt;
 • eléri a legnehezebb sorsú, a szülők munkába állása miatt megoldhatatlan helyzetbe kerülő családokat;
 • a pályázati programban a szakmai tartalomnak megfelelő, maximális csoportlétszám elérését biztosítja;
 • a családok, jelentkezők részére további kedvezményeket biztosít.

 

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.

 

VI. Szerződéskötés menete

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

 

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére.
 2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

 

A Támogatási Szerződés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

  

VII. A támogatás folyósítása

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VIII. Elszámolási kötelezettség

A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. június 12. (péntek) – 2021. augusztus 31. (kedd).

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2021. november 2-ig (kedd) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.

 

XI. Pályázati információ

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a nyari.tabor@budavar.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.