NYÁRI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK ÉS TÁBOROK I. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐ

2021. május 31.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet „Az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező  táboroztatók támogatására”

 

A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat jellege: nyílt

A támogatás formája: vissza nem térítendő

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint

 

Pályázati információ

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a nyari.tabor@budavar.hu címen. A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.

A pályázat célja és tartalma

Támogatandó pályázati célok

Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

 1. A járványhelyzet idején működő, a megszokottól eltérő, megnehezített oktatási körülmények ellensúlyozása, esetleges felzárkóztatás, készségfejlesztés,
 2. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatása;
 3. A Budavári Önkormányzat telephelyeinek, ingatlanjainak a pályázati célok megvalósítása érdekében való hasznosítása a foglaltság függvényében: Zamárdi Üdülő, Horányi Ifjúsági Tábor, Virág Benedek Ház, Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont[1].

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontba tervezett programokat úgy kell megszervezni, hogy az önkormányzati szünidei nyári tábort ne akadályozza.

 

 1. A pályázók köre
 • oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok
 • természetes személyek (oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók és adószámmal rendelkező magánszemélyek)
 • alapítványok (közalapítványok kivételével)
 • bejegyzett civil szervezetek
 • egyházi szervezetek, vallási közösségek

 

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

 • korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;
 • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy az I. kerületből jelentkező tanulók részére kedvezményes részvételi költséget biztosít, azaz a családok számára tanulónként egy heti program – étkezés biztosításával együtt – nem haladhatja meg a 20 000 Ft-ot, azaz húszezer forintot.

[1] A pályázat költségvetését úgy kell tervezni, hogy beleférjen az ingatlanok önköltséges bérleti díja.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázat benyújtásának módja, határideje, hiánypótlás

A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Várnegyed újság.

A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges jogrendre – kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni:

nyari.tabor@budavar.hu

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/tenders) menüpontból.

 

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletei
  • a pályázó bemutatkozása
  • a program részletes leírása
  • a megvalósítás részletes költségvetése
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve)
 • Áfa-nyilatkozat (mellékelve)

(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31. (hétfő) 18:30 óra

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően a Budavári Önkormányzat két munkanapon belül visszaigazolást küld.

A pályázatok virtuális bontására 2021. június 1. napján kerül sor.

 

Hiánypótlás:

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül van lehetőség.

 1. Elszámolható költségek
 2. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
 3. Dologi kiadások
 • anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
 • szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
 • tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása)

A pályázat elbírálásának módja, eredményhirdetés

Pályázat elbírálása

 

Elbírálási határidő: 2020. június 12.

A pályázat elbírálója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

 

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

 • a legmagasabb szakmai hozzáadott értéket biztosítja, azaz túlmutat a „gyermekmegőrzés” funkción és a résztvevő gyerekek számára maradandó értéket és tartalmas szakmai programot nyújt;
 • eléri a legnehezebb sorsú, a szülők munkába állása miatt megoldhatatlan helyzetbe kerülő családokat;
 • a pályázati programban a szakmai tartalomnak megfelelő, maximális csoportlétszám elérését biztosítja;
 • a családok, jelentkezők részére további kedvezményeket biztosít.

 

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.

 

 1. Szerződéskötés menete

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

 

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére.
 2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

 

A Támogatási Szerződés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.

A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

 

VII. A támogatás folyósítása

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VIII. Elszámolási kötelezettség

A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. június 12. (péntek) – 2021. augusztus 31. (kedd).

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2021. november 2-ig (kedd) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit.