Kertszépítési pályázat

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat kertépítési pályázatot hirdet.

HATÁRIDŐ

2021. május 17.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat fontos célkitűzése a város zöldfelületeinek növelése, környezettudatosság erősítése.

A program végrehajtásának keretében, a zöldfelületek növelésének és minőségi fejlesztésének érdekében Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Kertszépítés címmel társasházak, lakásszövetkezetek, magánszemélyek számára a belső udvarok zöldítésére, minőségi fejlesztésére, környezettudatosság érdekében eszközbeszerzésre (komposztáló, esővízgyűjtő) indítására.

A pályázat kiírásakor rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: bruttó 20 000 000 Ft.

Pályázni lehet:

 • udvarok, kertek, előkertek zöldfelületi fejlesztésre
 • zöldhomlokzatok kialakítására
 • eszközre (komposztáló, esővízgyűjtő)

A pályázat célja és tartalma

1. A pályázók köre

Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén lévő olyan társasház, lakásszövetkezet, magánszemély (továbbiakban: Pályázó) pályázhat, amelynek lakóépületei udvaros, zártudvaros területtel, kerttel rendelkeznek.

2. Támogatásra jogosult anyagok, eszközök, tevékenységek, elszámolható munkák

A támogatásra kizárólag még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázat keretében a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdett alábbi munkák számolhatók el:

 • fák, cserjék, fűszernövények, kúszónövények, lágyszárúak, palánták, fűmag beszerzése és telepítése, termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzése és telepítése, földmunkák elvégzése (az elnyert támogatási összeg minimum 60%-ában);
 • kertrendezési munkálatok elvégzése, ideértve az aszfalt, beton feltörését, festési munkálatokat, sitt és egyéb szállítási munkák elvégzését;
 • növényorvosi, favédelmi, idősfa ápolási munkálatok elvégzése, ehhez szükséges eszközök beszerzése, szakember felfogadása;
 • alapanyagok beszerzése köztéri elemek készítéséhez, gyalogos burkolatok létesítése, kész kertibútorok, kiegészítők (pl. padok, asztalok, ágyások, madárodú és -itató, hulladékgyűjtő, komposztkeret, kerti csap, kerékpártároló) beszerzése;
 • öntözőrendszer kiépítése, modernizálása;
 • kerti szerszámok beszerzése vagy bérlése (gereblye, ásó, lapát, csákány, talicska, hulladékgyűjtő zsák), munkagépek bérlése (lap vibro, kerti henger stb.);
 • növénykonténerek, virágládák, illetve az ezek megépítéséhez szükséges alapanyagok beszerzése;
 • csobogók, ivókút, esővízgyűjtő, drén beszerzése vagy kialakítása;
 • futónövényekhez rács, háló, zöldfal létesítéséhez szükséges elemek beszerzése, illetve ezek kialakítása;
 • a szükséges műszaki vizsgálatok, részletes tervezés díja (legfeljebb a tervezett költségvetés 5%-áig)
 • esővízgyűjtőre és komposztáló keretre egyedileg is lehet pályázni.

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

 • Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
 • A nyertes pályázatokkal szemben elvárt önrész: a teljes projekt költségének minimum 50%-a.
 • A pénzbeli támogatás mértéke: a projekt összköltségnek legfeljebb 50%-a.
 • A megpályázható összeg pályázónként 10.000 – 1.000.000 Ft.

4. A sikeres pályázat megfelel az alábbi szempontoknak:

 • kimutathatóan megnöveli a zöldfelületi arányt, a fennálló állapothoz képest;
 • legalább 60% a zöldfelület-létesítési költség részaránya;
 • fenntartható és költséghatékony megvalósítás, fenntartás;
 • a Pályázó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat követően legalább 24 hónapig gondoskodik a kialakított zöldfelület fenntartásáról és a beszerzett eszközök állagának megóvásáról.
 • a Kiíró számára a terület megtekintésére lehetőséget biztosít

5. Elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében:

 • A pályázó nagyobb önrészt vállal a minimum előírtnál;
 • több pályázó közösen kialakított tervvel pályázik, amely az egész tömböt érintő koncepció kialakítását és a zöldfelületek összenyitását jelenti,
 • ha a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet több albetétet tartalmaz
 • az elvárt 60%-nál magasabb a közvetlen zöldfelület-létesítési költség részaránya;
 • a tervek közösségi tervezéssel jönnek létre – a lakóközösség tagjainak bevonásával, folyamatos, rendszeres közbenjárásával és közös javaslataik alapján, együtt alakítják ki az udvarzöldítési tervet, programot, amit az egyeztető gyűlésekről, megbeszélésekről készített jegyzőkönyvekkel / fotódokumentációkkal igazolnak;
 • létrejönnek az udvaron új közösségi rekreációs funkciók – pihenést, testedzést, közösségi tevékenységet, játékot segítő eszközök (pl. testedző eszköz/ gép, nyugágy, ugróiskola felfestések, sakkasztal, padok stb., bármi, ami felsorolt tevékenységhez szükséges lehet, azt segíti.).
 • falra futó – lehetőleg közvetlen talajkapcsolattal rendelkező – növényekkel zöldfalak is keletkeznek;
 • tetőkert létesül addig biológiailag inaktív tetőfelületen (udvarban található építmény -tároló, szaletli, esőbeálló, féltető stb.) vagy alápincézett, aláépített (pl. mélygarázs) udvarban;
 • a kialakított új zöldfelület hosszabb ideig tartó megnyitása történik meg közhasználat céljára,
 • újrahasznosított anyagok használata (recycling, upcycling) történik;
 • az udvar kialakítása illeszkedik stílusában, ritmusában, anyaghasználatában a ház építészeti kialakításához.
 • honos, biodiverz növényállomány kialakítása valósul meg,
 • madár – és rovarbarát növényalkalmazás és egyéb élővilág barát megoldások kerülnek kialakításra (madáritató, odú, fészek, méh hotel, gyíkvár stb)
 • a kert területén begyűjtött csapadékkal történő locsolás
 • a megvalósult fejlesztés közérdeket is szolgál

Részteljesítés

Támogatási összeg kifizetésének feltételei:

 • A pályázat utófinanszírozott, a részletes költségkimutatás, mellékelt számlák, valamint a műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni jegyzőkönyv felvétele alapján válik kifizethetővé.
 • A megvalósításra rendelkezésre álló időkeret a pályázat elbírálása utáni szerződéskötéstől számított 1 év, amely 1 alkalommal postai úton az eredeti megállapodás mellékletében lévő nyilatkozaton benyújtott kérelem alapján további fél évvel meghosszabbítható.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN 2021. május 17. napjáig kell postára adni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Irodának címezve (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), vagy legkésőbb 2021. május 17. 12:00 óráig személyesen benyújtani a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

A borítékra kérjük ráírni:

„Kertszépítés pályázat

Iktatóban nem bontható fel,

azonnal címzetthez továbbítandó”

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A postai küldeményként feladott pályázatok elvesztéséből eredő kockázatot a Pályázó viseli. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a Kiírótól nem igényelhető vissza.

A pályázat támogatása nem jelenti a hatósági engedélyek automatikus megadását (pl. közterület foglalás, tulajdonosi hozzájárulás), a szükséges engedélyeket a Pályázónak kell beszereznie.

Hiánypótlás

Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró hiánypótlási felszólító e-mailben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra felszólító e-mail megküldését követőn 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására e-mailben (kertszepites@budavar.hu), személyesen vagy postai úton van lehetőség a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

 

A pályázathoz kapcsolódó határidők:

 • Benyújtás határideje: 2021. május 17.
 • A bírálat határideje, eredményhirdetés: 2021. május 31-ig.
 • A Támogatási Szerződés megkötése: 2021. június 30-ig.
 • Megvalósítási határidő: a támogatási szerződés megkötését követő 1 év.

 

Adatkezelés:

Az adatkezelési tájékoztató a mellékletben található.

A Pályázó, a pályázat leadásával tudomásul veszi és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során leadott fényképes anyagokat a Budavári Önkormányzat saját marketing és sajtó anyagaihoz felhasználhatja.

Formai követelmények

A pályázati adatlapot 2 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, eredményhirdetés

A pályázatokat a beérkezett pályázati anyag, illetve amennyiben szükséges helyszíni bejárások alapján Bírálóbizottság véleményezi, és tesz javaslatot a támogatás mértékéről. A pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének előzetes kikérésével a Polgármester bírálja el.

A Bírálóbizottság a Polgármester által felkért szakértőkből áll. A Bírálóbizottság – a pályázati kiírás céljaival összhangban – jogosult nem csupán a teljes pályázatot, hanem annak egyes pályázati elemeinek megvalósítását javasolni. A Bírálóbizottság javaslatot tehet a döntéshozónak arra, hogy a pályázatot feltételekkel támogassa.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1) a 1. sz. mellékletben található adatlap hiánytalanul kitöltve

2) az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolata és 60 napnál nem régebbi földhivatalból kikért helyszínrajz;

3) Társasház/lakásszövetkezet esetében, amennyiben a társasház/lakásszövetkezet közös képviselője vagy az intéző bizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő) magánszemély:

a) jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a közös képviselő megválasztását – a közös képviselő által hitelesítve

b) jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata a határozatképes közgyűlésről, amely tartalmazza a pályázaton való részvételről szóló közgyűlési határozatot – a közös képviselő által hitelesítve ennek hiányában a közös képviselő nyilatkozatát a pályázaton való részvételi szándékról.

c) jegyzőkönyv és jelenléti ív másolata, amely tartalmazza a közös képviselőnek a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazását nyertes pályázat esetén – a közös képviselő által hitelesítve, ennek hiányábana közös képviselő nyilatkozata arról, hogy pályázati támogatás elnyerése esetén a társasház/ lakásszövetkezet határozatot hoz a szerződés megkötésére való felhatalmazásáról

4) amennyiben a társasház/lakásszövetkezet közös képviselője jogi személy:

a) a 3. pontban szereplő közgyűlési határozatok vagy közös képviselői nyilatkozatok;

b)  ha a közös képviselő jogi személy a közhiteles cégnyilvántartásban még nem szerepel,  nyilvántartásba vételének igazolása;

c) a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya.

 

5) eredeti banki igazolás arról, hogy a társasház/lakásszövetkezet/magánszemély saját bankszámlával rendelkezik;

6) amennyiben több társasház/ lakásszövetkezet az 5. pont 3. bekezdés szerint közösen pályázik úgy egy konzorcium szerződés;

7) a projekttartalom koncepcióját bemutató vázlat vagy terv

 • a jelenlegi és a tervezett állapotot bemutató,
 • 1-1 darab felülnézeti ábrázolás északjellel, méretezéssel, értelmezhetőséget segítő feliratok és/ vagy jelmagyarázat feltüntetésével

8) A tervezett projekt leírása, kitérve:

 • a jelenlegi és a tervezett állapot leírására (összhangban a vázlat/tervrajzokkal)
 • kivitelezési költségbecslés
 • a zöldfelületi arány változásának mértékére;
 • hogy miként kívánják a fenntartható és költséghatékony megvalósítást,
 • valamint a kivételezést követően a terület fenntartását biztosítani,
 • a tervezett anyaghasználat (burkolatok, növényhasználat, kerti elemek) bemutatására,
 • egyéb, a tervezett projekt szempontjából releváns információkra (pl.: udvar kialakítás koncepciója).

9) jelenlegi állapotot bemutató fotók (min. 3, max. 5 db),

10) Amennyiben a Pályázó más támogatásban is részesül, és jelen pályázatban ugyanarra a munkára igényel további támogatást, az egyéb támogatásról nyilatkozat benyújtása szükséges a támogatási mérték megítéléséhez. a) pályázat nevét, évét,

b) a támogatott munka megnevezését, támogatás mértékét.

 

A nyilatkozatban szerepeltetni kell:

11) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§ szerinti nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (pályázati felhívás melléklete). A Kiíró a pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumokat bekérhet.