KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSHEZ NYÚJTOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2024. ÉVBEN

HATÁRIDŐ

2024. augusztus 30.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 1. A pályázat megnevezése és célja

 

 • Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) pályázatot hirdet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 06.) önkormányzati rendeletének 4/b. mellékletében az „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K 89)” jelű költségvetési K89 előirányzatából bruttó 5 000 000 Ft keretösszegben

 

kerékpáros közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatásra.

 

 • A pályázat célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve végrehajtása a közlekedési szokások, eszközök megváltoztatására terén, annak érdekében, hogy 2030-ra az I. kerületben jelenleg autóval közlekedő helyi vagy környékbeli lakosok 10%-a kerékpárra térjen át. A támogatás a 14-23 év közötti korosztályt célozza meg.

 

 • Támogatás igényelhető új és használt kerékpár vásárlásának céljára.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak KÖRE:

 

 • Pályázatot nyújthat be az természetes személy, aki
  • Budapest I. kerület közigazgatási területén folyamatosan legalább 1 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
  • a) 14. életévét betöltött oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanulónak törvényes képviselője vagy
 1. b) 18. életévét betöltötte és közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és
 • 23. életévét még nem töltötte be,

(a továbbiakban Tanuló).

 

 1. A pályázati feltételek, a pályázat formai és tartalmi követelményei:

 

 • Pályázati feltételek:
  • Pályázat az 1. pontban meghatározott célra nyújtható be.
  • Pályázat jelen kiírás közzétételi ideje és 2024. augusztus 15. közötti időszakban vásárolt új és használt kerékpár költségének támogatására nyújtható be.
  • Az elnyerhető támogatás mértéke: hagyományos kerékpár esetén 100.000 Ft, elektromos kerékpár (kizárólag pedelek) esetén 200.000 Ft.
  • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozás formájában.
  • A támogatás 50%-os intenzitású, tehát a kerékpár számlával igazolt árának maximum az 50%-áig terjedhet.
  • A támogatás használt kerékpárokra is felhasználható, amennyiben az hivatalos kerékpárszaküzletből, számlával igazolt módon lett vásárolva.
  • A támogatás nyújtásának feltételei:
 1. A Tanuló sikeres vizsgát tesz az önkormányzat által ingyenesen biztosított közúti közlekedési ismeretekről szóló oktatást követően.
 2. A Tanuló, illetve törvényes képviselője a kerékpárt regisztráltatja.
 3. A Tanuló, illetve törvényes képviselője baleset-, felelősség és lopásbiztosítást köt.
 4. A Tanuló, illetve törvényes képviselője vállalja, hogy a kerékpár legalább 1 évig – fenntartási időszak ideje alatt – a tulajdonában marad.
 5. A Tanuló, illetve törvényes képviselője a támogatást jelző matricát a kerékpárra kiragasztja, és fenntartási idősszak (1 év) alatt nem távolítja el. Amennyiben a matrica megsérül, leesik vagy elkopik, haladéktalanul újat igényel.
  • Nem nyújtható támogatás azon személy esetében:
 • akinek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
 • akinek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
 • aki a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
 • aki a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
  • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen.
  • Csak pedelek-rendszerű elektromos kerékpárra adható támogatás. Ennél az eszköznél csak pedálozás esetén kapcsol be a motor. Tehát az elektromotor egy kiegészítő, segítő funkciót jelent. A motor teljesítménye ebben az esetben nem lehet több mint 250W és a rásegítés is csak 25 km/h-ig engedélyezett. A típus meghatározásában a gyártó hivatalos adatai az irányadóak.
  • Érvénytelen a pályázat, ha
 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó nyújtotta be;
 • nem a támogatandó célra nyújtották be;
 • határidőn túl került benyújtásra;
 • a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget a pályázó.

 

 • A pályázathoz kötelezően benyújtandó adatlap tartalma és mellékletek felsorolása:

 

 • Pályázati adatlap, mely tartalmazza
 • A Tanuló, illetve törvényes képviselője adatait, így különösen nevét, címét, tartózkodási helyét, valamint elérhetőségének megjelölését, bankszámlaszámát.
 • A kerékpár vásárlás adatait.

 

 • Mellékletek
 • A személy igazolására alkalmas igazolvány másolata
 • Lakcímkártya másolata
 • Tanulói, vagy hallgatói jogcím igazolása
 • Kerékpárvásárlást igazoló számla másolata – amennyiben már rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor
 • A számla kiegyenlítésének igazolása – amennyiben már teljesült a kifizetés a pályázat benyújtásakor
 • Nem vérszerinti szülő esetén gyámkirendelő határozat
 • A pályázati adatlapon megjelölt nyilatkozatok

 

 1. a pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

 • Benyújtási határidő: meghirdetéstől folyamatos a pályázati keret kimerüléséig, de legfeljebb augusztus 30-ig.

A pályázat benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határidő 2024. augusztus 30. 24.00 óra.

 

 • A benyújtás helye és módja:

Pályázat benyújtására személyesen, a Polgármesteri Hivatal székhelyén (1014 Budatest I. kerület, Kapisztrán tér 1.) földszinti ügyfélszolgálati irodán vagy postai úton – 1276 Budapest, Pf.: 1198. postafiók címre címezve – van lehetőség a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. A borítékon fel kell tüntetni „Kerékpáros közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás 2024”

Pályázat benyújtására elektronikus úton is lehetőség van, egyrészt a pályázatnak a kerekparpalyazat@budavar.hu elektronikus címre történő megküldésével, ez esetben a pdf formátumú pályázatot elektronikus aláírással kell ellátni, másrészt a pályázó ügyfélkapujának használatával a https://epapir.gov.hu weboldalon keresztül (önkormányzat KRID azonosítószáma: 131973180).

 

 1. A hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések

 

 • A pályázat kezelője a beérkezett pályázatokat megvizsgálja. Amennyiben a beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz, vagy a pályázó a szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy pályázata jelenleg érvénytelennek minősül, és a hiányok pótlására hívja fel határidő megadásával, és azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a pályázat elutasításra kerül.
 • Hiánypótlási határidő legfeljebb 15 nap, kivéve tanulói, vagy hallgatói jogcím igazolása intézményváltás esetén, abban az esetben legfeljebb 60 nap. A hiánypótlás benyújtásának határideje – a pályázat személyes benyújtása esetén – a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le. Határidőben benyújtottnak minősül a hiánypótlás, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania, hogy a hiánypótlást határidőben postára adta. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a határnap a 24.00 óra végén jár le.
 • Hiánypótlási felhívás esetén a pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.

 

 1. A pályázatok elbírálásának határideje, az eredményéről történő értesítés módja

 

 • A pályázati kiírásnak pályázatok a benyújtás sorrendjében a pályázati keret erejéig részesülnek támogatásban. Hiánypótlási felhívás esetén a Pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.
 • A benyújtott pályázatokról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban VIKB) dönt.
 • A pályázat kezelője által hiánytalannak minősített pályázatokról a VIKB több alkalommal, a pályázatok beérkezéséhez igazodóan folyamatosan dönt.
 • A pályázat kezelője a pályázatok elbírálásáról és a meghozott döntésről valamennyi pályázót 15 napon belül írásban értesíti. Az értesítést vagy ajánlott postai küldeményként kell megküldeni a pályázó által megadott pályázati levelezési címre, vagy elektronikus úton a pályázó által megadott elektronikus levélcímre vagy ügyfélkapura megküldve.
 • A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen, a pályázó valamennyi mellékletet és nyilatkozatot csatolja, továbbá, hogy ne álljon fel vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok.

 

 1. A támogatási jogviszony létrejöttére és a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

 

 • A nyertes pályázókkal (a továbbiakban támogatott) a döntést követő 30 napon belül Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban támogató) támogatási jogviszonyt létesít támogatói okirat közlése révén.
 • Amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírás 7.1. pontjában feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatói okirat kibocsátását megtagadja.

 

 1. ELSZÁMOLÁSI ÉS FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

 • A támogatási jogviszony alapján a támogatottak az elnyert támogatás összegét elszámolási kötelezettséggel kapják.
 • Az elszámolásra az elszámolási lapon kerül sor, a pénzügyi elszámoláshoz nyújtott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. A pénzügyi elszámoláson túl a támogatott igazolni köteles jelen felhívás 3.1.7. a)-b)-c) pontok teljesítését.
 • Az elszámolást a támogatott jelen felhívás 8.2 pont teljesítését követő 30 napon belül köteles benyújtani.
 • A támogatás összegét az elszámolás jóváhagyását követő 15 napon belül támogatott bankszámlájára történő utalással egyenlíti ki a támogató.
 • Amennyiben a támogatott a jelen felhívás 3.1.7. d) és e) pontjában meghatározott, és a támogatási szerződésben előírt fenntartási kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatás visszafizetésére a támogató által megadott bankszámlaszámára történő utalással. Ennek elmulasztása esetén vele szemben a támogatói okiratban rögzített, szerződésszegésre irányadó rendelkezések alkalmazásának van helye.

 

 1. Alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

 

 • A pályázatok benyújtására, elbírálására, és a támogatási jogviszonyra a pályázati kiírásban foglalt feltételeken túl a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell.

 

 1. pályázati információk

 

 • Pályázati lebonyolító: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Iroda; e-mail: kerekparpalyazat@budavar.hu
 • Pályázati kapcsolattartó:

Mészáros Róbert városüzemeltetési ügyintéző

e-mail: meszaros.robert@budavar.hu, telefon: +36 1 4583046, +36 20 408 6573

Bruckner Richárd városüzemeltetési ügyintéző

e-mail: bruckner.richard@budavar.hu, telefon: +36 1 4583008, +36 20 339 6307

 

A pályázati csomag tartalma:

 1. pályázati KIÍRÁS
 2. Kitöltendő nyomtatványok:
 3. Adatlap
 4. Nyilatkozatok
 • Adatkezelési tájékoztató

 

Budapest, 2024. ……………………. hó …… nap