Helyiség pályázat

HATÁRIDŐ

2022. május 31.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró

nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonát képező, alábbiakban meghatározott nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérleti jogának elnyerésére

 

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete, valamint a Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottságának jelen pályázati felhívást jóváhagyó 80/2022. (V. 3.) TB határozata alapján:

 

Pályázaton meghirdetésre kerülő helyiségek
Cím Helyrajzi szám Terület (m2) Megnevezés* Induló (minimális)

havi bérleti díj

(nettó)

Attila út 71. ajtó: 3. 7109/0/A/4 17 üzlethelyiség 56.851.- Ft
Attila út 77. földszint 7113/0/A/1 38 üzlethelyiség 127.078.- Ft
Attila út 77. földszint 7113/0/A/3 32 műhely 107.013.- Ft
Attila út 133. 6794/2/A/70 53 iroda 404.644.- Ft
6794/2/A/71 68 üzlethelyiség
Batthyány u. 18. 14017/0/A/8 51 műhely 119.387.- Ft
Fő u. 3. (Bem rkp. 2.) 14403 277 ——- 844.077.- Ft
Hegyalja út 3. földszint 3. 7396/8/A/6 15 üzlethelyiség 50.163.- Ft
Krisztina krt. 51. földszint 1. 7603/0/A/1 30 üzlethelyiség 100.325.- Ft
Logodi u. 51. 6737/0/A/3 14 műhely 35.079.- Ft
Mészáros u. 18. 7521/0/A/49 43 üzlethelyiség 601.950.- Ft
7521/0/A/50 137 egyéb helyiség
Mészáros u. 62. 7423/0/A/2 137 egyéb helyiség 458.151.- Ft
Országház u. 8. 6663 36 ——- 150.498.- Ft
Országház u. 10. 6662 209 ——- 830.044.- Ft
Országház u. 16. 6647 34 ——- 142.137.- Ft
Szilágyi Dezső tér 3. pinceszint 14275/0/A/2 84 műhely 196.637.- Ft
Táncsics Mihály u. 17. 6553/1 22 ——- 91.971.- Ft
Úri u. 34. 6679 41 ——- 171.401.- Ft

 

*Önálló helyrajzi számon – önálló albetétként – nyilvántartott helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett megnevezése.

A Kiíró a meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett térmértékért, ingatlan-nyilvántartási megnevezésért, valamint a helyiségek műszaki állapotáért nem vállal szavatosságot. A helyiségek megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra.

A helyiségek elhelyezkedését, közmű-ellátottságát, a helyiségek után fizetendő külön szolgáltatási díjakat jogcímenkénti bontásban, valamint az Miniszterelnökség Építésügyi, Építészeti és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartás alapján a védettség jogi jellegét a jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A helyiségekben kizárólag kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató, irodai, raktározási, gépkocsi-tárolási tevékenység gyakorolható.

 

A helyiségekben vendéglátó-ipari tevékenység 23.00 óra után nem folytatható azzal, hogy 22.00 óra utáni nyitva tartás esetén teljes körű akusztikai szakvéleményt kell a bérlőnek saját költségére készíttetni, mely kikötést a bérleti szerződésben rögzíteni kell.

 

A helyiségek bérleti díjával és költségeivel kapcsolatos információk:

 • A helyiségek induló (minimális) bérleti díja a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó rendelkezésekről szóló 45/2017. (III. 23.) Kt. sz. határozat, valamint az azt módosító 103/2017. (V. 25.) és 252/2017. (XII. 14.) Kt. sz. határozatok alapján került megállapításra.
 • A bérleti díj minden évben, a tárgyév március 1-jén – a bérbeadó egyoldalú közlésével, a bérleti szerződés módosítása nélkül – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével növekszik.
 • A bérlő a bérleti díj esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott külön szolgáltatási díjakat.
 • A bérleti díjat és a külön szolgáltatási díjakat a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti ÁFA terheli.
 • A bérlő a helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a helyiség használatának teljes időtartama alatt, a közüzemi szolgáltatókkal kötött egyedi szolgáltatási szerződés alapján, közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni.

 

A bérleti szerződés időtartama:

A helyiségek bérbeadása 5 (öt) év határozott időtartamra történik az alábbi kivétellel.

A helyiségbérleti jogviszony időtartama legfeljebb 10 (tíz) év lehet, amennyiben

 1. a) a bérlő a pályázatában és a bérleti szerződésben vállalja, hogy a helyiséget saját költségére, megtérítési és bérbeszámítási igény nélkül, teljes egészében, a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi, illetve teljes körűen felújítja és
 2. b) a bérlő által a helyiségben végzett tevékenység folytatásához – tekintettel a helyiségben folytatott tevékenység jellegére vagy volumenére – az Önkormányzatnak nyomós érdeke fűződik.

A bérlő által vállalt felújítási, átalakítási, korszerűsítési kötelezettség teljesítését a bérlő igazolni, a bérbeadó jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőrizni köteles. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződésben vállalt felújítási, átalakítási, korszerűsítési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, akkor ez a magatartás szerződésszegésnek minősül és alkalmazni kell a szerződésszegésnek a mindenkori jogszabályok által meghatározott jogkövetkezményeit.

 

A műemlékvédelem alatt álló épületekben, illetve városkép jelentőségű védett környezetben lévő helyiségeknél bármilyen átalakításhoz az elsőfokú műemlékvédelmi szakhatóság előzetes írásbeli engedélye is szükséges.

 

 1. A pályázat feltételei

 

I/1. A pályázat közzétételének helye: a Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtáblája, valamint az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu). Az Önkormányzat a pályázat kiírásáról a Várnegyed újságban tájékoztatást ad.

 

I/2. A pályázat lebonyolítója: Budapest Főváros I. kerületi Polgármesteri Hivatal, Vagyonhasznosítási Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefonszám: 458-3069, 458-3024).

 

A pályázat lebonyolításában közreműködik: a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ, 1011 Budapest, Iskola utca 16., e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu, telefonszám: 225-2448).

 

A GAMESZ munkatársai biztosítják a helyiségek megtekintését az alábbi időpontokban:

 

Helyiségek megtekintési időpontjai
Cím 1. megtekintési időpont 2. megtekintési időpont
Attila út 71. ajtó: 3. 2022. 05. 10. 10:00-11:00 2022. 05. 24. 10:00-11:00
Attila út 77. földszint (1-es albetét) 2022. 05. 12. 10:00-11:00 2022. 05. 26. 10:00-11:00
Attila út 77. földszint (33-as albetét) 2022. 05. 12. 10:00-11:00 2022. 05. 26. 10:00-11:00
Attila út 133. 2022. 05. 11. 13:30-14:30 2022. 05. 25. 13:30-14:30
Batthyány u. 18. 2022. 05. 10. 09:00-10:00 2022. 05. 24. 09:00-10:00
Fő u. 3. (Bem rkp. 2.) 2022. 05. 17. 14:00-15:00 2022. 05. 24. 14:00-15:00
Hegyalja út 3. földszint 3. 2022. 05. 11. 15:00-16:00 2022. 05. 25. 15:00-16:00
Krisztina krt. 51. földszint 1. 2022. 05. 16. 11:00-12:00 2022. 05. 23. 11:00-12:00
Logodi u. 51. 2022. 05. 12. 11:30-12:30 2022. 05. 26. 11:30-12:30
Mészáros u. 18. 2022. 05. 11. 11:15-12:15 2022. 05. 25. 11:15-12:15
Mészáros u. 62. 2022. 05. 11. 10:00-11:00 2022. 05. 25. 10:00-11:00
Országház u. 8. 2022. 05. 16. 14:00-15:00 2022. 05. 23. 14:00-15:00
Országház u. 10. 2022. 05. 16. 15:00-16:00 2022. 05. 23. 15:00-16:00
Országház u. 16. 2022. 05. 16. 16:00-17:00 2022. 05. 23. 16:00-17:00
Szilágyi Dezső tér 3. pinceszint 2022. 05. 12. 09:00-10:00 2022. 05. 26. 09:00-10:00
Táncsics Mihály u. 17. 2022. 05. 19. 15:00-16:00 2022. 05. 26. 15:00-16:00
Úri u. 34. 2022. 05. 19. 14:00-15:00 2022. 05. 26. 14:00-15:00

 

 

I/3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

I/3.1. A pályázó adatait (statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetén: megnevezését – cégnév, rövidített cégnevet-, statisztikai azonosítóját, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének számát, telefonszámát, e-mail címét; nyilvántartási számmal rendelkező szervezet esetén: megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát, e-mail címét; egyéni vállalkozó esetén: megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, adószámát, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét; költségvetési szerv esetén: megnevezését, KSH törzsszámát, adószámát, székhelyét, képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát, e-mail címét) és rövid bemutatkozását. Kézbesítési megbízott és/vagy meghatalmazott esetén a kézbesítési megbízott és/vagy meghatalmazott azon adatait, melyek fent a pályázó azonosításánál lettek megjelölve.

 

I/3.2. Cégszerű aláírással ellátott ajánlati nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás feltételeit tudomásul veszi, azt magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, és az abban foglalt feltételeknek nyertessége esetén maradéktalanul eleget tesz.

 

I./3.3. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, köteles pályázati ajánlatához csatolni a 30 napnál nem régebbi, eredeti, cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát és a képviseletére jogosult közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírás mintát (költségvetési szerv vagy intézmény esetén az alapító okiratot, alapító határozatot, egyesület esetén nyilvántartási kivonatát és valamennyi a képviseletükben eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratot, a képviseletre jogosult(ak) által hitelesítve, „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és a képviseletre jogosult(ak) aláírásával, valamint a képviseletre jogosult(ak) közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát).

A cégbíróság által elektronikus úton hitelesített cégkivonat papíralapon, kinyomtatva cégképviseletre jogosult(ak) által hitelesítve „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és cégszerű aláírással fogadható el.

 

Egyéni vállalkozó pályázó köteles pályázati ajánlatához csatolni vállalkozói igazolványát az egyéni vállalkozó által hitelesítve, „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és aláírásával.

 

I./3.4. A pályázónak a megpályázott helyiség tekintetében a havi bérleti díj + ÁFA összegére vonatkozó ajánlatát, azzal, hogy a megajánlott havi bérleti díj összege nem lehet alacsonyabb a Kíiró által a jelen pályázati felhívásban meghatározott induló (minimális) havi bérleti díj összegénél.

 

I/3.5. A helyiségben megvalósítani kívánt funkciót; a folytatandó tevékenység részletes leírását, illetve meghatározását, pontosan megjelölve a tervezett nyitvatartási időt. A pályázati felhívásban megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát a pályázónak igazolnia kell, továbbá a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetését, valamint azt, hogy kíván-e az I. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező lakosok részére kedvezményt biztosítani (pld. Kerületkártya elfogadóhelyként).

 

I/3.6. A helyiségben elvégezni kívánt felújítási, átalakítási munkálatok részletes és tételes, költségvetését, továbbá a munkák időszükségletét is tartalmazó leírását, illetve meghatározását; valamint látványtervet a kialakítani kívánt portálról.

 

I/3.7. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén vállalja az általa megajánlott bérleti díj – melynek összege nem lehet alacsonyabb, a Kiíró által a helyiségre a kiírásban megállapított induló (minimális) bérleti díj összegénél -, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatával összefüggő valamennyi költség határidőben történő megfizetését a jelen pályázati felhívásban foglaltak szerint.

 

I/3.8. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek – beleértve a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Thtv.) előírt hozzájárulásokat is – megszerzése a pályázó kötelessége.

 

I/3.9. Cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a helyiség felújítását azzal, hogy az általa végzett munkálatok ellenértékének megtérítésére vagy bérbeszámításra semmiféle igényt nem tarthat és értéknövelő beruházást is saját kockázatára – megtérítési igény nélkül – végezhet. Vállalja továbbá a munkák elvégzéséhez, elvégeztetéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások (építési engedély, esetleges szakhatósági hozzájárulások, Thtv. szerinti hozzájárulás) beszerezését, ideértve a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.

 

I/3.10. A pályázó köteles pályázati anyagához csatolni 30 napnál nem régebbi eredeti hatósági igazolásokat arról, hogy a pályázónak az ajánlattétel időpontjában adó, vagy adók módjára behajtandó köztartozása, a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása (Nemzeti Adó-és Vámhivatal általános adóigazolása) nincs, továbbá cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak az ajánlattétel időpontjában a Kiíróval szemben lejárt tartozása nincs, valamint nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, elektronikus úton kiadmányozott általános adóigazolás papíralapon, kinyomtatva cégképviseletre jogosult(ak) által hitelesítve „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és cégszerű aláírással fogadható el.

 

I/3.11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdése szerint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezért a pályázó köteles az ajánlatához csatolni a képviseletre jogosult cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát arról, hogy az általa képviselt szervezet az Nvt. 3 §-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősül és köteles feltárni tulajdonosi szerkezetét.

 

I/3.12. A pályázó köteles pályázatához csatolni a jelen pályázati felhívás 2. mellékleteként csatolt, a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával ellátott „Adatkezelési tájékoztató”-t.

 

I/3.13. A pályázónak a pályázati ajánlata minden oldalát szignóval és folyamatos számozással, az utolsó oldalt cégszerű aláírással kell ellátnia. Az ajánlat fedőlapja nem kap számozást. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia.

 

A pályázatot a pályázati felhívásban felsorolt mellékletek csatolásával a pályázóra történő utalás nélküli, jelöletlen lezárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani – a pályázati felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően -, a borítékon kérjük feltüntetni: „HELYISÉGPÁLYÁZAT”

A pályázat eredeti példányához csatolni kell a mellékletek eredeti példányát, a másolati példányokhoz a mellékletek egyszerű másolatát azzal, hogy a pályázaton meg kell jelölni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. Az eredeti példány és a másolatok közötti ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Amennyiben a pályázó az eredeti példányt nem jelöli meg, a Kiíró tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben eredetiként kezel.

 

A pályázathoz csatolt idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

I/4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

 

I/5. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázat

 • személyesen, ügyfélfogadási időben (Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) vagy
 • postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.) nyújtható be.

Postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a pályázó pályázatát legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja.

 

I/6. A beérkezett pályázati anyagok felbontására 2022. június 09. napján 10.00 órakor közjegyző jelenlétében kerül sor.

 

A pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság dönt legkésőbb 2022. július 31. napjáig.

 

Nyertes pályázó az, aki az összességében legelőnyösebb, érvényes pályázatot nyújtja be.

 

A pályázat eredményéről a Kiíró a pályázókat az általuk a pályázatban megadott címre küldött ajánlott levélben értesíti.

 

I/7. A pályázók kötelesek pályázati biztosíték címén az induló (minimális) bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő mértékű összeget a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12010154-00379598-00100000 számú számlájára átutalni úgy, hogy a pályázati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának napján az Önkormányzat számlaszámán jóváírásra kerüljön, azzal, hogy a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell a pályázati biztosíték megfizetését.

A pályázati biztosíték átutalásakor a közlemény rovatban kérjük a megpályázni kívánt ingatlan címét, vagy helyrajzi számát feltüntetni. A jóváírás elmaradásával kapcsolatos minden kockázat a pályázót terheli, erre vonatkozóan a Kiíró mindenfajta igényt kifejezetten kizár, mely igény kizárását a pályázat benyújtásával a pályázó kifejezetten tudomásul vesz. A pályázati biztosíték összege nyertes pályázat és a bérleti szerződés megkötése esetén óvadékként – 3 havi kaució részeként – beszámításra kerül. A pályázati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik.

A pályázati biztosíték a Tulajdonosi Bizottság döntését követő 15 naptári napon belül ugyanazon bankszámlára kerül visszautalásra, ahonnan az átutalást korábban teljesítették abban az esetben, ha a Kiíró a pályázatot visszavonja, vagy eredménytelennek nyilvánítja, az ajánlat érvénytelen, vagy az ajánlat nem nyert. A második helyre rangsorolt pályázó részére a pályázati biztosíték az azt követő 15 naptári napon belül kerül visszautalásra, amely napon a nyertes ajánlatot tevő pályázó a Kiíróval a bérleti szerződést megkötötte.

A Kiíró a visszatérített pályázati biztosíték után kamatot nem fizet.

A pályázati biztosíték összege a nyertes ajánlattevő részére nem jár vissza, ha a bérleti szerződést a nyertes ajánlattevő neki felróható okból nem köti meg határidőben.

 

 1. Általános feltételek

 

II/1. A jelen pályázati felhívásban szereplő pályázati eljárási feltételek mind a Kiíróra, mind a pályázókra nézve kötelező érvényűek.

 

II/2. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést a bizottsági döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül megkötni. A bérleti szerződés határidőn belül történő megkötésének elmaradása esetén a nyertes pályázó ajánlata érvénytelennek minősül, az általa átutalt pályázati biztosíték pedig bánatpénzként a Kiírót illeti meg. A szerződéskötésre való jogosultság nem ruházható át, nem engedményezhető.

Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől visszalép, vagy a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg határidőben, úgy a második legjobb ajánlatot tevőt kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes a határidő lejártát követő 15 naptári napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére újabb, 8 naptári napos határidőt kell tűzni.

Ha a második legjobb ajánlatot tevő pályázó sem köt szerződést, akkor a Kiíró dönt az új pályázat kiírásáról vagy a helyiség más módon történő bérbeadásáról.

 

II/3. Érvénytelen a pályázat, ha:

 

 1. ha határidőn túl került benyújtásra,
 2. az induló (minimális) bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő mértékű pályázati biztosíték a Kiíró bankszámláján határidőben nem került jóváírásra;
 3. a hiányos vagy hibás ajánlatot tett pályázó a hiánypótlási, illetve a hibajavítási felszólításnak határidőben, maradéktalanul nem tesz eleget;
 4. a pályázat nem tartalmazza a jelen pályázati felhívás I/3. alatt, a pályázat tekintetében megjelölt kötelező tartalmi elemeket.
 5. a kötelező nyilatkozatok/mellékletek nem kerültek csatolásra (I/3.);
 6. a pályázó által megajánlott bérleti díj nem éri el a jelen pályázati felhívásban meghatározott induló (minimális) bérleti díjat.

 

II/4. A hiányos, vagy formailag hibás – de határidőben és szabályosan benyújtott, továbbá a pályázót, és a megajánlott bérleti díjat egyértelműen tartalmazó – ajánlatot tett pályázót a Kiíró határidő tűzése mellett egy alkalommal hiánypótlásra, illetőleg hiba javítására szólítja fel írásban, a pályázatban a pályázó által megadott címre küldött levél útján. A hiánypótlás lehetőségét a Kiíró egy alkalommal biztosítja, melynek határidejét a kézhezvételt követő 8 munkanapban határozza meg. Ha a pályázó határidőn belül maradéktalanul eleget tesz a hiánypótlási felhívásnak, illetve a hibajavításnak, ajánlatával a további eljárásban részt vesz. Ha a pályázó a hiánypótlásnak, illetve a hibajavításnak maradéktalanul nem tesz eleget határidőben, a hibás vagy hiányos ajánlat érvénytelen. A Kiíró azt a pályázót, akinek ajánlata érvénytelen, a pályázati eljárásból kizárja, és a pályázatot úgy bírálja el, mintha az érvénytelen pályázatot nem nyújtották volna be. A Kiíró a pályázót ajánlata érvénytelenségéről, illetve a kizárásról az érvénytelenség megállapításától számított 15 naptári napon belül írásban értesíti. Az érvénytelen ajánlatot tett pályázó számára a pályázati biztosíték visszajár.

 

II/5. A nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek – beleértve a Thtv.-ben előírt hozzájárulásokat is – megszerzése a nyertes pályázó kötelessége.

 

II/6. A jelen pályázati felhívás közzététele és a pályázati feltételek megállapítása nem jelent a Kiíró számára szerződéskötési kötöttséget, vagy kötelezettséget, mert a jelen pályázati felhívásban a Kiíró jogot formál arra, hogy a pályázati felhívást – a pályázatok beadási határideje lejártát megelőzően – indokolás nélkül visszavonja, és/vagy a pályázatot indokolás nélkül is az eljárásnak a pályázat Kiíró általi elfogadását megelőző bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa. Ezekben az esetekben a már befizetett pályázati biztosítékot a Kiíró 8 banki napon belül a pályázó(k) részére visszautalja.

 

II/7. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati felhívásban szereplő eljárási határidőket meghosszabbítsa, vagy módosítsa.

 

II/8. A jelen pályázati eljárás és a megkötendő bérleti szerződés nyelve a magyar nyelv, joga a magyar jog. A pályázati eljárással, és a megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita elbírálása a magyarországi bíróságok joghatóságába tartozik.

 

II/9. Ha a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg határidőben, akkor a Kiíró a korábbi érvényes ajánlatot tevők közül új nyertes pályázót választ ki, amennyiben az elbírálásnál általa megállapított rangsor szerint van sorban következő pályázó. Az így kiválasztott új nyertes pályázó az őt illető, illetőleg terhelő jogok és kötelezettségek tekintetében az előző nyertes pályázó helyébe lép. Az új nyertes pályázót az erről szóló döntésről írásban értesíteni kell. Az új nyertes pályázó számára a szerződéskötési határidő az új nyertes ajánlatról történt értesítés kézhezvételétől kezdődik. Az új nyertes pályázó kiválasztására irányuló eljárás a korábbival azonos feltételekkel ismételhető. Ha a nyertes pályázó helyébe új nyertes pályázó lép, akkor a korábbi nyertes pályázó részére a pályázati biztosíték nem jár vissza.

 

II/10. A Kiíró a nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül adja birtokba a GAMESZ útján.

 

II/11. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodájának munkatársai telefonon a 458-3069 vagy a 458-3024 telefonszámokon válaszolnak.

 

II/12. Minden pályázónak a pályázati ajánlata kialakításában saját információira és értékítéletére kell támaszkodnia – beleértve a tulajdoni lapon szereplő adatokat -, a Kiíró esetlegesen hibás vagy hiányos tájékoztatására a pályázók nem hivatkozhatnak.

A pályázók kifejezetten elfogadják, hogy a pályázati felhíváson felül saját felelősségükre és költségükre kellő körültekintéssel tájékozódnak, és beszereznek minden olyan kiegészítő információt (közműellátás, műszaki állapot, üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárás stb.), amely a megalapozott ajánlattételhez szükséges.

Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – a pályázókat terheli.

 

II/13. A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 

 

Budapest, 2022. május 6.

 

 

 

Váradiné Naszályi Márta

Polgármester