Energiahatékonysági pályázat

További részletek, a pályázathoz szükséges dokumentumok a Tovább gombra kattintva tekinthetők meg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki „természetes személyek részére nem önkormányzati tulajdonú I. kerületi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatására.”

 

Kiíró: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat elbírálója: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

Pályázat benyújtása: 2021. július 20-tól folyamatos, energetikaipályázat@budavar.hu email címen várjuk a pályázatokat.

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 50 000 000,- Ft,  azaz ötven millió forint

Támogatás mértéke: korszerűsítés számlákkal igazolt költségének 50%-a, de legfeljebb 500 000 Ft azaz ötszázezer forint.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázatot csak a 2021. évben megkezdett, de a pályázat benyújtásakor még be nem fejezett korszerűsítési munkálatokra lehet benyújtani.

A pályázat célja és tartalma

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lévő nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének a támogatása, a kerületi lakóingatlanok állagának javítása.

A pályázat benyújtásának menete

Pályázatot nyújthat be az a természetes személy (továbbiakban: Pályázó), aki az alábbi feltételeket teljesíti:

 1. a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
 • Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa. Tulajdonostársak kizárólag közösen nyújthatnak be pályázatot (együttes pályázók a továbbiakban: Pályázó), de legalább egyiküknek életvitelszerűen a lakóingatlanban kell élnie.

vagy

 • Budapest I. kerület közigazgatási területén a kérelem benyújtásakor a korszerűsítéssel érintett nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlant érintően 1 évet meghaladó bérleti joggal rendelkezik és életvitelszerűen a bérelt lakóingatlanban él.
 1. Pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
 2. a) egyedülélő és egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát (171 000 Ft/fő)
 3. b) család esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (142 500Ft/fő).

 

 1. Támogatható korszerűsítési munkálatok és elszámolható költségek köre:

 

 1. Nyílászárók cseréje esetén amennyiben:

 

Hőátbocsátási tényező tekintetében legalább:

 • Üveg: Ug max 1,0 W/m2K,
 • Tok és szárny: Uf max1,15 W/m2K tulajdonságoknak megfelelő nyílászáró beépítése történik

 

 1. Fűtéskorszerűsítés esetén:
 • komfortfokozat egy szinttel történő javítása,
 • összkomfortos lakás esetén dokumentummal igazolhatóan jobb hatékonyságú (kevesebbet fogyasztó) berendezésre történő csere
 • „A”, „A+”, „A++” energiaosztályú kazán beépítése „B”, „C”, „D” energiafokozatú kazán helyett
 • HÉRA fűtés lecserélésekor egyedi központi fűtésrendszer kiépítése

 

 

 1. Világításkorszerűsítés esetén:
 • elavult elektromos hálózat cseréje és egyidejűleg a világító berendezésekben LED-es megoldások alkalmazása legalább a berendezések 50 százalékában
 • okos világítórendszerek kiépítése

 

 1. Elszámolható költségek:
 • tevékenységhez elszámolható anyagok és
 • tervezési, építési, szerelési munkák munkadíjai (együtt vállalkozói díj)

 

A támogatás összegében a munkadíj maximum a támogatott költségek 50%-a lehet.

Amennyiben a korszerűsítéssel érintett munkákhoz más állami vagy önkormányzati támogatást is igénybe vesz a Pályázó, a pályázat elszámolásakor egyértelműen el kell különíteni azokat a számlákat, amelyek jelen pályázat, és amelyek más pályázati forrás terhére kerülnek elszámolásra.

 1. Pályázat közzététele, benyújtásának módja, kötelező tartalmi elemei:
 • A pályázati felhívás közzétételének helye: az Önkormányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Várnegyed újság
 • A pályázat benyújtása folyamatos, támogatás az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében elkülönített keret erejéig nyújtható
 • A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1014, Budapest, Kapisztrán tér 1.), postai úton (1250 Budapest, Pf. 35.) a borítékon fel kell tüntetni: „lakóingatlankorszerűsítési pályázat 2021”, továbbá elektronikusan az energetikaipályázat@budavar.hu e-mail címen nyújtható be.
 • A pályázatot a Pályázati felhívás 1. számú mellékelte szerinti PÁLYÁZATI ADATLAP-on kell benyújtani

A PÁLYÁZATI ADATLAP-hoz az alábbi kötelező mellékelteket kell csatolni:

 • jövedelemigazolások
 • lakásbérlet esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló okirat másolatát (pl.: bérleti szerződés, használati megállapodás)
 • lakásbérlet esetén a lakóépület tulajdonosának írásbeli hozzájárulását a korszerűsítési munkálatokhoz, valamint a felek megállapodását a korszerűsítéssel létrehozott új érték tulajdonjogát érintően, és a felek közötti elszámolás módjáról legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban

A pályázat elbírálásának módja, eredményhirdetés

A pályázati felhívásnak megfelelő pályázatok a benyújtás sorrendjében a pályázati keret erejéig részesülnek támogatásban.

A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 60 napon belül dönt.

A pályázati eljárás során egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra 15 napos hiánypótlási határidővel.

Hiánypótlási felhívás esetén a Pályázat a hiánypótlás teljesítését követő naptól minősül a benyújtási sorrend tekintetében benyújtottnak.

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesít.

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítsa.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.

A nyertes Pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt.