Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák igazgatói beosztásának betöltésére

HATÁRIDŐ

2024. április 7.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

igazgatói beosztásának betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig szól

 

Munkavégzés helye: 1016 Budapest Nyárs utca 2-4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.
 • Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
 • Vezeti a nevelőtestületet, előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat.
 • A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása; az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátásának koordinálása.
 • Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról szóló valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus).
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • Megfelelés a Púétv. 27. § (1) bekezdés b) és c) pontjának, valamint az (5) bekezdésnek (a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen).
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat
 • kerületi helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:

 • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 • magas szintű kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • nyitottság a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására
 • döntésképesség és következetesség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői programját.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • A négyéves szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumot.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 1. pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
 2. megbízása esetén a Puétv. 74. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
 3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 4. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 5. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 6. a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
 7. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/tenders/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus 16. napja

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 7.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Az igazgatói pályázatról Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejét követő hónapban esedékes testületi ülésén, de legkésőbb 2024. június 30-ig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus (e-mailen) vagy postai úton lehet benyújtani. Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni).

 

 • Elektronikus úton: a anita@budavar.hu email címre (egy fájl-ban) történő megküldéssel.

Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „igazgatói pályázat – Brunszvik Teréz Budavári Óvodák”

 • Postai úton: Budavári Polgármesteri Hivatal részére (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., postafiók: 1276 Budapest, Pf. 1198).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „igazgatói pályázat – Brunszvik Teréz Budavári Óvodák”

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Sárközi Anita (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3082-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kinevezésben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidőt kell kikötni, de nem köthető ki próbaidő annak a részére, aki a pedagógiai intézet alaptevékenysége szerinti munkakörben legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik, ha kinevezésével egyidejűleg igazgatói megbízást kap. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu, valamint a https://budavargmsz.hu/ honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: