Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet gazdasági igazgató

HATÁRIDŐ

2021. november 21.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Kjt.) 20/A.-20/B. § és 23. §, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot hirdet

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

(a továbbiakban: GAMESZ)

gazdasági igazgató

(gazdasági vezető-magasabb vezető)

munkakörének betöltésére.

 

 

Munkakör, beosztás: gazdasági igazgató, gazdasági vezető

 

A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Iskola utca 16.

 

Jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 év), 2022. január 1-től 2026. december 31-ig szól.

 

Munkáltató: a jogviszony létesítése és megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása a polgármester jogkörébe tartozik[1]. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a GAMESZ igazgatója (intézményvezető) jogosult.

 

A gazdasági igazgató feladatköre: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezet irányítása és ellenőrzése, különös tekintettel az Ávr.-ben rögzített feladatok ellátására.

 

Munkabér és egyéb juttatások: a gazdasági vezető munkabére a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően, a GAMESZ költségvetésének figyelembevételével és a belső szabályzatok alapján kerül megállapításra.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség (egyetem, főiskola) és okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel[2].
 • Legalább hároméves vezetői gyakorlat.
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja nem áll fenn.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát és motivációs levelét.
 • Az intézmény gazdasági vezetésére és irányítására vonatkozó programot.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • A pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolását.
 • A büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy
  1. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
  2. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
  3. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e (a pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat);
  4. a vele való munkaviszony létesítése esetén a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
  5. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  6. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • önkormányzati fenntartású költségvetési szervnél – pénzügyi, gazdasági területen – szerzett szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat,
 • helyismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság,
 • analitikus, szintetizáló és lényeglátó képesség,
 • kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, együttműködő képesség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21. (24:00)

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan vagy postai úton lehet benyújtani.

 • Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Postai úton: Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

A borítékon/e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: ,,gazdasági igazgató pályázat – GAMESZ, Budavár”

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea a Szervezési Csoport munkatársa nyújt a 06/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi[3]. A GAMESZ gazdasági vezetőjét a polgármester bízza meg. A magasabb vezetői megbízással (gazdasági vezető) egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (gazdasági igazgató) való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A megbízás, munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2022. január 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://budavar.hu/ és a http://budavargmsz.hu/ honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

[1] Az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja. A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a gazdasági vezető kinevezése, megszüntetése és díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének (polgármester) a hatáskörébe tartozik.

 

[2] Kivéve, ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

 

[3] A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázatot a megbízási, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott bizottság véleményezi.