2024. évi Energetikai korszerűsítési pályázat társasházak részére

HATÁRIDŐ

2024. május 30.

 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2024. évi Energetikai korszerűsítési pályázata

 kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére

 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2024. évre Energetikai korszerűsítési pályázatot ír ki az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek számára energetikai korszerűsítési munkálatokra, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában, elszámolási kötelezettséggel.

A pályázat célja: az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóépületei energetikai korszerűsítésének támogatása.

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a www.budavar.hu honlapon. 

A pályázat kiírásának időpontja:       2024. április 16.

A pályázatok beérkezésének határideje:      2024. május 30., 16.00 óra

A pályázatok beérkezésének határideje jogvesztő. A határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek, nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat zárt borítékban, személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), valamint postai úton nyújtható be (1276 Budapest, Pf. 1198.). A borítékon kérjük feltüntetni: „2024. évi Energetikai korszerűsítési pályázat”.

A postai úton benyújtott pályázat határidőre történő beérkezésének, illetve a pályázat elveszésének kockázata a pályázót terheli. A pályázatok benyújtása – különösen a postai-, futár-kézbesítés – esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a pályázó viseli.

A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni és Támogatási szerződést kötni. Amennyiben az energetikai korszerűsítési munkák már elkezdődtek, csak akkor lehet pályázatot benyújtani, ha a munkákat lezáró átadás-átvétel és a munkák teljes kifizetése még nem történt meg. Továbbá Támogatási szerződés sem köthető megvalósult, lezárt, átadott munkákra vonatkozóan, azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma nem előzheti meg a Támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontját.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek (társasház képviseletében a közös képviselet vagy az Intéző Bizottság elnöke, lakásszövetkezet képviseletében az igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag).

A támogatás mértéke:

A támogatás összege az energetikai korszerűsítés összköltségének maximum 50%-a, de legfeljebb 6 millió forint.

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság által az egyes társasházak esetében elfogadott támogatási összeg függ a beérkezett pályázatok számától, valamint az elvégezni kívánt munkálatok szükségességétől és hasznosságától.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

 1. a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
 2. b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
 3. c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
 4. d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
 5. e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
 6. f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A pályázat az alábbi műszaki tartalommal támogatható:

Épületek külső és belső felújítási munkálatai közül

 • hőszigetelés (homlokzaton, lapostetőn, magastető belső felületén, zárófödémen, tűzfalon, aljzaton és lábazaton, de a műszakilag együvé tartozó munkák nem bonthatók részekre: pl. homlokzati hőszigetelésnél a munkát vakolással és homlokzatképzéssel együttesen kell elvégezni, egybeszámítani);
 • nyílászárók cseréje, amennyiben a jelenleginél jobb (vagy legalább Uw max 1,6 W/m2k) hőátbocsátási tényezővel rendelkező szerkezet kerül beépítésre (a nyílászárók cseréjével együtt járó javítások is elszámolhatók; preferált az eredeti nyílászáró anyagával, osztásrendjével és színével azonos kialakítású új nyílászáró beépítése; lehetséges csak a belső szárnyak cseréje a külső szárnyak megtartásával);
 • fűtési rendszer cseréje vagy korszerűsítése, amennyiben igazolhatóan jobbá válik az épület és a lakások energetikai hatékonysága, azaz kevesebb energiát fogyaszt a társasház a munkálatok elvégzését követően (a fűtéskorszerűsítéssel együtt járó esetleges kéménykorszerűsítések, vezetékcserék és javítások is elszámolhatók).

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

Az 1 eredeti példányban benyújtott papíralapú dokumentáció mellett kérjük a pályázatot 1 elektronikus másolati példányban, pendrive-on is benyújtani!

 • Jelentkezési adatlap nyilatkozatokkal
 • Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, a pályázathoz csatolni kell az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.
 • Közgyűlési határozatok + jelenléti ív másolatai (a közös képviselet által hitelesítve):
  • határozat a közös képviselővé választásról;
  • határozat a pályázaton való részvételről és a közös képviselő felhatalmazása a pályázat lebonyolítására, valamint a Támogatási szerződés aláírására;
  • határozat az energetikai korszerűsítési munkák elvégzéséről, a kivitelező kiválasztásáról (árajánlatok csatolása szükséges);

A közgyűlési határozatban kellő részletezettséggel kerüljön rögzítésre a pályázni kívánt energetikai korszerűsítési munka tárgya, beazonosítható legyen a műszaki tartalom (pl. épületrész pontos meghatározása, adott felújítási ütem tartalmának rögzítése is szükséges).

A kivitelező kiválasztására vonatkozóan a közgyűlési határozat tartalmazza a kiválasztott kivitelező adatait (név, székhely) és a kivitelező által az adott kivitelezésre vonatkozóan megajánlott ajánlati árat.

Amennyiben a kivitelezés összege meghaladja a bruttó 5 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni legalább 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlat beszerzésével, ezek közül választja ki a legkedvezőbb ajánlatot a társasház közgyűlése.

  • határozat az energetikai korszerűsítés összköltségének legalább 50%-át elérő mértékű pénzügyi önerő biztosításáról, és a finanszírozás módjáról.

A közgyűlésnek az energetikai korszerűsítés összköltségére vonatkozóan szükséges a minimum 50%-os önerőt biztosítani, amely a kivitelezési költség mellett tartalmazhatja a kapcsolódó egyéb, a pályázatban elszámolható költségeket is (pl. a műszaki ellenőr díja, a tervezői művezetés díja, a tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei).

 • Jogi személyiségű közös képviselet esetén az aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi aláírás mintájának (2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés) csatolása szükséges annak igazolására, hogy a pályázatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a pályázó képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott – a meghatalmazott aláírását is tartalmazó – írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó(k) aláírási címpéldányát, vagy ügyvédi aláírás mintáját is. Meghatalmazás esetén a meghatalmazás körének a meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie.

 

 • Az önerő/saját forrás igazolása (az önerő az energetikai korszerűsítés összköltségének legalább 50%-a), amely történhet:
  • bankszámla kivonat másolatával, vagy a társasház meglévő megtakarítási számla kivonatával;
  • banki hitelfelvételről szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • Lakástakarék Pénztárról (LTP) szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
  • egyéb felújítási pályázaton nyert támogatásról szóló határozattal vagy a megkötött Támogatási szerződéssel;
  • a társasházban a tulajdonosok rendkívüli (határidős) célbefizetésről szóló közgyűlési határozatával.
 • A pályázat műszaki tartalmának bemutatásához mellékelni szükséges:
  • az épület eredeti és tervezett állapotáról műszaki leírás, a megvalósítani tervezett munkák tételes bemutatása; szakvélemény; műszaki tervek; az újonnan beépített nyílászáró szerkezetek, fűtőberendezések energetikai tanúsítványa;

ha a korszerűsítés több ütemben, több szakaszban valósul meg, pontos elhatárolása a már elvégzett munkáknak a jelenlegi pályázatban megvalósításra tervezett műszaki tartalomtól;

  • kivitelezői árajánlat(ok), és az esetleg már megkötött vállalkozói szerződés;

amennyiben a kivitelezés összege meghaladja a bruttó 5 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni legalább 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlat beszerzésével, melyet a pályázathoz mellékelni szükséges, megjelölve azt az árajánlatot, amelyről döntött a társasház közgyűlése;

  • fotódokumentáció az épületről, a tervezett korszerűsítéssel érintett épületrészről, gépészetről;
  • hatósági és/vagy közműszolgáltatók által előírt kötelezések, jegyzőkönyvek.

 

 • Az energetikai korszerűsítési munkálatok hatóságok által történő engedélyezésére vonatkozó igazolások (másolati példány csatolása szükséges):
 • Örökségvédelmi engedély

hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály

Elérhetőség: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55., email: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu, telefon: 1/235-1752

 • Örökségvédelmi hatósági bizonyítvány a tervezett munkák tudomásulvételéről

hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály – elérhetőség: lásd előző)

 

 • Településképi bejelentés tudomásulvétele

hatóság: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda

Elérhetőség: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., ügyintéző: Bajor Béla, tel: 1/458-3070, email: bajor@budavar.hu, foepitesz_iroda@budavar.hu

 

Tájékoztató a műszaki tartalom engedélyezéséhez:

 1. a) Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 63. § (3) bekezdése alapján végzett tevékenységek műemléki épületen.
 2. b) Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 64. § (2) és (3) bekezdései alapján végzett tevékenységek műemléki épületen, valamint világörökségi területen meglévő nem műemléki épületen.
 3. c) Településképi bejelentéshez kötött tevékenység: A településkép védelméről szóló 30/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján végzett tevékenység.

Meglévő épületeken – építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez, vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött – olyan építési tevékenység, mely az ingatlan közterületi megjelenését érinti. Fővárosi és kerületi védett építmény esetében a bejelentési kötelezettség a belső (épületen belüli) munkákra is kiterjed.

 

A pályázati dokumentáció hiánypótlására egy alkalommal, 15 (tizenöt) naptári napos teljesítési határidő kitűzése mellett a közös képviselőnek a jelentkezési adatlapon megjelölt címre küldött hiánypótlásra felszólító e-mail alapján kerülhet sor.

Amennyiben a hiánypótlás nem kerül benyújtásra a hiánypótlási felhívásban feltüntetett határidőben, vagy a hiányokat nem pótolják teljeskörűen az előírt határidőben, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat értékelési szempontjai:

A pályázatok elbírálása a benyújtott dokumentáció, a műszaki tartalomról szóló szakvélemények, az önerő igazolása és a hatósági hozzájárulások alapján történik.

A pályázatok elbírálása során a támogatások összege a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetésével összhangban kerül megállapításra.

A támogatási összeg az ingatlan műszaki állapota, a felújítás sürgőssége, továbbá városképi, energiahatékonysági szempontok alapján kerül meghatározásra.

Az összes körülmény mérlegelését követően a támogatás megállapításáról és mértékéről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönt, várhatóan 2024. szeptember 16-ig.

 

A pályázók értesítése: a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság döntését követően az eredménytábla (a nyertes pályázók névsora és az elnyert támogatás összege) az elbírálást követően közzétételre kerül a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Az Önkormányzat a nyertes társasházakkal Támogatási szerződést köt.

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja.

A Támogatási szerződés megkötésének határideje 2024. november 29.

A támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés meghozatalán kívül az, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírásban feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését megtagadja.

A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy a pályázó valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a felhatalmazás megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál korábbi időpontot nem tartalmazhat. Az azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó) felhatalmazást nem szükséges a pályázatban becsatolni, azt a támogatásról szóló döntést követően a nyertes pályázóknak szükséges benyújtaniuk a Támogatási szerződés megkötését megelőzően.

A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

 • amennyiben a jelen pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg,
 • amennyiben a pályázatot befejezett munkálatok támogatására nyújtják be,
 • amennyiben a benyújtott pályázat hiányos és a hiányokat a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben sem pótolták maradéktalanul,
 • amennyiben a pályázó Társasháznak lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé,
 • amennyiben a pályázat jókarbantartási munkákra, valamint új épületek/épületrészek építésére irányul,
 • a pályázó Társasház reklámhálót (molinót) helyezett ki a társasház épületének a homlokzatára.

A felújításra elszámolható költségek: a kivitelezés költségei (anyag és munkadíj), a felelős műszaki vezető díja, a műszaki ellenőr díja, a tervezői művezetés díja, a szakértői művezetés díja, a tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei, a közterület-használati díj.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján támogatásban részesülő társasházak esetén a támogatásából megvalósuló beruházáshoz szükséges közterület-használat 30 napig díjmentes, azt követően a közterület-használati díjból a jogosult olyan mértékben jogosult kedvezményre, amilyen mértékben az önkormányzati támogatás a beruházás igazolt költségéhez hozzájárul. A közterület-használathoz a fentieken felül engedélyt kell kérni a fővárosi önkormányzattól vagy a helyi önkormányzattól.

A támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többletbefizetés kizárólag akkor írható elő, amennyiben a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli célbefizetésről döntöttek.

Amennyiben a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő vállalkozói szerződést szeretne kötni, köteles azt előzetesen a kijelölt Önkormányzati Megbízottal jóváhagyatni.

Amennyiben a kiviteli költség meghaladja a pályázatban megjelölt összeget, úgy a többletköltség a pályázó társasházat terheli.

Amennyiben a kivitelezés költsége kevesebb, mint az előirányzat, abban az esetben a benyújtott számlák 50%-a finanszírozható a támogatásból, maximum az elnyert támogatás összegéig.

 

Felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr megbízása:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 13. § és 16. § bekezdései alapján kell az építkezésen Felelős műszaki vezetőt, valamint Műszaki ellenőrt megbízni.

A Felelős műszaki vezetőt és a Műszaki ellenőrt a Magyar Mérnöki Kamara internetes oldalán https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek valamint a Magyar Építész Kamara internetes oldalán https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#  választhatják ki.

Az Önkormányzat megbízása alapján Önkormányzati Megbízottak végzik el a pályázat műszaki tartalmának ellenőrzését, helyszíni szemléket tartanak, a felújításról, korszerűsítési munkákról szakvéleményt készítenek, valamint a pályázat elszámolásánál aláírásukkal igazolják a munkák elvégzését (az építési napló, az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a számlák aláírása szükséges).

 

A támogatás elszámolásához benyújtandó elszámolási dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • írásos kifizetési kérelmet a társasház közös képviselőjétől, a társasház bankszámlakivonattal igazolt számlaszámának feltüntetésével;
 • a számlák másolatát a közös képviselő által hitelesítve, a műszaki ellenőr és az önkormányzati megbízott által aláírva;
 • az aláírt vállalkozói szerződés közös képviselő által hitelesített másolatát;
 • névjegyzékbe bejegyzett műszaki ellenőr és/vagy felelős műszaki vezető megbízási szerződésének másolatát, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet szerint alkalmazásuk kötelező volt (az építtető érdekeit képviselő műszaki ellenőr foglalkoztatása erősen ajánlott);
 • felelős műszaki vezető nyilatkozatát, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet szerint felelős műszaki vezető alkalmazása kötelező volt;
 • a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát a kiviteli munka befejezéséről (aláírva az önkormányzati megbízott, valamint a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr által), hatósági engedélyt (ha engedélyköteles tevékenység folyt);
 • az építési napló másolatát, lezárva és aláírva az önkormányzati megbízott, valamint a felelős műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr által;

Építési napló vezetése kötelező, amennyiben jogszabály írja elő (lsd. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 22. § (1) és (1a) bekezdését, valamint a 24.-27. § bekezdéseiben foglaltakat), továbbá hőszigetelési munkák végzése esetén.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről e-építési (elektronikus) naplót kell vezetni. Egyéb esetben (pl. hőszigetelési munkák) papír-alapú építési napló vezetése is elfogadott.

 • fotódokumentációt az elvégzett munkákról.

 

Az elszámolás benyújtási határideje: 2026. május 29.

Indokolt esetben az elszámolási határidő legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2027. január 15-ig meghosszabbítható.

Az elszámolásra vonatkozó hosszabbítási kérelem benyújtásának határideje: 2026. március 31., a határidő jogvesztő.

A határidők elmulasztása esetén a támogatás kifizetésére nincs lehetőség.

A Támogató lehetőséget biztosít a Támogatottnak részelszámolásra, melynek során a Támogatott által benyújtott, a részteljesítésről szóló elszámolási dokumentáció alapján a Támogató a részteljesítéssel arányos támogatási összeget fizeti meg Támogatott részére. Részelszámolás legfeljebb egy alkalommal, a kivitelezési munkák legalább 60%-os műszaki készültségi szintjénél nyújtható be.

A Támogatott a támogatási összeget kizárólag a benyújtott pályázatban szereplő és a Támogatási Szerződésben megjelölt támogatott műszaki tartalom megvalósítására használhatja fel.

Az elszámolási dokumentáció hiánypótlására 30 naptári napos teljesítési határidő kitűzése mellett a közös képviselőnek a jelentkezési adatlapon megjelölt címre küldött hiánypótlásra felszólító e-mail alapján kerülhet sor.

Amennyiben a hiánypótlás nem kerül benyújtásra a hiánypótlási felhívásban feltüntetett határidőben, vagy a hiányokat nem pótolják teljeskörűen az előírt határidőben, a támogatás kifizetésére nincs lehetőség.

 

A támogatás kifizetése:

Az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja.

A pályázati támogatás utófinanszírozott, azaz az elnyert vissza nem térítendő támogatás utólagosan kerül kifizetésre az elszámolási dokumentáció alapján. A támogatás kifizetésére az elszámolás benyújtását követő 30 (harminc) banki napon belül kerül sor, átutalással a társasház a pályázati, illetve elszámolási dokumentációban megjelölt bankszámlájára.

 

A pályázati határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:

A 2024. évi Energetikai korszerűsítési pályázat ütemezése
Pályázat kiírása:  2024. április 16.
Pályázatok beérkezésének határideje:  2024. május 30., 16.00 óra
A pályázat elbírálásának tervezett határideje:  2024. szeptember 16.
Támogatási szerződés megkötésének határideje:  2024. november 29.
Elszámolási dokumentáció benyújtásának határideje:  2026. május 29.
Az elszámolásra vonatkozó hosszabbítási kérelem benyújtási határideje:  2026. március 31.
Halasztott elszámolás legkésőbbi határideje:  2027. január 15.

 

 

Információk és elérhetőségek:

A jelentkezési adatlap megtalálható: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, és az Önkormányzat honlapján a pályázati kiírás mellékleteként (www.budavar.hu)

Tájékoztatás kérhető a Főépítészi Irodán: dr. Brunecker Éva (email: brunecker.eva@budavar.hu).

Levelezési cím: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1276 Budapest, Postafiók: 1198.

Ügyfélfogadási idő: a Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának ügyfélfogadási ideje megtalálható az Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu).

Személyes egyeztetésre hétfőtől csütörtökig 9-12 óra között van lehetőség, előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont a +36 20 3843706 telefonszámon kérhető.

Honlap: www.budavar.hu

 

Mellékletek:

 1. Jelentkezési adatlap mellékletekkel
 2. Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből. Tájékoztató a de minimis támogatásokkal kapcsolatban.

 

Budapest, 2024. április 16.