2023. december 4. 16:43

Tájékoztató pénzbeli és természetbeni önkormányzati ellátásokról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyek különböző pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását kérelmezhetik.

 1. Élelmiszertámogatás:
  Szociális kártya, vagy utalvány formájában havi rendszerességgel nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek – nem egyedül élő esetén háztartása tagjainak – vagyona nincs és
  a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft), vagy
  b) nem egyedül élő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 440 %-át (125 400 Ft).
  Az élelmiszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
  a) a kérelmező és a háztartása minden tagjának a jövedelmére vonatkozó igazolásokat és
  b) a háztartás minden tagjának a vagyonnyilatkozatát.
  Élelmiszertámogatásra való jogosultság egy háztartásban egyidejűleg csak egy személy részére állapítható meg. Az élelmiszertámogatás havi összege 15 000 forint. A támogatást nem készpénzben, hanem kártya formájában biztosítja az önkormányzat, amelyet meghatározott üzletekben használható. Az élelmiszertámogatás élelmiszereken belül a következő élelmiszerek vásárlására nem fordítható: alkohol, alkoholos frissítők, energiaitalok, chipsek, sós snackek.
  Az élelmiszertámogatás formájáról az azt megállapító döntésben kell rendelkezni.
 2. Gyógyszertámogatás:
  Budavári Egészségkártya formájában havi rendszerességgel nyújtott gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, aki állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke a szociális vetítési alap összegének 20 %-át meghaladja, valamint közgyógyellátásra nem jogosult, és
  a) egyedül élő, a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft)
  500 %-át (142 500 Ft), vagy
  b) egyedülálló és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft), vagy
  c) nem egyedülálló, vagy nem egyedül élő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 440 %-át (125 400 Ft), vagy
  d) a 80. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 525 %-át (149 625 Ft), egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 560 %-át (159 600 Ft).
  A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
  a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
  b) 30 napnál nem régebbi orvosi igazolását arról, hogy a kérelmező krónikus betegsége miatt állandó gyógyszeres kezelés alatt áll és a krónikus betegsége miatt havi rendszerességgel szedett gyógyszerről, gyógyító ellátásról és
  c) 30 napnál nem régebbi gyógyszertári igazolást a b) pontban szereplő gyógyszer, gyógyító ellátás fogyasztói áráról.
  A gyógyszertámogatás havi összege 6 000 forint. A támogatást nem készpénzben, hanem kártya formájában biztosítja az önkormányzat, amely meghatározott gyógyszertárakban használható.
 3. Lakásfenntartási támogatás:
  Havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a támogatással érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy szívességi használója, valamint életvitelszerűen a támogatással érintett lakásban lakik, a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 20 %-át meghaladja és
  a) egyedül élő, és a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft), vagy
  b) nem egyedül élő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 440 %-át (125 400 Ft).
  A lakásfenntartás elismert havi költségét a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy nyári és egy téli hónap költségeinek átlaga alapján kell megállapítani.
  A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
  a) a kérelmező és a háztartás minden tagjának a jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
  b) bérlő esetén a lakáshasználat jogcímét igazoló okiratként a bérleti szerződést,
  c) szívességi lakáshasználat esetén a lakás tulajdonosának, vagy haszonélvezőjének 30 napnál nem régebbi használatot engedélyező nyilatkozatát és
  d) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy nyári és egy téli hónap lakásfenntartási költségeinek igazolását.
  A lakásfenntartási támogatás havi összege 5 000 Ft.
  A lakásfenntartási támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.
  Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartásának tagja:
  a) önkormányzati lakás bérlőjeként lakbértámogatásban részesül,
  b) költségelvű vagy piaci alapú önkormányzati lakásbérlő,
  c) lakásbérleti támogatásban részesül.
 4. Eseti települési támogatás:
  Eseti települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és
  a) egyedül élő, vagy egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft), vagy
  b) nem egyedül élő, vagy nem egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 440 %-át (125 400 Ft), vagy
  c) kivételes méltányosságból a 65. életévét betöltött egyedül élő, egyedülálló, vagy családban élő, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft), de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 750 %-át (213 750 Ft).
  Eseti települési támogatásra tárgyévenként egy családban csak egy személy jogosult.
  Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
  a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
  b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolást, nyilatkozatot. Az eseti települési támogatás ugyanannak a személynek tárgyévenként
  a) a fenti a) és b) pont szerinti esetben három alkalommal,
  b) a fenti c) pont szerinti esetben egy alkalommal
  állapítható meg.
  Az eseti települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot.
 5. Ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatás:
  Ünnepi támogatásra jogosult az a kérelmező
  a) aki a tárgyév december 31. napjáig a 80. életévét betölti,
  b) aki a tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betölti, és a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév november 1-jén
  ba) élelmiszertámogatásban, vagy
  bb) gyógyszertámogatásban, vagy
  bc) adósságcsökkentési támogatásban, vagy
  bd) lakásfenntartási támogatásban részesül,
  c) aki a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült a támogatással érintett gyermek után, vagy
  d) aki a 18. életévét betöltötte és saját jogán a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült,
  e) aki a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév december 1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel a családjában,
  f) aki a 18. életévét betöltötte és a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév december 1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
  Az ünnepi támogatás évente két alkalommal
  a) a húsvéti ünnep, és
  b) a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható.
  Az ünnepi támogatásra egy kérelmező csak egy jogcímen jogosult.
  Az ünnepi támogatás megállapítása iránti kérelem
  a) a húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig,
  b) a karácsonyi ünnepet megelőzően október 15-től december 15-ig nyújtható be.
  Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és kérelmezőnként, illetve gyermekenként 15 000 Ft.
 6. Akadálymentesítési támogatás:

Mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből adódó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeinek csökkentése, a rendeltetésszerű használat biztosítása céljából akadálymentesítési támogatás igényelhető meglévő I. kerületi lakáson, vagy lakóépületen (továbbiakban együtt: lakás) elvégzett akadálymentesítési munkákhoz.
Akadálymentesítési támogatást igényelheti az, aki
a) mozgáskorlátozott, vagy
b) 18. életévét be nem töltött mozgáskorlátozott személyt nevel.
Mozgáskorlátozott személy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy. (mozgáskorlátozottságot hivatalos irattal kell igazolni)
Akadálymentesítési munka különösen:
a) a lakás helyiségein belül korlátok, kapaszkodók felszerelése,
b) ajtók kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése,
c) járda kialakítása,
d) elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése,
e) a fogyatékosságnak megfelelő fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, áthelyezése, átalakítása vagy kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása,
f) mosdó- és mellékhelyiségek kialakítása, átalakítása, kádak, zuhanytálcák elhelyezése, beszerelése, beépítése.
Akadálymentesítési támogatásra jogosult a kérelmező, ha a támogatással érintett lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője, és a kérelmezőnek, valamint háztartása tagjainak vagyona nincs, és
a) egyedül élő, és a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 625 %-át (178 125 Ft), vagy
b) aki nem egyedül élő, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft).
Akadálymentesítési támogatás ugyanannak a személynek kétévente egy alkalommal állapítható meg. Az akadálymentesítési támogatás legmagasabb összege 300 000 Ft. Akadálymentesítési támogatás egy lakásra egy kérelmezőnek állapítható meg.
Az akadálymentesítési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) súlyos mozgáskorlátozottság igazolására az alábbi iratok egyikét:
aa) súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését,
ab) fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozatot,
ac) a fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság megállapításának alapjául szolgáló hatályos és érvényes szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt,
ad) hatályos és érvényes tartósan beteg gyermekről, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről szóló igazolást,
ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló határozatot,
b) a kérelmező és a háztartás minden tagjának a jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
c) a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát,
d) bérlő esetén lakásbérleti szerződést,
e) kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az akadálymentesítéshez más támogatásban nem részesül,
f) az akadálymentesítési munkálatokat tartalmazó előzetes és részletes költségbecslést,
g ) nem tulajdonos kérelmező esetén a lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását.
Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell készíteni a támogatással érintett lakásban. A környezettanulmányt a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ készíti el.
Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012 Budapest, Attila út 89.) kell benyújtani.

7. Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása
Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét betöltött nyugdíjas, megvásárolta a megállapító határozatban előírt uszoda pénztárában a kedvezményes bérletet és
a) egyedülálló, vagy egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 550 %-át (156 750 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, nem egyedül élő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 500 %-át (142 500 Ft).
A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a nyugdíjas igazolvány másolatát.
A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 30 000 Ft. A támogatást nem a kérelmező kapja meg, hanem az önkormányzat az uszoda részére utalja át.
Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe vehető szolgáltatások – beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szauna világ, kültéri panoráma medence – igénybevételére használható fel.

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy alkalommal állapítható meg.
A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást a jogosult kizárólag a támogatást megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított igazolvány átadásával használhatja fel.
Nem kell előre megvenni a kedvezményes bérletet, a kérelem benyújtása esetén meg kell várni a kérelem elbírálását. Ha a kérelmező jogosult a támogatásra egy megállapító határozat és egy igazolás kerül megküldésre a jogosult részére. A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása esetén meg kell vásárolnia az uszoda pénztárában a kedvezményes bérletet (18 000 Ft). A jogosult a támogatást az uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított igazolvány átadásával használhatja fel a kedvezményes uszodabérlet megvásárlására.

8. Kedvezményes uszodahasználat
Az önkormányzat az I. kerületi 65. életévüket betöltött nyugdíjasok részére a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybe vételét teszi lehetővé. A kedvezményezettek a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodában minden szerdai napon a fürdő pénztáraiban a bruttó 3 200 Ft belépőjegyet 1 200 Ft értékében vásárolhatják, válthatják meg. A jegyárból fennmaradó 2 000 Ft összeget az önkormányzat téríti meg. A kedvezményre jogosultak a fürdőnek a belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatásait használhatják (beltéri gyógymedencék, kültéri élménymedence, úszómedencék, szaunák). Az Uszoda kedvezményes használata az uszoda pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya) egyidejű bemutatásával, valamint az Uszoda által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett történhet. A Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes használatához nem kell kérelmet benyújtani és nincs jövedelem, vagy vagyoni helyzet vizsgálata.

9. Fűtési idényben igénybe vehető támogatás
Havi rendszerességgel fűtési idényben igénybe vehető támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 690 %-át (196 650 Ft), vagy
b) nem egyedül élő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft).
Méltányosságból havi rendszerességgel fűtési idényben igénybe vehető támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
a) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az a) pont szerinti összeghatárt (196 650 Ft), de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 1300 %-át (370 500 Ft), vagy
b) nem egyedül élő és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a b) pont szerinti összeghatárt (161 025 Ft), de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 1150 %-át (327 750 Ft) és
c) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összes jövedelmének 15%-át eléri. Jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül havi rendszerességgel fűtési idényben igénybe vehető támogatásra jogosult az a kérelmező, aki Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Díszpolgára.
A fűtési idényben igénybe vehető támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező és a háztartása minden tagjának a jövedelmére vonatkozó igazolásokat (kivéve a díszpolgár),
b) méltányosságból adható támogatás esetén a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában a lakásfenntartás elismert havi költségeinek megfizetéséről szóló, kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi igazolásokat,

c) a kérelmező által használt lakóingatlan jogszerű használatát igazoló okiratként:
ca) bérlő esetén a bérleti szerződés másolatát,
cb) szívességi lakáshasználat esetén a használatot engedélyezni jogosult lakás tulajdonosának,
vagy haszonélvezőjének 30 napnál nem régebbi használatot engedélyező nyilatkozatát.
A fűtési idényben igénybe vehető támogatás összege
a) az első a) és b) szerinti esetben és díszpolgár esetén havi 20 000 Ft,
b) méltányosság esetén havi 10 000 Ft.
A támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév október 15. napjától az adott fűtési idény utolsó hónapjának első napjáig nyújtható be.
A fűtési idényben igénybe vehető támogatás háztartásonként egy fűtési idényre és csak egy kérelmezőnek állapítható meg.
A fűtési idényben igénybe vehető támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a fűtési idény hónapjának utolsó napjáig terjedő időtartamra állapítható meg.
További ellátásokról, támogatásokról felvilágosítást kérhet személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Iroda munkatársaitól kaphat tájékoztatást a +36 1 458-3033, vagy a +36 1 458-3035, illetve a +36 1 458-3051 telefonszámok hívásával. A támogatások iránti kérelem és egyéb nyomtatványok a polgármesteri hivatal honlapján (www.budavar.hu), vagy az ügyfélszolgálati irodákon érhető el.

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...