2020. szeptember 3. 07:52

Pneumovax 23 védőoltás támogatás

Tisztelt Ügyfeleink!


A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy megkezdi a COVID-19 vírus második hullámára való felkészülést.


A felkészülés keretében a Budavári Önkormányzat a Pneumovax 23 védőoltás minél szélesebb körű beadásának elősegítése céljából a védőoltás igénybevételéhez az alábbi feltételeknek történő megfelelés esetén 2020. szeptember 10. napjától 2021. március 31. napjáig, azonban legfeljebb az e célból elkülönített költségvetési keret kimerítéséig vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, egyedi támogatási kérelem alapján.


A védőoltás árának 100 % -os visszatérítését igényelhetik: • Budapest I. Kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező 60. életévüket betöltött személyek

 • Budapest I. Kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező tüdőbetegséggel, cukorbetegséggel, daganatos betegséggel (a továbbiakban: krónikus betegséggel) élő személyek. A krónikus betegség fennállását a kérelem-nyomtatványon a háziorvos igazolja.


A védőoltás árának 50 %-os visszatérítését igényelhetik: • Budapest I. Kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, a védőoltás árának 100 %-os visszatérítésére jogosult krónikus beteg azonos lakcímen és közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, amennyiben legalább egy olyan személy van közöttük, aki az oltás beadásakor még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét. A jelen pályázat során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, élettárs, a gyermek, nevelt gyermek, mostohagyermek, a szülő, a szülő házastársa, a szülő élettársa,  a testvér, és az unoka.

 • Budapest I. Kerületében található rendvédelmi szervek (Magyar Rendőrség, katasztrófavédelmi szervek) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló munkatársai

 • Budapest I. Kerületében található általános és középfokú iskolák foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló munkatársai

 • Mentőszolgálati tevékenységet ellátó szervezetek Budapest I. Kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló munkatársai


A feltételeknek való megfelelés esetén sem nyújtható támogatás annak, aki a védőoltás beadását megelőző 5 éven belül pneumococcus elleni védőoltásban már részesült. Erről a tényről a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik.


 Az igénylés menete


A háziorvos felírja a Pneumovax 23 védőoltást.


A recept kiváltásakor a támogatást igénylő saját nevére szóló ÁFÁ-s számlát szükséges kérni.


Adassa be az oltást. Az oltás beadásának megtörténtét a kérelem-nyomtatvány megfelelő pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével az oltás beadására jogosult orvos igazolja.


Nyújtsa be a hiánytalanul kitöltött kérelem-nyomtatványt az alábbi csatolmányokkal a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájának egyikében. (A nyomtatványokat ehhez a bejegyzéshez csatoltan, a honlapunkról is letölthetők.)


A krónikus betegség fennállását a kérelem-nyomtatványon a háziorvos igazolja. Az oltás beadásának megtörténtét a kérelem-nyomtatvány megfelelő pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével az oltás beadására jogosult orvos igazolja.


A támogatási kérelemhez csatolni szükséges: • az oltás megvásárlását igazoló, támogatást igénylő saját nevére szóló ÁFÁ-s számlát

 • amennyiben a támogatás megállapításának a feltétele a Budapest I. Kerületében fennálló bejelentett lakóhely, lakcímkártyája másolatát

 • amennyiben a támogatást azonos lakcímen és közös háztartásban élő krónikus beteg hozzátartozóra, valamint azonos lakcímen és közös háztartásban élő, oltás beadásakor a tizennyolcadik életévét be nem töltött közeli hozzátartozóra hivatkozással kérik, mind a tizennyolcadik életévét be nem töltött hozzátartozó, mind a krónikus beteg hozzátartozó, mind a támogatást igénylő lakcímkártyája másolatát

 • amennyiben a támogatás megállapításának feltétele a rendvédelmi szervekkel, általános és középfokú iskolákkal, mentőszolgálati tevékenységet ellátó szervezettekkel fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony, az erre vonatkozó harminc napnál nem régebbi munkáltatói igazolást

 • a hiánytalanul kitöltött, támogatást igénylő által aláírt támogatási szerződést 2 (azaz kettő) példányban