Mosható nadrágpelenka támogatás

Ügyleírás

Krízistámogatás nyújtható annak a személynek, illetve családnak, akinek a létfenntartása rendkívüli körülmények (elemi kár, tartós betegség, nagy értékű lakás-felszerelési tárgyak meghibásodása, stb.) miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált.

A krízistámogatás megállapításáról a Népjóléti Bizottság határoz, amennyiben kérelmező saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2018-ban 85.500,-Ft).

Elsősorban annak a személynek indokolt megállapítani a krízistámogatást, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.

A Népjóléti Bizottság a krízistámogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja, ha a kérelmező

elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,
orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került.
A krízistámogatás szociális kölcsön formájában csak azok számára nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) havi rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az egy főre jutó havi jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át (2018-ban 85.500,-Ft), de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).

A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2018-ban 28.500,-Ft), de nem haladhatja meg annak négyszeresét (2018-ban 114.000,-Ft).

A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Bartus Marianna

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)