Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ez azért szükséges, mert magyar anyakönyvi okirat nélkül nem tud személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyek, mint magyar állampolgárt megilletik.
A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően igazolni kell az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát. (Magyar állampolgárság igazolható: érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány. Március 1 után kiállított állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig igazol magyar állampolgárságot.)
A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától.

Születés magyarországi anyakönyvezése

Nagykorú személy maga, vagy meghatalmazottja útján kérheti. 18 év alatti gyermek esetében törvényes képviselője/szülője, vagy annak meghatalmazottja jár el.

Az anyakönyvezéshez szükséges:
a külföldi anyakönyvi okirat hiteles magyar fordítással (OFFI) abban az esetben ha az okirat nem angol, német vagy francia nyelvű
a szülő(k) születési és házassági anyakönyvi kivonata,
a szülő(k) magyar állampolgárságának igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
• nagykorú kérelmező magyar állampolgárságának igazolása.

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához. A nyilatkozatot anyakönyvvezető vagy külföldön a magyar konzul előtt lehet megtenni.

Az eljárás részleteiről, illetve házasságon kívül született gyermek anyakönyvezéséről az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

Az anyakönyvezéshez szükséges (amennyiben a házastársak mindketten magyar állampolgárok):

mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyigazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány),
• mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
• a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
• a külföldi házassági okirat hiteles magyar fordítással (OFFI) abban az esetben ha az okirat nem angol, német vagy francia nyelvű.

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

Külföldi házastársnak igazolnia kell a házasságkötés előtti családi állapotát, és be kell mutatnia a születési anyakönyvi kivonatát, hiteles fordítással.

Ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok, és az esetleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot.

Haláleset hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt hazai anyakönyvezésével kapcsolatosan az alábbi iratok szükségesek:

 • halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva
 • születési anyakönyvi kivonat (fénymásolatban)

A magyar állampolgárság igazolására:

 • útlevél (eredetben)
 • személyazonosító igazolvány (eredetben)
 • honosítási okirat (eredetben)
 • állampolgársági bizonyítvány (eredetben)

Ha a magyar állampolgárság nem igazolható, az állampolgárság vizsgálata is szükséges.

Családi állapot igazolására:

 • magyar házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
 • külföldi házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
 • volt házastárs, bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata
 • a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős magyar bírósági/közjegyzői döntés
 • a házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető jogerős külföldi bírósági/közjegyzői/közigazgatási döntés

Amennyiben más anyakönyvi esemény is történt külföldön, annak az eseménynek a hazai anyakönyvezése is szükséges! Ehhez kapcsolódóan több anyakönyvi eljárást kell lefolytatni.

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordításban kell csatolni abban az esetben ha az okirat nem angol, német vagy francia nyelvű.

A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől.