2024. április 12. 11:30

Brunszvik Teréz Budavári Óvodákba a 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozásról

 

 

H I R D E T M É N Y

 

a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákba a 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 12. §-a szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

 

Óvodai felvétel

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

 

Az Oktatási Hivatal 2024. április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben az óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

 

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31. napjáig született, óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek beíratása kötelező. A felvétel iránti igényt az óvodai jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével a lakóhely szerint körzetes és körzeten kívüli gyermekek esetében is szükséges az óvoda számára megküldeni.

 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy – újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala (1013 Budapest, Attila út 12.)  felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy amennyiben kérelmezni fogják gyermekük óvodai foglalkozáson való részvétele alóli felmentését szíveskedjenek az óvoda részére ezt jelezni, és a határozatot az óvoda részére megküldeni.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat, vagy a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő életpályájának megválasztása. Ha a különélő szülők a közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, arról a gyámhatóság dönt (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]). Az óvodai jelentkezéssel kapcsolatosan benyújtandó dokumentumokon a törvényi rendelkezésből eredően mindkét szülő aláírása szükséges.

 

Az óvodába történő beíratás időpontja: 2024. május 13. napjától 2024. május 17. napjáig

 

A 2024/2025-ös nevelési évre szóló óvodai jelentkezés elektronikusan történik.

 

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető a https://budavar.hu/bolcsodek-ovodak-iskolak/ oldalról, valamint technikai eszközök hiányában beszerezhető az óvodákban.

 

 

 

Az óvodai felvételhez, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, iratok:

 

 • a helyes adatokat tartalmazó óvodai felvételi kérelem (kérjük az e-mail cím és lehetőség szerint a telefonszám pontos megadását),
 • gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • amennyiben a gyermek rendelkezik személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, abban az esetben nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok másolata,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolata,
 • a gyermek sajátos nevelési igényét, korai fejlesztésben történő részesítésére vonatkozó igényét igazoló dokumentumok másolata (orvosi szakvélemény, szakértői szakvélemény)
 • a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok másolata,
 • a szülő/törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata,
 • nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat másolata.

 

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben, vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. Azoknak a gyermekeknek, akik szakértői bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek, abban az esetben tud az óvoda férőhelyet biztosítani, amennyiben a szakértői bizottság integrált óvodai nevelést állapított meg. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási problémával küzdő gyermekekről készült szakértői bizottsági véleményt a szülőnek meg kell küldeni az egyéb dokumentumokkal együtt az óvoda részére.

 

A https://budavar.hu/bolcsodek-ovodak-iskolak/ oldalról az Oktatási intézmények/Óvoda/Brunszvik Teréz Budavári Óvodák/Formanyomtatványok menü pont alól letölthető nyomtatványok:

 

 • Óvodai felvétel iránti kérelem
 • Nyilatkozat a szülők együttes jogairól
 • Családi pótlék nyilatkozat
 • Hozzájáruló nyilatkozat

A felvételhez szükséges dokumentumok, iratok másolatát az óvodai felvétel iránti kérelem mellékleteként e-mailben kell eljuttatni Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkár részére az alábbi e-mail címre:

ruzsak.timea@btovi.hu

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos megkeresést, tájékoztatás kérést Katinszki Ildikó intézményvezető részére kell megküldeni az alábbi e-mail címre:

 

iskola.ovi@btovi.hu

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). A szülők az óvoda esetében is gyakorolhatják a szabad intézményválasztási jogukat a szabad férőhelyek függvényében.

 

Az óvodák körzethatárai megtekinthetőek a https://budavar.hu/bolcsodek-ovodak-iskolak/ oldalon az Oktatási intézmények/Óvoda/Brunszvik Teréz Budavári Óvodák/Óvodai körzethatárok menüpont alatt.

 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén, vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodaigazgató jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodaigazgató felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodaigazgató jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodaigazgató, az általa javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíthet, amennyiben van szabad férőhelye. A felvételre való jelentkezés a szülő óvoda részére e-mailen keresztül elküldött szándéknyilatkozata/kérelme alapján történik, melyhez szükséges minden dokumentációt csatolni szíveskedjenek. A kérelem rövid indokolása szükséges.

 

Amennyiben a gyermek 2024. augusztus 31. után tölti be 3. életévét az óvodának ezen gyermekek esetében nincs felvételi kötelezettsége. Amennyiben minden, az I. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek elhelyezésre került, és még van szabad férőhely, ebben az esetben a gyermek felvehető. (Javasoljuk ezeknek a szülőknek, hogy a bölcsődébe is adják be felvételi kérelmüket.)

 

Amennyiben a szülő nem a körzethatár szerinti épületbe kéri gyermeke óvodai elhelyezését, ezt szükséges az óvodai felvételi kérelem nyomtatványban jelezni. Ennek a kérésnek az óvoda csak abban az esetben tud eleget tenni, ha az adott épületben a megmaradt üres férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

 

A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda igazgatója dönt legkésőbb 2024. június 16. napjáig.

 

Kérjük azokat a szülőket, akik más kerületbe állami, önkormányzati fenntartású intézménybe, továbbá egyházi, vagy magánóvodába szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék az óvoda részére.

 

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában – a szülő hozzájárulása esetén elektronikus úton – közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda igazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját.

 

Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetén a jegyző jár el.

 

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

 

Az óvoda döntése végleges, ha a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodaigazgató dönt.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 247. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések a szabálysértési elzárás, vagy a pénzbírság, vagy a közérdekű munka. A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – hatezerötszáz forint, legmagasabb összege kettőszázezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén négyszázezer forint.

 

Az ebédbefizetés, továbbá a szülői értekezlet és az ismerkedési nap időpontjáról az óvoda e-mailben értesíti a szülőket, illetve ezen időpontokról az óvodaépületek kapuira 2024. június 16. napját követően kihelyezett tájékoztatóból is értesülhetnek az érintett szülők.

 

Budapest, 2024. április 11.

 

 

Váradiné Naszályi Márta sk.                                                                       Czukkerné dr. Pintér Erzsébet sk.

polgármester                                                                                                                jegyző