Házasságkötés

A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot mindkét fél jelenlétében személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

  • személyazonosságot
  • állampolgárságot
  • cselekvőképességet
  • a családjogi törvényben meghatározott rokonságot
  • a házasulók családi állapotát.

Ennek megfelelően a házasságkötési szándékot a következő módon kell bejelenteni:

 

A házasságkötés időpontját előzetesen telefonon kell egyeztetni az anyakönyvvezetővel, ezután tudják személyesen is bejelenteni a házasságkötési szándékot.

A szándékbejelentés ügyfélfogadási időben, az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban történik.

1. a házasulók személyes megjelenésével
2. érvényes igazolványával – személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal- (a 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)
3. születési anyakönyvi kivonatával
4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirattal, vagy jogerős bontóperes ítélet bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az Anyakönyvi Csoport nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni lehet a központi nyilvántartás adatbázisában.)
A házasságkötési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A jegyzőkönyv a kiállítástól számított 1 évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot 1 évvel korábban lehet bejelenteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 4:7. § (2) bekezdése a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos kötelező várakozási időt ír elő. A 31. nap és az 1 év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel. A 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző, az erre irányuló kérelemben a felmentés indokát hitelt érdemlően kell igazolni. A felmentési kérelmet írásban kell benyújtani, és mindkét házasulónak alá kell írnia.

A külföldi házasulónak nyilatkoznia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. kerület Bajza u. 52.).

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában (bejelentéskor és a házasságkötésnél) tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

Külföldi házasuló esetén – miután az általa benyújtott okiratokat, igazolásokat a Budapest Főváros Kormányhivatalához az anyakönyvvezetőknek fel kell terjeszteni és azok elfogadhatóságáról szakhatósági állásfoglalást kérni – az anyakönyvi hivatal nem tudja biztosítani a 31. napon történő házasságkötést, időpontot csak az iratok visszaérkezése után lehet lekötni.

Amennyiben az előző házasságot külföldi bíróság bontotta fel és azt Magyarországon még nem ismertették el, feltétlenül kérjen tájékoztatást. A külföldi válás feljegyeztetése több eljárási cselekményt von maga után, hosszabb időt kíván.

A külföldi házasságkötésnél a házasságkötés helye szerinti állam anyakönyvvezetője (erre illetékes más szerve) ad tájékoztatást a házasulók részére arról, hogy milyen okiratok, igazolások benyújtását kéri a házasságkötéshez.

A házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali munkaidőn kívül, meghatározott péntek délutáni, szombati napokon van lehetőség az alábbi helyszíneken:

  • Kisterem (Budapest I., Úri u. 58.) díja: 15.000.- +ÁFA
  • Nagyterem (Budapest I., Úri u. 58.) díja: 40.000.-+ÁFA
  • külső helyszín (Budapest I. kerület közigazgatási területén belül) díja: 80.000.- + ÁFA

A terembérleti díjat és a külső helyszínen történő házasságkötés költségét a polgármesteri hivatal részére átutalással lehet befizetni.

Budavári helyiségek képei