2020. július 27. 13:48

Gyermektáborozási támogatás

A Mozaik Gazdasági Szervezet FELHÍVÁSA táboroztatáshoz való csatlakozásra

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szerve, a Mozaik Gazdasági Szervezet az Iskolakapun Kívüli Tevékenységek programsorozaton belül 2013 óta szervezi budapesti köznevelési intézmények diákjainak és pedagógusainak nyári táboroztatását.
 
Idén emellett segítséget kívánunk nyújtani a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került családok (különös tekintettel az általános iskolában tanuló gyerekek családjaira) részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

Célunk, hogy 10 000 budapesti gyermek 5 napos táborozásához biztosítsunk kedvezményes lehetőséget.
 
Sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének nyári napközis formában történő lebonyolításához kívánunk támogatást nyújtani.
 
Azon budapesti intézmények és szervezetek, vállalkozások részére, amelyek (legfeljebb 35.000 Ft/fő/5 nap részvételi díjú) táborában budapesti gyermekek kedvezménnyel vehetnek részt, a kedvezmény erejéig, de legfeljebb gyermekenként 10 000 Ft/fő támogatást biztosít a Főváros a szülők terheinek csökkentése érdekében (a szülők által történt befizetést pénzügyi bizonylattal igazolni szükséges majd). Ha egy gyermek után már igénybe vettek ilyen támogatást, akkor másik táborban már csak a támogatás fennmaradó összege vehető igénybe, de összesen nem haladhatja meg az egy gyermek után járó 10.000 Ft-ot.
 
A hozzájárulás olyan gyermek után vehető igénybe, aki 14. életévét 2020. augusztus 31. napjáig nem töltötte be és Budapesten állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik.
 
A táborok szervezése és lebonyolítása során a szervező a hatályos járványügyi szabályok betartásáról gondoskodni köteles.
 
A programban támogatott partnerként vehet részt bármely olyan – napközis táboroztatásban tapasztalattal rendelkező – budapesti székhelyű vagy telephelyű intézmény, szervezet, vagy egyéni vállalkozó, aki a 2020. évre a táborozási tevékenységét az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél igazoltan bejelentette.
 
A táborszervezők jelentkezését a taborozas@budapest.hu e-mail címre várjuk, bővebb információ hivatali időben a +36-1/606-0750 telefonszámon adunk.
 
A támogatás 2020. július 6. és 2020. augusztus 31. napja között megrendezett táborok esetében vehető igénybe. A támogatási összeg elszámolásának feltétele támogatási kérelemként az alábbiak benyújtása legkésőbb 2020. szeptember 15. napjáig:
 
1. az 1. számú melléklet szerinti adatlap és mellékletei kitöltve, aláírva (Átláthatósági és adatkezelési nyilatkozat)
2. a táborszervező személyét, budapesti székhelyét/telephelyét igazoló irat,
3. a táboroztatás bejelentését igazoló irat másolata,
4. a szülői befizetésről kiállított számla és/vagy visszafizetési számla másolata,
5. a szülő által aláírt 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat eredeti példánya.
 
A benyújtást követően a Mozaik Gazdasági Szervezet ellenőrzi a szükséges adatlap és mellékletek meglétét, hiányos támogatási kérelem esetén egy alkalommal, 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a táborszervezőt. A hiánypótlás nem teljesítése, határidőn túli, vagy hiányos teljesítése esetén a táborszervező a támogatásra nem jogosult. 
 
A Mozaik Gazdasági Szervezet a benyújtott mellékletek alapján ellenőrzi, hogy a táborszervező megfelel-e a jelen felhívásban foglalt követelményeknek, valamint a szülői nyilatkozat alapján ellenőrzi, hogy a megjelölt gyermek után került-e már sor támogatás kifizetésére és ha igen, milyen összegben.
 
A Mozaik Gazdasági Szervezet a feltételeknek megfelelő és a szükséges igazoló iratokat benyújtó táborszervező részére 8 napon belül – a még igénybe nem vett támogatás mértékéig – támogató okiratot állít ki és az okiratban szereplő összeget megtéríti.
 
A kérelem elutasítása esetén a táborszervező panaszával a Mozaik Gazdasági Szervezet felügyeleti szervéhez, Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelés és Szociálpolitikai Főosztályához fordulhat (1052 Budapest, Városház u. 9-11., e-mail: taborozasi.tamogatas@budapest.hu)
 
A jogosulatlanul igénybevett támogatás teljes összegét a táborszervező a Mozaik Gazdasági Szervezet részére köteles visszafizetni.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT INNEN TÖLTHETIK LE.