GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. február 17.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ

(gazdasági vezető)

munkakör betöltésére

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Felelős a Gazdasági Iroda munkájának megszervezéséért, működtetéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.
 • A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős a Budavári Önkormányzat, a Budavári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szervek költségvetési feladatainak az ellátásáért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek koordinációjáért, gazdálkodásuk felügyeletéért.
 • Felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott feladatok ellátásáért.
 • Gondoskodik a hatályban lévő jogszabályok, a képviselő-testület, a bizottságok, a felettes szakmai szervek és a hivatali vezetők határozatainak, utasításainak megtartásáról, megtartatásáról.
 • Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről, azok folyamatos aktualizálásáról.
 • Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámoló munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítéséről és összeállításáról (költségvetési rendelet, átmeneti gazdálkodási rendelet, költségvetési maradvány elszámolás, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló).
 • A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.
 • Részt vesz a képviselő-testületi üléseken és – szükség szerint – a bizottsági üléseken.
 • A Gazdasági Iroda vezetője látja el a gazdasági vezetői feladatokat. Az Iroda vezetője közvetlenül irányítja a Számviteli Csoportot.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel.
 • A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozásegészségügyi alkalmasság, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP vagy Forrás rendszer ismerete
 • önkormányzati igazgatásban szerzett gazdasági vezetői tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stratégiai szemléletmód
 • vezetési-szervezési készség
 • analitikus gondolkodás
 • döntésképesség, következetesség
 • jó tervezőképesség
 • kiváló problémamegoldó képesség
 • kezdeményezőkészség
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
 • terhelhetőség
 • csapatmunka, motiválás képessége

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban jelenleg a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél, továbbá a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke.
 • Nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 84-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül. . Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezést: „gazdasági irodavezető”

vagy

Személyesen: A Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül (hétfőtől csütörtökig – 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezést: „gazdasági irodavezető”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Kis Tímea gazdasági irodavezető nyújt a +36/1-458-3011-es telefonszámon.

A gazdasági vezetőt a polgármester nevezi ki határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével. A gazdasági vezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.