Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. augusztus 21.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

magasabb vezetői beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 01-től 2028. november 30-ig szól

 Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Attila út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.
 • Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
 • A költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában jelölt tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása.
 • Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 17.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklet 5. pontjában meghatározott bármely végzettség;
 • vagy  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet I/1. pontjában előírt végzettség.
 • Szociális szakvizsga, vagy felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettség és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozat vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítéséről szóló igazolás.
 • Vezetői gyakorlat (legalább 1-3 év vezetői tapasztalat).
 • A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés (2c) pontjában foglaltakra, valamint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat
 • humánszolgáltatások területén szerzett szakmai tapasztalat
 • helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 • magas szintű kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • döntésképesség és következetesség
 • nyitottság, empátia, szociális érzékenység

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, szakmai és vezetői programját.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Az ötéves szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumot.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
  1. pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
  2. megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
  3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
  4. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
  5. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  6. a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
  7. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. december 01. napja

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus (e-mailen) vagy postai úton (lezárt borítékban, papír alapon két példányban; egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) lehet benyújtani.

 • Elektronikus úton: a lang.andrea@budavar.hu email címre (egy fájl-ban) történő megküldéssel. Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ”
 • Postai úton: Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).  Kérjük a borítékon feltüntetni: „intézményvezetői pályázat – Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ”

 A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (vezető gondozó) való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu, valamint a https://budavargmsz.hu/ és a https://budavarszk.hu/ honlapon szerezhet.