Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2024. április 26.

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői tisztségének betöltésére

 

A Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) főtevékenysége: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 

Az ügyvezető feladatai:

Az ügyvezető az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között – figyelembe véve a Társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a Társaság ügyeit. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe. Önállóan jogosult a Társaság képviseletére és a cégjegyzésre.

 

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

  • bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz;
  • vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz;
  • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
  • önállóan képviseli a Társaságot;
  • teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat;
  • vezeti a határozatok könyvét;
  • biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munkát;
  • biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást;
  • gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

 

Az ügyvezető jogviszonya:

Az ügyvezető jogviszonya megbízási jogviszony, amely határozott 5 éves időtartamra szól, 2024. június 22. napjától 2029. június 21. napjáig tart.

 

A foglalkoztatás jellege: kötetlen munkarend

 

A munkavégzés helye: https://varnegyed.hu/kapcsolat/

Bérezésre vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítása a Felek közötti megállapodás alapján történik. Az ügyvezető béréről a Képviselő-testület dönt.

 

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú végzettség;
  • legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat;
  • nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és a tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
  • a feladatellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás;
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • idegen nyelvek ismerete és használata;
  • műszaki, pénzügyi ismeretek;
  • hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat;
  • önkormányzati működésben való jártasság;

 

Elvárt kompetenciák:

  • magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség;
  • stratégiai szemléletmód;
  • hatékony problémamegoldó képesség;
  • motiválás képessége;
  • döntéshozó képesség és felelősségvállalás;
  • kiváló kommunikációs képesség;
  • pozitív beállítottság.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

  • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
  • A pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével.
  • A Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatását, részletes szakmai és vezetési programját; abban feltüntetve, hogy a vezetői program a pályázó saját szellemi terméke.
  • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát.
  • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
  • A pályázó nyilatkozatát arról,
  • hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
  • hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
  • hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
  • hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 26. 12:00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a sarkozi.anita@budavar.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Média és Városmarketing Kft.”

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Sárközi Anita (humánpolitikai referens) nyújt a +36/1 458 3082-as telefonszámon. (Távolléte esetén Heinczné Horváth Edina, tel: +36/ 1 458 3060).

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázókat véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A munkáltató három hónap próbaidőt állapít meg. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Az alapítóval kapcsolatban további információt a https://budavar.hu honlapon szerezhet.

A Budavári Média és Városmarketing Kft. tevékenységéről a https://varnegyed.hu/impresszum/

weboldalon szerezhet információt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 21.

 

Az ügyvezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2024. június 22.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: