2020. április 29. 12:45

Adójogszabály-változások

Tisztelt Adózó!

A koronavírus járvány miatti rendkívüli intézkedések sok változást hoztak az önkormányzati adók körében is. Ezekről ad a Budavári Önkormányzat adóhatósága az alábbiakban egy rövid összefoglalást.

 1. Gépjárműadó

A gépjárműadó átengedett központi adó, amelynek 40%-a illette meg az önkormányzatot. Ez a megosztás 2020. április 7. napjától úgy változott, hogy a 2020-ban befolyt bevétel 100 %-a a Járvány Elleni Védekezési Alapba kerül. Tehát a gépjárműtulajdonosokat az adófizetési kötelezettség továbbra is terheli, mind a 2020. évi első és második félév vonatkozásában (és természetesen a korábbi évek tekintetében is), a változás csak abban jelenik meg, hogy a beszedett adót az önkormányzat teljes egészében a Járvány Elleni Védekezési Alapnak utalja át.

Az elmúlt hetekben több jelzés érkezett az adóhatósághoz, hogy nem minden egyenlegközlő és adóhatározat érkezett meg határidőre. Az egyenlegközlők – amelyek normál levélpostai küldeményként kerülnek kézbesítésre – a postai szolgáltató adatai szerint teljes körűen kézbesítésre kerültek. Több esetben költözés miatt az új lakcímre vagy értesítési címre ismételten megkíséreljük a tértivevényes küldemények kézbesítését.

 2. Idegenforgalmi adó

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„5. § Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.”

A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint ez a szabály a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. A Korm. rendelet 2020. április 21-én került kihirdetésre, tehát 2020. április 26-átől kell alkalmazni. Ezért a szálláshely-szolgáltatóknak a 2020. január, február és március hónapokra teljes bevallást kell tenni az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezen túlmenően a 2020. április 1 és 2020. április 26. közötti vendégforgalmukról is bevallást kell tenni az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legkésőbb 2020. május 15-ig (abban az esetben is, ha vendégforgalom ténylegesen nem volt).

2020. április 26-át követően csak abban az esetben kell idegenforgalmi adóbevallást küldeni az önkormányzati adóhatóság felé, ha van ténylegesen volt vendégforgalom.

Az adót sem beszedni, sem megfizetni nem kell 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig, azonban ha van vendégforgalom, a szállásdíj után a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallani az adóhatósághoz.

A vendégkönyv vezetésére vonatkozó kötelezettsége a szálláshelyek szolgáltatóinak továbbra is fennáll, ezt az NTAK-rendszerébe való adatfeltöltés továbbra sem helyettesíti!

 3. Méltányossági kérelmek, fizetési kedvezmények, adómérséklés

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 198. §-ában és a 199. §-ában eddig is lehetőség volt arra, hogy az adózók a fennálló fizetési kötelezettségükre halasztást, vagy részletfizetést kérjenek abban az esetben, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, azaz az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Ezeken túl a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet. Az adó mérsékléséről az Art. 201. §-a alapján a fennálló adótartozás mérséklésére csak természetes személy jogosult, az adókötelezettség mellett fennálló jogkövetkezmények (pl. pótlék és bírság) mérséklését már jogi személyek is kérheti, ha tudta azt igazolni, hogy a pótlék vagy bírság összeg megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

A Korm. rendelet ezeken túlmenően 2020. április 22. napjától a következő fizetési kedvezményeket és mérséklési lehetőséget biztosítja:

Fizetési kedvezmény: Az önkormányzati adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Az erre irányuló eljárás illetékmentes és az elbírálás határideje 15 nap. Fontos tudni, hogy ha az adózó részére az adóhatóság ezen pont szerint fizetési kedvezményt engedélyezte, akkor nem kérheti az adó mérséklését.

Adómérséklés: Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető, az eljárási határideje 15 nap és az eljárás ez esetben is illetékmentes. Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó él az ezen bekezdésben leírt adómérsékléssel, akkor a mérsékelt adóra már nem kérhet fizetési halasztást vagy részletfizetést.

A Korm. rendelet egyértelműen előírja, hogy a fizetési kedvezmény iránti eljárásban az Adózónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni vagy valószínűsítenie kell, hogy fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza, az adómérséklés feltétele pedig az, hogy az adótartozás megfizetése az adózó gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetelenítse, amelyre vonatkozó adatokat indokokatszintén a kérelem benyújtásakor kell előterjeszteni.

Fontos, hogy az adózó együttműködjön az adóhatósággal, a kérelem benyújtásakor minden szükséges adatot adjon meg, iratot csatoljon, különben nem lesz elég információja az adóhatóságnak arra, hogy a kérelmet elbírálhassa! Vagyis nem elég mindössze jelezni a nehézség tényét!

4. Alanyi adómentesség kérése:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §-a korábban is lehetőséget adott arra, hogy adómentes legyen valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a magánnyugdíjpénztár. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.

A feltételek meglétéről az adóalany minden év ötödik hónapjának utolsó napjáig írásban volt köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A Korm. rendelet alapján ezen nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani az adóhatósághoz.

 5. Az ügyintézés rendje:

A nem egyéni válllalkozó magánszemélynek, valamint egyéb elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózónak lehetősége van arra, hogy a Korm. rendelet szerinti kedvezményre vonatkozó kérelmét

  • írásban, papír alapon, vagy
  • ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus úton juttassa el az adóhatósághoz.

Bár minden kedvezményi, vagy mentességi igényre rendelkezésre áll adatlap az E-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), de az adózóknak lehetősége van arra is, kérelmüket az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/) igénybevételével is benyújthassák. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kérelmet e-mailban nem lehet előterjeszteni!

Az egyéni vállalkozók és elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek, valamint a jogi képviselők a Korm. rendelet szerinti kérelmet kizárólag elektronikus úton tudják eljuttatni az adóhatósághoz, a korábban megszokott szabályok szerint.

Továbbá kérjük vegyék figyelembe, hogy a koronavírus okozta rendkívüli veszélyhelyzet továbbra sem biztosít lehetőséget arra, hogy a kérelem nem szabályos úton való benyújtására: a kérelmet az eljárás megindítására jogosult személy küldheti csak be.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók e-mailban küldött vagy postai küldeményként eljuttatott iratai, kérelmei joghatás kiváltására alkalmatlanok. Gazdasági társaság, ügyvédi iroda a cégkapu használatát nem mellőzheti. Ha magánszemély nyújtja be a gazdasági társaság nevében a beadványt, az önkormányzati adóhatóság a magánszemély eljárási jogosultságát vizsgálni fogja és haü a benyújtónak nincs jogosultsága arra, hogy az adott cég nevében eljárjon, a képviseleti jogosultság meglétének igazolására hívja majd fel az adózót, amelynek elmulasztása a kérelem elutasításához vezethet.