Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet.

HATÁRIDŐ

2021. május 22.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat elvi döntést hozott a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozásáról. A társaság a tevékenységét alapítását követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján végzi.

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenysége:
Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata fontos felelősségének érzi, hogy a kerület lakossága számára megfelelő lakhatási támogatásokat nyújthasson. Ehhez szükséges a lakásállomány növelése. Ezért indítja el a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek célja, hogy magántulajdonú lakások bevonásával erősítse meg a kerületben a közpolitikai gondolkodás számára rendelkezésre álló ingatlanállományt.

Az ügyvezető feladatai:
A vezetői tapasztalattal rendelkező jelölt feladata a cégalapítás menedzselése, valamint a megalakult gazdasági társaság működtetése az önkormányzat koncepciói és költségvetési keretei között.

Konkrét feladatok:

  • A gazdasági társaság alapító dokumentumainak, szervezeti és működési szabályzatának a kidolgozása, az önkormányzaton belüli egyeztetése.
  • A gazdasági társaság működési folyamatainak a kialakítása és elindítása.
  • Növekedési stratégia kialakítása az önkormányzat terveivel és lehetőségeivel összhangban.
  • A leendő munkatársak alkalmazása, a szerződéses partnerekkel szerződések megkötése, a napi operatív munka szakmai és adminisztratív irányítása.
  • Az első évben a bevonásra kerülő lakásokhoz kapcsolódó munkák megrendelése, és a következő években műszaki stáb felállítása, vagy erre vonatkozó szerződéskötések lebonyolítása.
  • Szükség szerinti részvétel kapcsolódó pályázati anyagok készítésében.
  • Tevékenység adminisztrációja és kapcsolattartás az önkormányzat megjelölt munkatársaival, gazdasági program és beszámoló készítése.

Elvárások

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet;
• felsőfokú végzettség gazdasági, vagy műszaki, vagy jogi, vagy szociális területen
• nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• kötődés Budavárhoz;
• legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat;
• idegen nyelvek ismerete és használata;
• nemzetközi pályázatkezelői vagy lebonyolítói tapasztalat;
• közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság;
• személyesen is kihívást lát a feladatban, elkötelezett a lakhatási válság elleni küzdelemben.

Elvárt kompetenciák:
• magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség;
• stratégiai szemléletmód;
• hatékony problémamegoldó képesség;
• motiválás képessége.

A pályázat benyújtásának menete

Az ügyvezető jogviszonya:
Az ügyvezető kinevezésére két lépcsőben kerül sor. A pályázati eljárás lezárását követő döntés alapján Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete az ügyvezetői pozícióra kiválasztott nyertessel legfeljebb hatvan napra szóló határozott idejű megbízási szerződést köt, amelynek alapján a nyertes feladata a cégalapításhoz szükséges dokumentációs folyamat befejezése, a cégalapítási folyamat menedzselése.
A cégalapításról szóló döntéssel egyidejűleg jelen pályázati kiírás alapján a nyertes ügyvezetővel Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete teljes munkaidős, öt év határozott ideig tartó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.
Munkaviszony létesítése esetén az Önkormányzat az ügyvezetővel vezető állású munkavállalói szerződést köt, három hónap próbaidő kikötésével.

A pályázathoz mellékelni kell:
• a pályázó részletes szakmai életrajzát
• a pályázó motivációs levelét bruttó bérigényének megjelölésével
• a lakásügynökségi rendszer felállítására, működtetésére vonatkozó programját;
• képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
• a büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
• a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja (amennyiben képviselő-testületi ülés tartására sor kerül);
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul;

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat beérkezésének határideje: A pályázati felhívás www.budavar.hu honlapon történő közzétételét követő 30. nap, azaz: 2021. május 22.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), Váradiné Naszályi Márta polgármester részére, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Személyesen: A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a pályázat személyes leadására nem tudunk lehetőséget biztosítani.

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea nyújt az 1/458-3093-as telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt, a veszélyhelyzet hatálya alatt a képviselő-testület jogait a polgármester gyakorolja. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálására a pályázatok benyújtására nyitvaálló határidő lejártát követő 30 napon belül kerül sor.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.budavar.hu
www.profession.hu

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket