Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

HATÁRIDŐ

2021. június 12.

A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységei, különösen:

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú). Építményüzemeltetés és zöldterület-kezelés (üzletszerű gazdasági). Kiemelten a játszóterek teljes körű üzemeltetése, amely magában foglalja a játszótereken játszótéri eszközök biztonságos elhelyezését és telepítését, játszótéri eszközök ellenőrzését, vizsgálatát és megfelelőségének megállapítását a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint, valamint az üzemeltetés során felmerült, és a lakosok által bejelentett problémák kezelését.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek kezelése.

Jövőbeli további ellátandó feladatok köre: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység; sportlétesítmény működtetése; történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése.

 

Az ügyvezető feladatai:

Az ügyvezető a társasági törvény,az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között – figyelembe véve a társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a társaság ügyeit.

Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe. Önállóan jogosult a társaság képviseletére és a cégjegyzésre.

 

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

 • bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz,
 • vezeti a társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz,
 • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 • önállóan képviseli a Társaságot,
 • teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével, az irat betekintési jog gyakorlásával, és a beszámolók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat,
 • soron kívül tájékoztatja az Alapítót olyan ügylet megkötése előtt, ahol az ügylet értéke meghaladja az ötmillió forintot,
 • vezeti a határozatok könyvét,
 • gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és javadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

 

 

 

 

 

 

Az ügyvezető jogviszonya:

Az ügyvezető feladatait határozott idejű munkaviszony keretében, teljes munkaidőben foglalkoztatott vezető állású munkavállalóként látja el. A munkaviszony időtartama: 2021. június 23. napjától 2026. június 22. napjáig tart,

 

A munkavégzés helye:

1013 Budapest, Attila út 39.

Elvárások

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • felsőfokú iskolai végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kötődés Budavárhoz;
 • legalább 1-3 év vezetői tapasztalat;
 • idegen nyelvek ismerete és használata;
 • műszaki, pénzügyi ismeretek;
 • hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat;
 • közigazgatási, önkormányzati működésben való jártasság.

 

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség
 • stratégiai szemléletmód
 • hatékony problémamegoldó képesség
 • motiválás képessége

A pályázat benyújtásának menete

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. június 12.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – BUJSZ Közhasznú Nonprofit Kft.”

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a pályázat személyes leadására nem tudunk lehetőséget biztosítani.

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Láng Andrea (önkormányzati és esélyegyenlőségi referens) nyújt a +36/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát.
 • A pályázó motivációs levelét a bruttó bérigény megjelölésével.
 • A BUJSZ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját.
 • Képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • A büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy
 1. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 2. nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
 3. a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 4. pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja (amennyiben képviselő-testületi ülés tartására sor kerül);
 5. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt, a veszélyhelyzet hatálya alatt a képviselő-testület jogait a polgármester gyakorolja. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 22.

 

Az alapítóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A gazdasági társasággal kapcsolatosan a  www.bujsz.hu felületen tájékozódhat.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

jelentkezés az állásra


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Fájl kiválasztása


Adatkezelési irányelvek
Elfogadom az Adatkezelési irányelveket